Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konst- och bildvetenskap C, 30 hp

Engelskt namn: Art History and Visual Studies C

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KB013

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Konst- och bildvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-03

Innehåll

Kursen behandlar aktuella teorier och metoder inom konst- och bildvetenskap. Kursen syftar till att fördjupa och bredda den studerandes kunskap om nationell och internationell forskning inom ämnet konst- och bildvetenskap. Tyngdpunkten för kursen ligger på utformandet av en egen vetenskaplig studie och författandet av ett examensarbete för kandidatexamen i konst- och bildvetenskap. Under kursen berörs perspektiv på jämställdhet samt kulturell och social hållbarhet. Kursen ges på distans och innefattar en obligatorisk träff. Kursen är indelad i tre moduler:

Modul 1. Teori och metod, 7,5 hp
Theory and Method
Modulen behandlar hur en vetenskaplig undersökning planeras med förslag på problemformulering, teori och metod, materialinsamling, litteratursökning samt upprättande av tidsplan. Vid slutet av modulen ska den studerande ha arbetat fram ett synopsis för uppsatsarbetet i samråd med kursansvarig. Modulen innefattar fördjupande studier i nationella och internationella teori- och metoddiskussioner inom ämnet konst- och bildvetenskap, och i relation till den egna uppsatsen.

Modul 2. Individuell litteraturfördjupning, 7,5 hp
Individual reading list
Under denna modul görs individuella litteraturstudier i relation till det aktuella forskningsfältet för det valda uppsatsämnet. Modulen redovisas i form av individuellt paper där litteraturfördjupningen och synopsis från modul 1 diskuteras och problematiseras i relation till det egna uppsatsämnet.

Modul 3. Uppsatsarbete, 15 hp
Essay
Modulen innebär genomförande av en vetenskaplig undersökning, inklusive insamling av empiriskt material, vetenskaplig bearbetning av material, problematisering och teoretisk analys samt skriftlig presentation av dessa delar. Stor vikt läggs vid självständigt arbete och självständig reflektion. Den studerande genomför också en kritisk granskning (opposition) av en annan students uppsats.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för nationella och internationella teoretiska perspektiv och metoder med relevans för ämnet konst- och bildvetenskap,
 • uppvisa god inblick i forskning, teori och aktuella teman inom internationell konst- och bildvetenskap,
 • självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig uppsats inom konst- och bildvetenskap,
samt
 • kunna problematisera och reflektera över sina egna kunskaper i konst- och bildvetenskap.
Efter modul 1 (Teori och metod) ska studenten kunna:
 • planera en vetenskaplig uppsats och redovisa denna i en synopsis,
 • redogöra för viktiga teoretiska riktningar och metodologiska diskussioner med relevans för ämnet konst- och bildvetenskap, samt
 • göra adekvata val av teoretiska perspektiv och metod i relation till sitt uppsatsämne, samt kunna redogöra för och motivera sina val.
Efter modul 2 (Individuell litteraturfördjupning) ska studenten kunna:
 • muntligt och skriftligt självständigt bearbeta och diskutera vetenskaplig litteratur,
 • analysera och använda perspektiv och teorier inom den valda litteraturen, samt
 • redovisa vald individuell litteratur i relation till frågeställningar inom valt uppsatsämne.
Efter modul 3 (Uppsatsarbete) ska studenten kunna:
 • inom begränsad tidsrymd självständigt utföra materialsamling, forskningsinriktade litteraturstudier och vetenskaplig bearbetning av empiriskt material
 • tillämpa en god vetenskaplig etik och källkritik samt uppvisa goda språkliga färdigheter i examensarbetet, samt
 • genomföra en opposition på en annan uppsats i konst- och bildvetenskap enligt vedertagen akademisk praktik, samt försvara sitt eget arbete vid en opposition.

Behörighetskrav

Kurser i konst- och bildvetenskap eller konstvetenskap motsvarande 60 hp, inklusive uppsats på B-nivå.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller skriftliga och muntliga uppgifter, nätbaserade seminarier samt enskild handledning. Modul 3 innefattar även en obligatorisk träff. Kontinuerlig enskild handledning. Kursen avslutas med obligatoriskt examinerande seminarium. Under kursen används en nätbaserad kursplattform och digitala verktyg för muntlig kommunikation.

Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Modul 1: Individuellt synopsis med uppsatsämne och förslag på metod och material, samt litteraturval inför modul 2. Synopsis betygsätts enligt graderna Godkänd (G) och Underkänd (U). Hemtentamen. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), (Godkänd (G) och Underkänd (U).
Modul 2: Individuellt paper. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).
Modul 3: Individuell uppsats. Uppsatsen ventileras vid obligatoriskt seminarium. Obligatoriskt är även att opponera på en uppsats. Betyg enligt graderna Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), och Underkänd (U).

Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen, inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska modul är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska modul är godkända.

På kursen som helhet ges betygen (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. För väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på modul 3, uppsatsarbete, samt antingen modul 1 eller 2, med minst 22,5 högskolepoäng sammantaget. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum.
Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter den tidigare kursen 1KB007 Teori och metod i konst- och bildvetenskap II, 7,5 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Litteraturlista

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 1: Teori och metod, 7,5 hp

Lindberg Anna Lena
Konst, kön och blick : feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism
2. uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2014 : 238 s. :
ISBN: 9789144102399
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Konstvetenskap : en introduktion
Arnold Dana, Lundgren Staffan, Karlholm Dan
Stockholm : Raster : 2006 : 178, [3] s. :
ISBN: 91-87215-75-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Visual culture
Howells Richard, Negreiros Joaquim
2. ed. : Cambridge : Polity : 2012 : xiii, 346 s. :
ISBN: 9780745650708
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Visual culture : the reader
Evans Jessica, Hall Stuart
London : SAGE in association with the Open University : 1999 : xviii, 478 s. :
ISBN: 0-7619-6247-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tillkommer artiklar enligt lärares anvisning.

Modul 2: Individuell litteraturfördjupning, 7,5 hp

Individuell litteraturlista om ca 600-800 sidor, med hög relevans för valt uppsatsämne, upprättas i samråd med kursansvarig.

Modul 3: Uppsatsarbete , 15 hp

Referenslitteratur

Lathund för uppsats i konst- och bildvetenskap
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :
Obligatorisk
Läsanvisning: Umeå Universitet

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva
5., [omarb.] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 267 s. :
ISBN: 978-91-40-68812-5
Se bibliotekskatalogen Album