"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kost- och måltidsvetenskap 2, 30 hp

Engelskt namn: Food, Nutrition and Culinary Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 2KN080

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-09-08

Innehåll

Matens betydelse för människors hälsa och det hållbara samhället är centralt i utbildningen till kostvetare. I den här kursen behandlas miljö, kvalité, hälsa och säkerhet utifrån flera perspektiv. I kursen kombineras teori och praktik för att utveckla förståelse för måltiden som kulturell och social företeelse. Kursen innehåller också en genomgång av ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuella forskningsmetoder som används inom kost- och måltidsvetenskap.

Kursen består av följande moduler:

 1. Vetenskaplig metod (Research Methods), 7,5 hp
 2. Kulturella perspektiv på mat och måltider (Cultural Perspectives on Food and Meals), 5 hp
 3. Livsmedelssäkerhet 1 (Food Safety 1), 5 hp
 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2 (Food Science and Cooking Methods 2), 5 hp
 5. Kostens betydelse för hälsa (Food and Health), 7,5 hp

Modul 1. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
I modulen behandlas vetenskapsteori, studiedesign samt forskningsprocessens olika faser. Studenten tränas i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, att beakta forskningsetiska aspekter och att ha ett genusperspektiv på vetenskap och forskning. I modulen ingår praktiska övningar i kvalitativ och kvantitativ datainsamling, analys samt söka vetenskaplig litteratur, skriva akademiskt, genomföra opponering och att presentera inför publik.  
 
Modul 2. Kulturella perspektiv på mat och måltider, 5 hp
I modulen behandlas begreppet måltidskultur och människors normer, värderingar och föreställningar om mat och måltider som uttrycksmedel för vilka vi är eller vill vara. Modulen kombinerar teori och praktik för att utveckla förståelse för måltiden som kulturell och social företeelse.

Modul 3. Livsmedelssäkerhet 1, 5 hp
I modulen behandlas grundläggande mikrobiologi, livsmedelshygien samt relevant livsmedelslagstiftning. Både patogena och livsmedelsförstörande såväl som hälsofrämjande och funktionella mikroorganismer behandlas översiktligt. Hantering, tillagning och förvaring av livsmedel i syfte att förebygga smittspridning och livsmedelsförstörande processer ingår samt toxikologisk livsmedelssäkerhet.

Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2, 5 hp
Produktion, distribution och konsumtion av animaliska livsmedel studeras i relation till livsmedelskvalitet och hållbarhet. Vidare ingår grundläggande kunskaper om råvarors uppbyggnad och egenskaper samt matlagningsmetoder och livsmedelskemiska processer. Studenten tränas i att välja och hantera livsmedel utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och sensorik. Genom tillämpning tränas studenten att reflektera över matsvinn och dess påverkan på miljö och ekonomi.

Modul 5. Kostens betydelse för hälsa, 7,5 hp
I modulen behandlas individens behov av näring och förutsättningar för ett adekvat kostintag under barn- och ungdomsåren samt ålderdomen. Modulen behandlar även hur man kan förebygga kostrelaterade folksjukdomar, exempelvis hjärt-kärlsjukdom och övervikt. Vitaminer och mineraler i relation till hälsa och ohälsa ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara grundläggande metodologiska vetenskapliga begrepp  
 • Redogöra för grunderna i vetenskapsteori och ett vetenskapligt arbetssätt, inklusive forskningsetiska riktlinjer
 • Redogöra för studiedesign och vetenskapliga metoder som är vanligt förekommande inom kost- och måltidsvetenskap

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa metoder för att samla in, hantera, bearbeta, analysera samt presentera kvalitativa data
 • Tillämpa metoder för att samla in, hantera, bearbeta, analysera, samt presentera parametrisk och icke-parametrisk kvantitativa data
 • Självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur i relation till en forskningsfråga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Forma vetenskaplig text och bedöma vetenskapliga arbetssätt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • Kritiskt granska och diskutera andra studenters vetenskapliga texter
 • Presentera och diskutera forskningsprocess i tal och skrift

Modul 2. Kulturella perspektiv på mat och måltider, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa grundläggande förståelse för olika kulturella perspektiv i relation till mat och måltider
 • Färdighet och förmåga
 • Visa grundläggande förmåga att analysera och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer kopplade till kulturella perspektiv på mat och måltider
 • Tillaga måltider med fokus på kulturella variationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa grundläggande förmåga att reflektera över och förhålla sig till olika kulturella begrepp i relation till mat och måltider

Modul 3. Livsmedelssäkerhet 1, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse

 • Beskriva olika typer av mikroorganismer och vanligt förekommande toxiner i livsmedel
 • Beskriva vanligt förekommande patogena mikroorganismer samt hur de utgör en hälsofara
 • Redovisa hur hantering, beredning och tillagning kan påverka livsmedelskvalitet
 • Beskriva konserveringsmetoder som används för att producera och hantera livsmedel med hög säkerhet och kvalitet
 • Redogöra för relevanta föreskrifter från Livsmedelsverket samt livsmedelslagstiftning i relation till hälsa  

Färdighet och förmåga

 • Identifiera hygieniska risker i ett kök ur ett hälsoperspektiv samt motivera hur dessa risker kan förebyggas eller förhindras genom säker hantering, tillagning och förvaring

Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för animaliska livsmedels påverkan på miljö utifrån produktion, konsumtion och distribution  
 • Beskriva olika råvarors uppbyggnad och egenskaper
 • Beskriva kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer som sker vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
 • Beskriva grundläggande metoder för matlagning

Färdighet och förmåga  

 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning
 • Planera och tillaga en måltid samt reflektera över matsvinn och dess påverkan på miljö och ekonomi

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • Värdera olika livsmedel och matlagningsmetoder utifrån hälsa, miljö, tid, ekonomi och sensoriska aspekter

Modul 5. Kostens betydelse för hälsa, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

 Kunskap och förståelse

 • Förklara funktion, upptag och omsättning i kroppen för olika vitaminer och mineraler
 • Förstå termer och begrepp relaterat till kost och hälsa för barn, ungdomar och äldre samt för kostrelaterade folksjukdomar*
 • Redogöra för näringsfysiologiska behov, aktuell näringsstatus och näringsrekommendationer på befolkningsnivå avseende barn, ungdomar och äldre
 • Förklara kostens preventiva funktion, effekt och betydelse på individ- och samhällsnivå i en svensk kontext för barn, ungdomar och äldre, samt för kostrelaterade folksjukdomar*

Färdighet och förmåga

 • Söka, värdera och kritiskt bearbeta vetenskaplig litteratur i relation till kost och hälsa
 • Identifiera maktstrukturer på samhälls- och individnivå med fokus på sociologiska faktorer relaterat till mat och måltider

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Planera och värdera mat för människor med olika näringsfysiologiska behov samt med hänsyn till hållbar utveckling och sensoriska aspekter
 • *Kostrelaterade folksjukdomar: övervikt, metabolt syndrom, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, cancer

Behörighetskrav

Kost- och måltidsvetenskap 1, med godkänt resultat på minst 7 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs med schemalagd undervisning dagtid samt obligatoriska veckoträffar i Umeå. Obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment under dagtid förekommer mellan veckoträffar. Viss undervisning bedrivs i hybrid form vilket innebär samläsning med studentgrupp på campus. Vissa moduler kan läsas parallellt och den inbördes ordningen mellan modulerna kan ändras.

Modul 1. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och workshops. Vissa seminarier och workshops är obligatoriska.

Modul 2. Kulturella perspektiv på mat och måltider, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, laboration och seminarier. Laborationen och ett seminarium är obligatoriskt.

Modul 3. Livsmedelssäkerhet 1, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.

Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.

Modul 5. Kostens betydelse för hälsa, 7,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Grupparbeten och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig tentamen i lärplattform (U eller G)
 • Workshops (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)
 • Skriftliga uppgifter i grupp (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig hemtentamen (U, G eller VG)

Modul 2. Kulturella perspektiv på mat och måltider, 5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Laboration (U eller G)
 • Seminarium (U eller G)
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig inlämningsuppgift (U, G eller VG)

Modul 3. Livsmedelssäkerhet 1, 5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell hemtentamen (U, G eller VG)
 • Seminarier (U eller G)
 • Laboration (U eller G)

Modul 4. Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2, 5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig rapport (U, G eller VG)
 • Seminarier (U eller G)
 • Laborationer (U eller G)

Modul 5. Kostens betydelse för hälsa, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig tentamen i lärplattform (U eller G)
 • Individuell muntlig tentamen, som dokumenteras genom inspelning (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)
 • Skriftlig uppgift i grupp (U eller G)
 • Individuell redovisning (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig hemtentamen (U, G eller VG)

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 17,5 hp.
I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 2

Vetenskaplig metod 7.5 HP

Rekommenderad litteratur

Thurén Torsten
Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 203 sidor :
ISBN: 9789147127788
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bower John A.
Statistical methods for food science : introductory procedures for the food practitioner
Second edition. : Chichester, West Sussex, UK : John Wiley & Sons : 2013 : vii, 318 pages :
ISBN: 9781118541647
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Elektronisk resurs

Nygren Charlotte
Forskning om kost och hälsa : att tolka och förstå vetenskapen
Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet : 2015 : 196 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-349-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Se Umeå UB:s söktjänst

Praktisk historieteori.
Jarrick Arne, Söderberg Johan, Stockholms universitet. Ekonomisk-historiska institutionen
4. uppl. : Stockholm : Ekonomisk-historiska institutionen. : 2001 : 179 s. :
ISBN: 91-974305-0-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Jarrick Arne, Josephson Olle
2., [översedda] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
ISBN: 91-44-26842-4 ; 240:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 223 s. :
ISBN: 9789144097329
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se Umeå UB:s söktjänst

Hellmer Stefan
Grunderna i statistisk dataanalys : med tillämpning inom hälsovetenskaperna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 310 sidor :
ISBN: 9789144154640
Se Umeå UB:s söktjänst

Kvantitativa metoder för ekonomisk och social historia
Söderberg Johan, Eggeby Eva
3. uppl. : Stockholm : Ekonomisk-historiska institutionen, Univ. [distributör] : 1997 : [6], 158 s. :
ISBN: 9197267414
Se Umeå UB:s söktjänst

Methods in world history [Elektronisk resurs] : a critical approach
Myrdal Janken, Jarrik Arne, Wallenberg Bondesson Maria
Lund : Nordic Academic Press : 2016 : 254 s. :
Online access for UMUB
ISBN: 9789188168481
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Läsanvisning: Intern resurs - finns på canvas.

Kulturella perspektiv på mat och måltider 5 HP

Rekommenderad litteratur

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Söderlind Ulrica
The Nobel banquets : a century of culinary history (1901-2001)
New Jersey : World Scientific : c2010 : xviii, 319 s. :
ISBN: 9789814313117
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Theophano Janet
Eat my words : reading women's lives through the cookbooks they wrote
New York : Palgrave : 2002 : 362 s. :
ISBN: 0312233787
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Food security in the high North : contemporary challenges across the circumpolar region
Kamrul Hossain, Nilsson Lena Maria, Herrmann Thora Martina
Abingdon : Routledge : 2021 : xxiv, 311 pages :
Online access for UMUB
ISBN: 9781000095272
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Crosby Alfred W.
Ecological imperialism [Elektronisk resurs] : the biological expansion of Europe, 900-1900
2nd ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2004 : online resource (xxii, 368 s.) :
Online access for UMUB
ISBN: 9780511805554
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och annan (öppen) litteratur tillkommer

Livsmedelssäkerhet 1.5 HP

Rekommenderad litteratur

Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
ISBN: 9789144006567
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Livsmedelslagen
Livsmedelsverket :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Livsmedelsvetenskap och matlagningsmetoder 2.5 HP

Rekommenderad litteratur

Livsmedelsvetenskap
Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
ISBN: 9789144095677
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Naturvetenskapliga grunder
Bergh Kurt, Burén Jonas, Sjödin Anna
. : 2022 :
Obligatorisk

Beck-Friis Johan
Matens kvaliteter
Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
Fulltext
ISBN: 9789186573362
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hållbar produktion och konsumtion av mat
Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
Jordbruksverket : 2018 :
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
Obligatorisk

Röös Elin
Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Referenslitteratur

Begner Sara
Vår kokbok
27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
ISBN: 978-91-1-307493-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Kostens betydelse för hälsa 7.5 HP

Rekommenderad litteratur

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
Livsmedelsverket (senaste versionen) :
www.slv.se
Obligatorisk

Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
Eneroth H, Björck L
Livsmedelsverket : 2015 :
Pdf-fil
Obligatorisk

Eneroth H
Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
Livsmedelsverket : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet 2017 : 2017 :
http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/
Obligatorisk

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Näringslära för högskolan
Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
ISBN: 9789147131075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
Livsmedelsverket (senaste versionen) :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
www.slv.se
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
Livsmedelsverket (senaste version) :
Livsmedelsverket
Obligatorisk