"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostvetenskap B, 30 hp

Engelskt namn: Food and Nutrition B

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 till 2023-07-23 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KN064

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2022-05-30

Innehåll

Mat och måltider har stor betydelse för både individer och samhälle ur olika perspektiv. Under den här kursen behandlas mikrobiologi och livsmedelssäkerhet samt hållbar produktion, distribution och konsumtion av livsmedel. Ur ett folkhälsoperspektiv är mat viktigt för att förebygga sjukdom och detta behandlas utifrån olika gruppers speciella behov. I kursen ingår även planering, tillagning och värdering av mat och måltider, samt en genomgång av de metoder som används inom olika forskningsområden.

Kursen består av följande moduler:

 1.  Livsmedelssäkerhet (Food safety), 5 hp
 2. Hållbar matkonsumtion (Sustainable Food Consumption), 4 hp
 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider (Food, Cooking Skills and Meals), 6 hp
 4. Vetenskaplig metod (Scientific Methodology), 7,5 hp
 5. Kost och folkhälsa (Food and Community Health), 7,5 hp

Modul 1. Livsmedelssäkerhet, 5 hp
I modulen behandlas grundläggande mikrobiologi, livsmedelshygien samt relevant livsmedelslagstiftning. Både patogena och livsmedelsförstörande såväl som hälsofrämjande och funktionella mikroorganismer behandlas översiktligt. Hantering, tillagning och förvaring av livsmedel i syfte att förebygga sjukdomar och livsmedelsförstörande processer ingår, samt toxikologisk livsmedelssäkerhet.
 
Modul 2. Hållbar matkonsumtion, 4 hp
I modulen behandlas produktion, distribution och konsumtion av livsmedel, mat och måltider i relation till livsmedelskvalitet och till hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Kostråd problematiseras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider, 6 hp
I modulen behandlas livsmedel och dess kemiska struktur samt metoder för matlagning och bakning. Kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel behandlas översiktligt. I samband med praktiska laborationer görs jämförelser mellan olika matlagningsmetoder och studenterna tränas i att välja och hantera produkter och livsmedel samt tillaga måltider som sedan diskuteras utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och sensorik. Vidare behandlas -baslivsmedel från andra länder samt receptanalys

Modul 4. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
I modulen behandlas studiedesign, forskningsprocessens olika faser, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod inklusive kostundersökningsmetodik, forskningsetik, litteratursökning, akademiskt skrivande samt genus ur ett forskningsperspektiv. Under modulen provar studenten på olika  forskningsmetoder inklusive analys, samt övar på att skriftligt rapportera resultat, kritiskt granska vetenskapliga texter och att presentera inför publik. . Modulens kvantitativa moment innehåller en statistikdel där problem utifrån datamaterial löses med hjälp av statistikprogram. Under problemlösningen tränas beskrivande, jämförande och tolkande statistik samt resultatpresentation av både parametriska och icke-parametriska test. Även enkätteknik behandlas i teori och praktik.

Modul 5. Kost och folkhälsa, 7,5 hp
I modulen behandlas prevention av kostrelaterad ohälsa i livets olika faser, från graviditet till ålderdom, samt förekomst, utveckling, konsekvenser och prevention av kostrelaterade folksjukdomar. Även andra för folkhälsan viktiga aspekter ingår såsom fysisk aktivitet och hälsoekonomi. Modulen utgår från svenska förhållanden, men även internationella aspekter inkluderas och folkhälsofrämjande arbete i andra länder samt världsreligionernas inverkan på matvanor diskuteras. Under modulen utvecklar studenterna sin förmåga att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, att uttrycka sig i tal och text, samt att ha ett normkritiskt förhållningssätt till kost och hälsa.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Livsmedelssäkerhet, 5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva olika typer av mikroorganismer samt hur mikroorganismer i livsmedel kan påverka livsmedelskvalitet och hälsa samt hur hantering, beredning och tillagning av livsmedel kan påverka dessa processer
 • Beskriva vanligt förekommande patogena mikroorganismer samt hur de utgör en hälsofara
 • Beskriva vanligt förekommande toxiner i livsmedel samt hur man med hantering, beredning och tillagning av livsmedel kan reducera de hälsofaror de utgör
 • Beskriva konserveringsmetoder som används för att producera och hantera livsmedel med hög säkerhet och kvalitet i hushåll och inom industrin

Färdighet och förmåga

 • Identifiera hygieniska risker i ett kök ur ett hälsoperspektiv samt motivera hur dessa risker kan förebyggas eller förhindras genom säker hantering, tillagning och förvaring

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Tillämpa relevanta föreskrifter från Livsmedelsverket samt livsmedelslagstiftning i relation till hälsa

Modul 2. Hållbar matkonsumtion, 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förståelse för matkonsumtionens påverkan på miljö och klimat
 • Beskriva de nationella miljömål som berör livsmedelsområdet
 • Redogöra för begreppen ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet
 • Beskriva hur olika livsmedel produceras och distribueras

Färdighet och förmåga

 • Välja, planera och tillaga mat och måltider för minskat matsvinn

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera produktion, distribution, och konsumtion av olika livsmedel och maträtter i relation till hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
 • Värdera kostråd utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet  

Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Beskriva olika livsmedels kemiska struktur, uppbyggnad och sammansättning.
 • Beskriva kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer som sker vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
 • Beskriva grundläggande metoder för matlagning och bakning
 • Redogöra för vanligt förekommande livsmedel från andra länder

Färdighet och förmåga

 • Planera måltider utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter
 •  Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
 •  Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och måltider utifrån hälsa, miljö, tid, ekonomi och sensoriska aspekter  

Modul 4. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara grundläggande vetenskapliga begrepp
 • Redogöra för grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt, inklusive forskningsetiska riktlinjer
 • Redogöra för studiedesigner och vetenskapliga metoder som är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig, medicinsk och kostvetenskaplig forskning
 • Redogöra för metodologiska styrkor och svagheter i vetenskapliga kostundersökningar

Färdighet och förmåga

 • Utforma enkätfrågor relaterat till en forskningsfråga
 • Tillämpa metoder för att samla in, hantera, bearbeta, analysera samt presentera data inom kvalitativ metod
 • Tillämpa metoder för att samla in, hantera, bearbeta, analysera, samt presentera data inom kvantitativ metod
 • Självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur i relation till en tänkt forskningsfråga
 • Relatera det egna lärandet och lärprocessen till modulens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • Presentera och diskutera forskningsprocess i tal och skrift

Modul 5. Kost och folkhälsa, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förstå termer och begrepp relaterat till kost och hälsa för gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre, för kostrelaterade folksjukdomar*, samt termer och begrepp relaterade till fysisk aktivitet, hälsoekonomi och internationellt folkhälsoarbete
 • Redogöra för etiologi, prevalens och incidens för kostrelaterade folksjukdomar*
 • Redogöra för näringsfysiologiska behov, aktuell näringsstatus och näringsrekommendationer på befolkningsnivå avseende gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre
 • Förklara kostens preventiva funktion, effekt och betydelse på individ- och samhällsnivå i en svensk kontext för gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre, samt för kostrelaterade folksjukdomar*
 • Förklara betydelsen av fysisk aktivitet och hälsoekonomiska aspekter för prevention av ohälsa på individ- och samhällsnivå
 • Redogöra för hur mat- och måltidsvanor kan formas utifrån de fem världsreligionerna

Färdighet och förmåga

 • Kritiskt bearbeta vetenskaplig litteratur
 • Identifiera maktstrukturer på samhälls- och individnivå med fokus på sociologiska faktorer relaterat till människors matvanor och levnadssituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Planera och värdera mat för människor med olika näringsfysiologiska behov

*Kostrelaterade folksjukdomar: övervikt, metabolt syndrom, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, cancer, demens

Behörighetskrav

Kostvetenskap A, 30 hp med godkänt resultat på minst 7 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Modul 1. Livsmedelssäkerhet, 5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.
 
Modul 2. Hållbar matkonsumtion, 4 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Seminarier och laboration är obligatoriska.
 
Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.
 
Modul 4. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, tillämpningsuppgifter och seminarier. Tillämpningsuppgifter och seminarier är obligatoriska.
 
Modul 5. Kost och folkhälsa, 7,5 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, redovisningar och seminarier. Laborationer, redovisningar, inlämningsuppgifter och examinerande seminarier är obligatoriska.

Modulernas inbördes ordning kan ändras.

Examination

Modul 1. Livsmedelssäkerhet, 5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 • Praktiska laborationer i grupp (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)

Modul 2. Hållbar matkonsumtion, 4 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Seminarier (U eller G)
 • Praktiska laborationer i grupp (U eller G)
 • Skriftlig gruppuppgift (U eller G)

Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider, 6 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U, G eller VG)
 •  Individuell skriftlig uppgift (U, G eller VG)
 • Praktiska laborationer med muntliga redovisningar i grupp (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)

Modul 4. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuella skriftliga tentamina i lärplattform (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)
 • Individuella skriftliga redovisningar (U eller G)
 • Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp (U eller G)
 • Frivillig individuell skriftlig tentamen i lärplattform (U, G eller VG)

Modul 5. Kost och folkhälsa, 7,5 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig salstentamen (U eller G)
 • Seminarier (U eller G)
 • Skriftlig uppgift i grupp (U eller G)
 • Redovisningar i grupp (U eller G)
 • Individuell redovisning (U eller G)
 • Frivillig individuell muntlig tentamen som dokumenteras genom inspelning (U, G eller VG)

