"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kausal inferens, 7,5 hp

Engelskt namn: Causal inference

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 2ST054

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-09-27

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-06-22

Innehåll

Att dra kausala slutsatser, dvs slutsatser om orsakssamband, är ett viktigt mål i många empiriska vetenskaper. I en kausal analys definieras en kausal parameter i en statistisk mening och underliggande antaganden för hur parametern ska kunna skattas formuleras. Antagandena är klargörande för skillnader i hur experiment- och observationsdata kan användas för att dra kausala slutsatser. Under kursen fokuserar vi på två tongivande ansatser inom kausal inferens, i) potentiella utfall och ii) strukturella modeller (riktade acykliska grafer). Vi går igenom de teoretiska grunderna för potentiella utfall och ansatser för estimation av kausala effekter i experiment och observationsstudier. Datamaterial demonstreras under kursen och praktisk problemlösning och dataanalys genomförs parallellt med de teoretiska genomgångarna.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

  • en fördjupad kunskap om det teoretiska ramverket för potentiella utfall för kausal inferens och användandet av strukturella modeller (riktade acykliska grafer);
  • en fördjupad förståelse av de antaganden som ligger till grund för kausal inferens med experimentella data och observationsdata;
  • en djupare förståelse för de metoder som presenteras under kursen för att dra kausala slutsatser.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa parametriska och icke/semiparametriska estimatorer av kausala effekter och förstå de tillhörande antagandena;
  • genomföra kausala analyser med statistisk programvara.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utvärdera om de förutsättningar man antagit vid analys av experimentella data och observationsdata är rimliga;
- utföra känslighetsanalys på skattningar av en kausal effekt.

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i statistik och/eller matematisk statistik, eller motsvarande kunskaper. Engelska B/6.
 

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar och lektioner. Obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer där studenterna ska presentera sina lösningar.

Examination

Examinationen består av individuella skriftliga och muntliga redovisningar av inlämningsuppgifter. För inlämningsuppgifterna fastställs vissa datum då redogörelse senast skall inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Vid betygssättningen på inlämningsuppgifterna tillämpas den tvågradiga skalan Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Examinationen innehåller också en muntlig tentamen. Vid betygssättningen på den tillämpas den tregradiga skalan Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter är tillfredsställande redovisade och godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor med en sådan begäran senast två veckor innan nästa provtillfälle.  

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Anpassningar
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enlig Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Recent developments in the econometrics of program evaluation
Imbens G.W., Wooldridge J.M.
Ingår i:
Journal of economic literature.
Nashville, Tenn. The Assoc. : 1969- : 47 : sid. 5-86 :
Obligatorisk

Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models
Gelman Andrew., Hill Jennifer
2007 : 1 online resource (xxii, 625 pages) :
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790942
ISBN: 9780511769559
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 9 och 10

Estimating causal effects for multivalued treatments: a comparison of approaches
Linden A., Uysal S.D., Ryan A., Adams J.L.
Ingår i:
Statistics in medicine.
Chichester : Wiley : 1982- : 35 : sid. 534-552 :
Obligatorisk

Stratification and weighting via the propensity score in estimation of causal treatment effects: a comparative study
Lunceford J.K., Davidian M.
Ingår i:
Statistics in medicine.
Chichester : Wiley : 1982- : 23 : sid. 2937-2960 :
Obligatorisk

Causal inference in statistics : a primer
Pearl Judea, Glymour Madelyn, Jewell Nicholas P.
2016 : 136 s. :
ISBN: 9781119186847
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Rosenbaum P.R.
Sensitivity analysis in observational studies
Ingår i:
Encyclopedia of statistics in behavioral science
Chichester : John Wiley : cop. 2005 : 4 vol. (2208 s.) : sid. 1809-1814 :
Obligatorisk

Ytterligare artiklar samt utdrag ur böcker kan tillkomma, ca 50 sidor.