Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till vetenskapliga studier, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Academic Studies

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2EH051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande ska kunna länka samman teoretiska kunskaper i ekonomisk historia och statsvetenskap med praktisk verksamhet inom vård och omsorg. Även grundläggande vetenskaplig metod och källkritik kommer att behandlas. Under kursen skall den studerande genom egna litteraturstudier samt uppgifter enskilt och i grupp erhålla, utveckla och tillämpa nödvändiga kunskaper för att kunna studera och analysera en verksamhet inom vård och omsorg. Kursen avslutas med en skriftlig individuell examinationsuppgift i två delar, en ekonomisk historisk del och en statsvetenskaplig del, där redogörelsen och tillämpningen av de teoretiska kunskaperna prövas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende:

Kunskap och förståelse kunna:
1. Visa grundläggande kunskap om och förståelse för olika samhällsvetenskapliga teoretiska angreppssätt
2. Visa grundläggande förståelse för vetenskapliga metoder inom samhällsvetenskap
3. Visa grundläggande kunskap om och förståelse för källkritiska begrepp

Färdighet och förmåga kunna:
4. Diskutera innebörden av kategorier som genus, etnicitet, ålder och klass, samt kunna tillämpa detta i studiet av en verksamhet inom vård och omsorg
5. Tillämpa organisationsteori i en studie av en verksamhet inom vård och omsorg
6. Insamla och värdera relevant empiriskt material med utgångspunkt i vetenskaplig metod
7. Hantera källhänvisningar och referenser
8. Självständigt redovisa skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
9. Kritiskt granska och självständigt förhålla sig till teoriers applicerbarhet i studier av en verksamhet inom vård och omsorg

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med egna litteraturstudier utifrån läsanvisningar och webbföreläsningar på lärplattformen där för kursen centrala teoretiska perspektiv, grundläggande vetenskaplig metod och källkritik behandlas. Därefter skall studier av organisationer inom vård och omsorg genomföras. Detta kan ske exempelvis via intervjuer, observationer, enkäter och/eller baserat på för verksamheterna relevanta dokument. Denna materialinhämtning ska genomföras i enlighet med vedertagna vetenskapliga metoder och sammanställas i individuella examinationsuppgifter i både ekonomisk historia och statsvetenskap.

Examination

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Examination av kursen sker genom:
1. Individuell skriftlig examinationsuppgift i ekonomisk historia (VG-G-U)
2. Individuell skriftlig examinationsuppgift i statsvetenskap (VG-G-U)

För godkänt på kursen krävs godkänt på alla delar av examinationen. För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom väl godkänt på examinationsuppgiften i minst ett av ämnena. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Organisationsteori för offentlig sektor
Christensen Tom, Ivarsson Westerberg Anders
1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 237 s. :
ISBN: 91-47-07596-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
ISBN: 9789144059068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Towns Ann E., Wängnerud Lena
Femte upplagan : Stockholm : Wolters Kluwer : 2017 : 424 sidor :
ISBN: 978-91-39-11515-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst