"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kost vid graviditet och amning, 7,5 hp

Engelskt namn: Nutrition in pregnancy and nursing

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 till 2023-07-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Institutionen för kostvetenskap, 2009-02-16

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursens huvudsakliga målgrupp är personer utan tidigare kostutbildning som arbetar med rådgivning till gravida och ammande kvinnor. I kursen skaffar sig studenten förståelse för hur olika aspekter av mat och ätande vid graviditet och amning påverkar mamman och barnet. Livsmedelsverkets råd behandlas utifrån olika perspektiv.

Under kursen behandlas näringsämnen som är viktiga vid graviditet och amning. Skillnader mellan näringsrekommendationer och kostråd, roller och ansvar vid kostrådgivning samt livsmedelsgrupper att rekommendera eller begränsa ingår. Andra områden som behandlas i kursen är energibehov relaterat till kroppsvikt och viktförändring under och efter graviditet, kulturella aspekter på matvanor samt olika kostregimer, exempelvis vegetarisk kost.  

Kursen består av följande moduler:

  1. Kost vid graviditet och amning, 4 hp (Nutrition in Pregnancy and Nursing).
  2. Projektarbete, 3,5 hp (Project Work).

Modul 1. Kost vid graviditet och amning, 4 hp.
Modulen inleds med grundläggande näringslära och kunskap om kostens betydelse för den allmänna folkhälsan. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå näringsrekommendationer och för att i praktisk handling kunna förmedla kostråd till individer. I modulen behandlas specifika råd och riktlinjer som finns för gravida och de som ammar. Energibehov relaterat till kroppsvikt och viktförändring under och efter graviditet samt födoämnesöverkänslighet ingår. Modulen innehåller även olika kostregimer, exempelvis vegetarisk kost, samt kulturella aspekter på matvanor.

Modul 2. Projektarbete, 3,5 hp.
I modulen skriver studenten ett arbete i form av en vetenskapligt underbyggd litteraturstudie inom kursens ämnesområde. Opponering av en annan students litteraturstudie ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Kost vid graviditet och amning, 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för Livsmedelsverket råd om bra mat vid graviditet och amning

Färdighet och förmåga

  • Teoretiskt tillämpa Livsmedelsverkets råd om bra mat vid graviditet och amning utifrån individers olika förutsättningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera och argumentera kring Livsmedelsverkets råd om bra mat vid graviditet och amning

Modul 2. Projektarbete, 3,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

  • Välja vetenskapligt underbyggd litteratur utifrån aktuell frågeställning
  • Sammanställa insamlad fakta i form av en litteraturstudie

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera insamlad fakta i form av en litteraturstudie
  • Granska och värdera en annan students litteraturstudie

Behörighetskrav

Kurser om minst 90 hp i ett ämne varav minst 15 hp uppsats  eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

IKT används i undervisningen, varför tillgång till Internet krävs. Undervisningen bedrivs utifrån en studieguide, enskilda uppgifter och gruppdiskussioner via en webbplattform. Samtliga uppgifter och gruppdiskussioner är obligatoriska. Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (kvartsfart) i nätbaserad distansform. Modulerna läses parallellt under kursens gång.

Examination

Modul 1.
Modulen examineras med individuella nätburna tentamina samt en gruppuppgift via en webbplattform där den individuella insatsen examineras. För samtliga examinerande uppgifter sätts betyget U eller G. För att bli godkänd på modulen krävs att samtliga obligatoriska uppgifter är godkända.   
 
Modul 2.
Examinationen sker genom ett individuellt skriftligt arbete i form av en vetenskaplig underbyggd litteraturstudie inom kursens ämnesområde samt genom en opponering av en annan students litteraturstudie. På opponering sätts betyget U eller G.

Hel kurs.
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på modul 2.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.


TILLGODORÄKNANDE 
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

KOST VID GRAVIDITET OCH AMNING, 7.5 HP

Obligatorisk litteratur

Nordic Nutrition Recommendations 2012 : Integrating nutrition and physical activity [Elektronisk resurs]
Nordic Council of Ministers : 2014 :
Obligatorisk

Information och dokument på Livsmedelsverkets hemsida
Livsmedelsverket :
www.livsmedelsverket.se
Obligatorisk
Läsanvisning: Närmare anvisning ges vid kursstart Ca. 300 sidor

Övrig litteratur består av rapporter och artiklar som studenten får besked om vid kursstart

Referenslitteratur

Näringslära för högskolan, 7e uppl
Berg , Ellegård , Larsson
Liber : 2021 :
Läsanvisning: ISBN: 978-91-4713107-5 Finns att köpa i slutet av augusti

Näring och hälsa
Johansson Ulla, Stubbendorff Anna
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 471 sidor :
ISBN: 9789144125947
Se Umeå UB:s söktjänst

Weight gain during pregnancy : reexamining the guidelines
Rasmussen Kathleen M., Yaktine Ann L.
Washington, DC : National Academies Press : 2009 : xiv, 854 s. :
ISBN: 9780309131131 (hardback)
Se Umeå UB:s söktjänst

Jankov Picha Petra
Att flaskmata : [en handbok för dig som vill flaskmata din bäbis]
2., [uppdaterade] uppl. : Ett annat förlag : 2012 : 185 s. :
ISBN: 978-91-979810-2-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
3. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 219 s. :
ISBN: 9789127134157
Se Umeå UB:s söktjänst

Wennberg Anna Lena
Pregnant women and midwives are not in tune with each other about dietary counseling [Elektronisk resurs] : studies in Swedish antenatal care
Umeå : Department of public health and clinical medicine, Umeå university : 2015 : 114 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-107691

Lundqvist Anette
Nutritional aspects of behaviour and biology during pregnancy and postpartum [Elektronisk resurs]
Umeå : Department of public health and clinical medicine, Umeå university : 2016 : 85 s. (PDF) :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet