"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i informatik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor's Thesis in Informatics

Denna kursplan gäller: 2021-05-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IN902

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-20

Innehåll

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp.
Denna kursmodul fokuserar på identifiering och formulering av forskningsfrågor och tillhörande syften inom informatikområdet, som kan undersökas och besvaras med vetenskaplig metodik.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Denna kursmodul syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en, med hänsyn till problemet, adekvat metodansats. I kursen förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Kursen betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp.
Efter avslutad kursmodul ska studenten kunna:
1. Identifiera och formulera avgränsade frågeställningar och tillhörande syften inom informatikområdet som kan undersökas och besvaras med vetenskaplig metodik.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
1. Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet. 
2. Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kursmodul kunna:
3. Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
4. Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks. 
5. Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurser i informatik på grundläggande nivå omfattande 60 hp eller motsvarande. Bland genomgångna kurser ska 30 hp motsvara kurserna Informationssystem 15 hp och Verksamhetsutveckling i digitala organisationer 15 hp eller kursen Introduktion till digital medieproduktion, 30 hp. Utöver detta krävs betyget godkänd på kurser om minst 7,5 hp i vetenskaplig metod inom informatik/samhällsvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av handledning i samband med genomförande av examensarbete. Föreläsningar och seminarier kan också förekomma. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Ämnesförslag 1,5 hp.
Examinationen sker genom en skriftlig inlämningsuppgift. Som betyg på modulen ges godkänd eller underkänd.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Examinationen består av en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på kursen innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på båda ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att modul 1 har bedömts som godkänd och modul 2 som väl godkänd. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 22

Litteratur väljs i samråd med handledaren.