"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistisk fördjupning, 30 hp

Engelskt namn: Advanced journalism

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1JO012

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-08-15

Innehåll

Kursens fokus är journalistiskt berättande i olika format och genrer, samt specialisering inom ett område som studenten själv väljer. Efter en modul i crossmedia, där studenten använder digitala verktyg i skapandet av journalistiska alster för olika plattformar, följer ett arbete med dokumentära projekt för press, radio/ljud eller TV/rörlig bild. Kursen ger också kunskaper inom ett fördjupningsområde; hållbar utveckling, kultur, sport eller utrikes med inriktning mot EU, samt praktisk övning i att bevaka det valda området journalistiskt. En kort praktik ingår också i kursen.

Kursen utgör termin 4 på Journalistprogrammet

I kursen ingår nedanstående moduler:

Modul 1. Cross Media (4,0 hp)
Cross Media
Under denna modul ligger fokus på journalistiskt arbete i det konvergerande medielandskapet, där crossmediajournalistik och multireporter är centrala begrepp. Rent praktiskt arbetar studenterna med journalistisk research och lär sig publicera resultatet i lämpligt format på olika plattformar.

Modul 2. Dokumentärt berättande (6 hp)
Documentary Storytelling
Under modulen tillägnar sig studenterna en teoretisk förståelse av grunderna i dokumentärt berättande samt praktiska färdigheter i att producera dokumentärt material för press, radio/ljud eller TV/rörlig bild. Det övergripande målet är att studenten ska kunna skildra en verklighet på ett sätt som kan bidra till ökad förståelse för det ämne som behandlas.

Modul 3. Praktik (5 hp)
Short Internship
Praktiken ska ge en orientering i arbetet på en redaktion och en inblick i journalistikens vardag. Praktikperioden kan delas och utföras på två redaktioner.

Modul 4: Fördjupning I (7,5 hp)
Special Reporting I
Modulen ger en introduktion till ett valbart fördjupningsområde som studenten vill specialisera sig inom för journalistisk bevakning. Valet av fördjupningsområde görs i början av föregående hösttermin. Fokus ligger på de kunskaper och förhållningssätt som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och journalistiskt presentera det valda området

Modul 5: Fördjupning II (7,5 hp)
Special Reporting II
Under denna modul fördjupar och tillämpar studenterna sina kunskaper inom det fördjupningsområde som de har valt att specialisera sig inom. En väsentlig del av modulen består i att, inom olika journalistiska genrer, öva de förhållningssätt och kompetenser som krävs för att kunna bevaka, kritiskt granska och presentera händelser och företeelser på det valda området

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna anpassa sig till yrkets förutsättningar i dagens konvergerande medielandskap och så kallad crossmediajournalistik,
 • visa på förmåga i dokumentärt berättande i ett självständigt genomfört arbete inom press, radio/ljud eller TV/rörlig bild,
 • ha provat på journalistiskt arbete och reflekterat över sina erfarenheter på praktikplatsen,
 • uppvisa fördjupade kunskaper om samt praktiska yrkeskompetenser inom ett valt fördjupningsområde,
 • inom kursens alla delar visa på god förmåga att uttrycka sig skriftligt på ett begripligt, intresseväckande och korrekt sätt.

För godkänd modul 1 (Crossmedia) ska studenten kunna:

 • visa insikt i journalistyrkets förutsättningar i det konvergerande medielandskapet,
 • visa förmåga att verka som multireporter genom att insamla ett journalistiskt material samt behärska principer och verktyg för publicering på flera olika plattformar.

För godkänd modul 2 (Dokumentärt berättande) ska studenten kunna:

 • visa kunskap om och färdighet i de berättarformer som är vanliga inom dokumentärt berättande,
 • planera för en journalistisk produktion av en dokumentär berättelse,
 • producera en dokumentär berättelse för antingen press, radio/ljudmedium eller TV/rörlig bild.

För godkänd modul 3 (Praktik) ska studenten:

 • ha utfört journalistiskt arbete i redaktionell miljö och erhållit ett intyg,
 • kunna beskriva och reflektera över sin journalistiska praktik i form av en praktikrapport.

För godkänd modul 4 (Fördjupning I) ska studenten kunna:

 • föra resonemang om det valda fördjupningsområdets politiska, sociala och ekonomiska villkor,
 • sammanfattande beskriva områdets historia och aktuella utveckling,
 • visa kännedom om och förhålla sig till forskning och debatt på det valda området,
 • identifiera genretypiska drag i journalistisk bevakning av profilområdet,
 • analysera och problematisera journalistisk representation av området.

För godkänd modul 5 (Fördjupning II) ska studenten kunna:

 • i journalistisk produktion visa goda kunskaper om det valda profilområdet samt dess villkor och betydelse i det svenska samhället,
 • på detta område självständigt finna journalistiskt intressanta ämnen att bevaka och presentera för en svensk allmänhet,
 • tillämpa såväl teoretiska kunskaper som genretypiska framställningssätt i journalistik om det valda fördjupningsområdet,
 • producera publicerbara journalistiska framställningar i text och bild, ljud eller rörlig bild.

Behörighetskrav

Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 till 3 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt redigeringsarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. Obligatorisk närvaro anges i schemat. Frånvaro från obligatorisk sammankomst medför restuppgift.
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av journalistiska inlämningsuppgifter, examinerande seminarier och en salstentamen.

Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På modul 2, 4 och 5 ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. På modul 1 och 3 ges betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända.

För att bli godkänd på modul 3 krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger tre arbetsdagar, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom tio arbetsdagar efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar före examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

 

 

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Cross media

Anvisade texter

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 2, 6 och 7

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 4, 7, 8

Aktuella vetenskapliga artiklar och andra texter kan tillkomma.

