Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till ingenjörsarbete E, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Engineering Work E

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EN076

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-22

Innehåll

Kursen ger en inblick i verksamheten vid ett företag och vad en ingenjör arbetar med. En kommande yrkeskarriär förbereds genom etablerande av nätverk och kontaktytor med ingenjörer i arbetslivet. Kursen tar upp grunder för entreprenörskap, ledarskap och etik. Projekt baserade på företagens behov genomförs.
Kursen är indelad i två moment.
I båda momenten, 1 och 2 nedan, finns inslag av s.k. verkstäder som utgörs av olika teman och som examineras fortlöpande.
 1. Orientering i ingenjörens yrkesroll, 3 hp (Orientation of the professional role of an engineer, 3 ECTS).
Kursmomentet innefattar att självständigt planera och genomföra besök hos yrkesmässigt verksamma ingenjörer vid olika företag. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt.
2. Projekt, 4.5 hp (Project, 4.5 ECTS).
Kursmomentet omfattar genomförandet av ett projekt och baseras på ett formulerat behov från ett företag, en myndighet eller motsvarande. Uppdragsgivare är en yrkesverksam ingenjör. Momentet redovisas muntligt och skriftligt. I momentet ingår även att skriva ett reflektionsdokument om egna lärdomar från kursens olika delar.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för ingenjörens yrkesroll och för grunderna i ledarskap,
- tillämpa färdigheter i entreprenörskap,
- visa förståelse för etiska grundbegrepp och bedöma frågeställningar kopplade till yrkeslivet utifrån dessa,
- bedöma vilka teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som studenten behöver tillägna sig för att få en god yrkeskompetens,
- självständigt och i grupp förhandla fram, planera, genomföra och presentera ett projekt med extern uppdragsgivare.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs någon av de introduktionskurser som ges för de tekniska utbildningarna vid Umeå universitet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen går med 1/8-fart under hela läsåret. Kursen innehåller tre verkstäder med olika teman. I första delen av kursen sker besök i små grupper vid tre olika företag. Resultaten följs upp i återträffar vid högskolan. I den andra delen av kursen ska varje studentgrupp fördjupa kontakten med ett företag genom att genomföra ett mindre projekt. Projektet kan ha ett tema som beror av företagets verksamhet och kan t ex belysa ett visst teknikområde, ingenjörsarbetet vid företaget eller utvecklingen av en affärsidé. Föreläsningar med olika teman och handledning av projekt ingår. Projekten redovisas muntligt och skriftligt. Kursen avslutas med att studenterna skriver ett eget reflektionsdokument kopplat till kursens lärmål

Examination

Kunskapsredovisningen baseras på de olika dokumenten som studenterna lämnar in efter företagsbesök, verkstäder och i samband med projektet. För vardera godkända inlämningen får studenten 10 poäng. Med inlämningar av tre företagsbesök, en s.k. presentationsfolder, tre verkstäder sam kravspecifikation, projektplan och projektrapport jämte individuellt reflektionsdokument krävs således totalt 110 poäng för betyget godkänd. Därutöver ska gruppen presentera ett av företagsbesöken och redovisa sitt projekt muntligt vid särskilda seminarier. Vid seminariet lottas vem som presenterar och denne presenterar då hela projektet. Om någon i gruppen är frånvarande vid den muntliga redovisningen får denne göra en särskild presentation under ett uppsamlingstillfälle.
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs alltså att samtliga rapporter och muntliga redovisningar är godkända.
För studerande som inte blivit godkända vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Skriftlig begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Examination baserat på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.