"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikationens grunder, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Communication Theory

Denna kursplan gäller: 2017-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EL242

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-21

Innehåll

Kursen behandlar de fysikaliska förutsättningarna för informationsöverföring samt hur överföringssystem är uppbyggda och de teorier som ligger till grund för dessa. Stor tonvikt ligger på att studera signaler, analog och digital modulation samt egenskaper och begränsningar hos elektriska och optiska ledningar samt radiokanalen. System för kommunikation behandlas också och då särskilt radiobaserade överföringssystem.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- göra beräkningar på deterministiska signaler med avseende på tids-, frekvens- och amplitudegenskaper,
- redogöra för tillämpningar av analog och digital modulation,
- uttrycka informationsinnehåll och signalstyrkor i relevanta mått, däribland enheterna bit och olika definitioner av dB,
- beräkna och bedöma hur brus påverkar överföringen på en överföringskanal,
- redogöra för de olika överföringsmediernas (metalliska ledningar, optiska ledningar samt radiokanalen) egenskaper och göra bedömningar av deras begränsningar i givna sammanhang,
- beskriva ett överföringssystems olika delar och hur man gör för att sätta dessa samman till ett system.
Laboration:
- simulera signaler, studera och dra slutsatser om olika signalers egenskaper i tids- och frekvensplanet i simuleringsmiljön,
- bygga sändare och mottagare i hårdvara och med dessa överföra information med hjälp av relevanta modulationsmetoder,
- fastställa värden på karaktäristisk impedans, anpassningsgrad och våghastighet genom mätning på elektriska ledningar,
- dimensionera och göra mätningar på enkla antenner.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Algebra för ingenjörer, 7.5 hp och minst ett av momenten omfattande 7.5 hp i kursen Analog elektronik, 15 hp eller motsvarande kurser.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer och projektarbete. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av relevanta teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett viktigt inslag i kursen i form av ett antal laborationer.

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig på genomförda och inrapporterade laborationer samt en skriftlig tentamen vid kursens slut.
Examinationen av moment 1, teori, sker genom skriftlig tentamen och betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget Godkänd (3) krävs minst 50% av maxpoäng, för betyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget Med beröm godkänd (5) krävs minst 80% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.
För att bli godkänd på laborationsmomentet (moment 2) krävs godkänt resultat på samtliga laborationer. Examinationen av laborationsuppgifter sker genom skriftliga rapporter. På laborationsuppgifter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt resultat på både teori- och laborationsmomentet. På hel kurs ges betyget på teoridelen, dvs Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.