Modul 2: Dokumentärt berättande

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Urval av dokumentära skildringar Vetenskapliga artiklar och andra texter kan tillkomma

Modul 3: Praktik

Läs relevant kurslitteratur och handböcker från tidigare kursmoduler.

Referenslitteratur

Modul 4: Fördjupning I

Kurslitteratur väljs delvis av studenten i samråd med lärare och handledare. Läsanvisning: Flera av titlarna används i valda delar och även på modulen Fördjupning II. Inom alla fördjupningarna kan vetenskapliga artiklar och andra aktuella texter tillkomma.

Kurslitteratur: Hållbar utveckling och hållbar journalistik

What is sustainable journalism? : integrating the environmental, social, and economic challenges of journalism
Berglez Peter, Olausson Ulrika, Ots Mart
New York : Peter Lang : [2017] : 374 pages :
ISBN: 9781433134401
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lövin Isabella
Tyst hav : jakten på den sista matfisken
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2008 : 237 s. :
ISBN: 9789170373909
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Müller Arne
Norrsken : drömmen om den gröna industrin
Skellefteå : Ord&visor förlag : 2023 : 311 sidor :
ISBN: 9789188965646
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Röstlund Lisa
Skogslandet : en granskning
Stockholm : Forum : [2022] : 317 sidor :
ISBN: 9789137503202
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurslitteratur: Kultur och kulturjournalistik

Kulturjournalistikens världar : om kulturbevakningens politiska, globala och digitala dimensioner
Riegert Kristina, Roosvall Anna, Widholm Andreas
Lund : Nordic Academic Press : [2022] : 358 sidor :
ISBN: 9789188909824
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Kurslitteratur: Sport och sportjournalistik

Boyle Raymond
Changing sports journalism practice in the age of digital media
Abingdon, Oxon : Routledge : [2020] : x, 187 pages :
ISBN: 036736252X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

På mediernas planhalva : om pengar, diktaturer och supportermakt
Sundin Daniela, Stolt Åke, Lundh Olof, Jönsson Kutte, Frändén Johanna, Edoff Erik, Lundqvist Jonathan, Enbom Jesper
Stockholm : Institutet för Mediestudier : [2022] : 157 sidor :
ISBN: 9789198709827
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Boken finns gratis på: https://mediestudier.se/publikationer/

Handbok i journalistikforskning
Karlsson Michael, Strömbäck Jesper
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 471 sidor :
ISBN: 9789144124636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Sportjournalistik av Enbom, Jesper; Carlsson, Eric p.201

Kurslitteratur: Utrikesjournalistik med inriktning EU

Melchior Sigrid
Handbok i EU-journalistik
Visby : Juridisk informations- och reportagebyrå : 2013 : 324 s. :
ISBN: 9789185333516
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och andra texter kan tillkomma.

Modul 5: Fördjupning II

Kurslitteratur: Hållbar utveckling och hållbar journalistik

Climate journalism that works
EBU News Report 2023 :
https://www.ebu.ch/guides/open/report/news-report-2023-climate-journalism-that-works
Obligatorisk

Lövin Isabella
Tyst hav : jakten på den sista matfisken
[Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2008 : 237 s. :
ISBN: 9789170373909
Se Umeå UB:s söktjänst

Müller Arne
Norrsken : drömmen om den gröna industrin
Skellefteå : Ord&visor förlag : 2023 : 311 sidor :
ISBN: 9789188965646
Se Umeå UB:s söktjänst

Röstlund Lisa
Skogslandet : en granskning
Stockholm : Forum : [2022] : 317 sidor :
ISBN: 9789137503202
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurslitteratur: Kultur och kulturjournalistik

Kulturjournalistikens grunder
Loman Rikard, Sjöberg Birthe, Vulovic Jimmy
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 116, [4] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-44-01958-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordenson Magdalena
Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 269 s. :
ISBN: 978-91-44-00904-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Sundelin Anders
Reportage : att få fakta att dansa
Stockholm : Leopard : 2008 : 288 s. :
ISBN: 978-91-7343-181-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Kurslitteratur: Sport och sportjournalistik

Boyle Raymond
Changing sports journalism practice in the age of digital media
Abingdon, Oxon : Routledge : [2020] : x, 187 pages :
ISBN: 036736252X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

På mediernas planhalva : om pengar, diktaturer och supportermakt
Sundin Daniela, Stolt Åke, Lundh Olof, Jönsson Kutte, Frändén Johanna, Edoff Erik, Lundqvist Jonathan, Enbom Jesper
Stockholm : Institutet för Mediestudier : [2022] : 157 sidor :
ISBN: 9789198709827
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Boken finns gratis på: https://mediestudier.se/publikationer/

Handbok i journalistikforskning
Karlsson Michael, Strömbäck Jesper
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 471 sidor :
ISBN: 9789144124636
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Sportjournalistik av Enbom, Jesper; Carlsson, Eric p.201

Kurslitteratur: Utrikesjournalistik med inriktning EU

Melchior Sigrid
EU handboken
Tredje upplagan : Stockholm : [Tidningen Journalisten AB och EU-kommissionens svenska representation] : [2020] : 128 sidor :
ISBN: 9789151956978
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: E-bok: https://publ.ljungbergs.se/publ/2201536_euhandboken/

Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer.

Referenslitteratur

Melchior Sigrid
Handbok i EU-journalistik
Visby : Juridisk informations- och reportagebyrå : 2013 : 324 s. :
ISBN: 9789185333516
Se Umeå UB:s söktjänst

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och andra texter kan tillkomma på alla modulerna.