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 18,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

LIVSMEDELSSÄKERHET 5 HP

Rekommenderad litteratur

Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
ISBN: 9789144006567
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Livsmedelslagen
Livsmedelsverket :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

HÅLLBAR MATKONSUMTION 4 HP

Rekommenderad litteratur

Beck-Friis Johan
Matens kvaliteter
Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
Fulltext
ISBN: 9789186573362
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Hållbar produktion och konsumtion av mat
Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
Jordbruksverket : 2018 :
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
Obligatorisk

Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
Jordbruksverket : 2013 :
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
Obligatorisk

Fritz Karin
Matsvinn i hemmet – Kännedom, attityder och beteenden
Livsmedelsverket : 2021 :
Fulltext (pdf)
Obligatorisk

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Livsmedelsvetenskap
Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
ISBN: 9789144095677
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Röös Elin
Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
Fulltext
Obligatorisk

Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
Wallman M, Nilsson K
Livsmedelsverket : 2011 :
www.slv.se
Obligatorisk

Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid

LIVSMEDEL, MATLAGNINGSMETODER OCH MÅLTIDER 6 HP

Rekommenderad litteratur

Material från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 40 sid

Begner Sara
Vår kokbok
27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
ISBN: 978-91-1-307493-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Furugren Bo
Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
KFS i Lund : 2017 :
Obligatorisk

Livsmedelsvetenskap
Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
ISBN: 9789144095677
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Granberg Albina
Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
ISBN: 9789151303932
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Hungrig.nu
Hushållningssällskapet: u.å. :
Hungrig.nu

Vår gröna kokbok
Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
ISBN: 978-91-1-305497-1
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Vår kokbok vegan
Sjögren Anna K., Begner Sara
[Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
ISBN: 9789113061931
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

VETENSKAPLIG METOD 7,5 hp

Rekommenderad litteratur

Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senaste versionen

Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
ISBN: 978-91-44-08142-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Introduktion till SPSS
Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
Obligatorisk
Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid).

Hellmer Stefan
Grunderna i statistisk dataanalys : med tillämpning inom hälsovetenskaperna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 310 sidor :
ISBN: 9789144154640
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Teorier
Jämställdhetsmyndigheten :
http://www.jamstall.nu/fakta/teori/
Obligatorisk

Johansson Gunnar
Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
ISBN: 978-91-87045-08-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor varav ca 50 sidor engelskspråkiga artiklar)

Referenslitteratur

Enkätboken
Trost Jan, Hultåker Oscar
5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
ISBN: 9789144115450
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Trost Jan
Kvalitativa intervjuer
4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-06216-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Wahlgren Lars
SPSS steg för steg
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
ISBN: 978-91-44-08340-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Lindstedt Inger
Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
ISBN: 9789144096667
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Trost Jan
Att vara opponent
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
ISBN: 9789144095066
Se Umeå UB:s söktjänst

KOST OCH FOLKHÄLSA 9 HP

Rekommenderad litteratur

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
Livsmedelsverket (senaste versionen) :
www.slv.se
Obligatorisk

Den mångkulturella måltiden
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : 2011 : :
www.ksla.se
Obligatorisk

Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
Eneroth H, Björck L
Livsmedelsverket : 2015 :
Pdf-fil
Obligatorisk

Eneroth H
Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
Livsmedelsverket : 2017 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet : 2017 :
https://www.fyss.se/fyss-kapitel/arkiv/
Obligatorisk

Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
Raymond Janice L., Morrow Kelly
15th edition: Saunders : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9780323749626

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (20s)

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Näringslära för högskolan
Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
ISBN: 9789147131075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan (nr 7)

Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
Livsmedelsverket (senaste versionen) :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
www.slv.se
Obligatorisk

Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
Livsmedelsverket (senaste version) :
Livsmedelsverket
Obligatorisk

Referenslitteratur

Amning i dag
Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
ISBN: 9789177410904
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Jankov Petra
Att flaskmata [Elektronisk resurs]
Ett annat förlag : 2014 :
Omslagsbild
ISBN: 9789197981033
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 3., [uppdaterade] uppl. Se bibliotekets söktjänst

European Dietetic Action Plan (EuDAP)
EFAD : 2015 :
Pdf-fil
Läsanvisning: Kommer att finnas som pdf på Canvas

Food and Nutrition Action Plan (FNAP)
Världshälsoorgansiationen (WHO); Regional Committée for Europe : 2014 :
Pdf-fil
Läsanvisning: Kommer att finnas tillgänglig som pdf på Canvas

Folkhälsans utveckling - årsrapport. Senaste upplagan
Folkhälsomyndeingheten :
Finns som pdf via folkhälsomyndigheten