Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kostvetenskap B, 30 hp

Engelskt namn: Food and Nutrition B

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KN064

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-18

Innehåll

Mat och måltider har stor betydelse för både individer och samhälle ur olika perspektiv. Under den här kursen behandlas mikrobiologi och livsmedelssäkerhet samt hållbar produktion, distribution och konsumtion av livsmedel. Ur ett folkhälsoperspektiv är mat viktigt för att förebygga sjukdom och detta behandlas utifrån olika gruppers speciella behov. I kursen ingår även planering, tillagning och värdering av mat och måltider, samt en genomgång av de metoder som används inom olika forskningsområden.

Kursen består av följande moduler:
 1. Livsmedelssäkerhet (Food safety), 5 hp
 2. Hållbar matkonsumtion (Sustainable Food Consumption ), 4 hp
 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider (Food, Cooking Skills and Meals), 6 hp
 4. Vetenskaplig metod (Scientific Methodology), 7,5 hp
 5. Kost och folkhälsa (Food and Community Health), 7,5 hp
Modul 1. Livsmedelssäkerhet, 5 hp
I modulen behandlas grundläggande mikrobiologi, livsmedelshygien samt relevant livsmedelslagstiftning. Både patogena och livsmedelsförstörande såväl som hälsofrämjande och funktionella mikroorganismer behandlas översiktligt. Hantering, tillagning och förvaring av livsmedel i syfte att förebygga sjukdomar och livsmedelsförstörande processer ingår, samt toxikologisk livsmedelssäkerhet.
 
Modul 2. Hållbar matkonsumtion, 4 hp
I modulen behandlas produktion, distribution och konsumtion av livsmedel, mat och måltider i relation till livsmedelskvalitet och till hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.t. Kostråd problematiseras ur ett hållbarhetsperspektiv.

Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider, 6 hp
I modulen behandlas livsmedel och dess kemiska struktur samt metoder för matlagning och bakning. Kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel behandlas översiktligt. I samband med praktiska laborationer görs jämförelser mellan olika matlagningsmetoder och studenterna tränas i att välja och hantera produkter och livsmedel samt tillaga måltider som sedan diskuteras utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö och sensorik. Vidare behandlas -baslivsmedel från andra länder samt receptanalys

Modul 4. Vetenskaplig metod, 7,5 hp
I modulen behandlas studiedesign, forskningsprocessens olika faser, kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod inklusive kostundersökningsmetodik, forskningsetik, samt genus ur ett forskningsperspektiv. En kvalitativ studie genomförs i grupp från en forskningsplan och datainsamling via analys och tolkning till skriftlig rapport, muntlig presentation samt opponering. Modulens kvantitativa delar innehåller en statistikdel där problem utifrån datamaterial löses med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Under problemlösningen tränas beskrivande, jämförande och tolkande statistik samt resultatpresentation av både parametriska och icke-parametriska data. Även enkätteknik behandlas i teori och praktik. Studenterna utvecklar sin förmåga att söka vetenskaplig litteratur, skriva akademiskt samt att presentera inför publik.

Modul 5. Kost och folkhälsa, 7,5 hp
I modulen behandlas prevention av kostrelaterad ohälsa i livets olika faser, från graviditet till ålderdom, samt förekomst, utveckling, konsekvenser och prevention av kostrelaterade folksjukdomar. Även andra för folkhälsan viktiga aspekter ingår såsom fysisk aktivitet och hälsoekonomi. Modulen utgår från svenska förhållanden, men även internationella aspekter inkluderas och folkhälsofrämjande arbete i andra länder samt världsreligionernas inverkan på matvanor diskuteras. Under modulen utvecklar studenterna sin förmåga att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, att uttrycka sig i tal och text, samt att ha ett normkritiskt förhållningssätt till kost och hälsa.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Livsmedelssäkerhet
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva olika typer av mikroorganismer samt hur mikroorganismer i livsmedel kan påverka livsmedelskvalitet och hälsa samt hur hantering, beredning och tillagning av livsmedel kan påverka dessa processer
 • Beskriva vanligt förekommande patogena mikroorganismer samt hur de utgör en hälsofara
 • Beskriva vanligt förekommande toxiner i livsmedel samt hur man med hantering, beredning och tillagning av livsmedel kan reducera de hälsofaror de utgör
 • Beskriva konserveringsmetoder som används för att producera och hantera livsmedel med hög säkerhet och kvalitet i hushåll och inom industrin 
Färdighet och förmåga
 • Identifiera hygieniska risker i ett kök ur ett hälsoperspektiv samt motivera hur dessa risker kan förebyggas eller förhindras genom säker hantering, tillagning och förvaring
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tillämpa relevanta föreskrifter från Livsmedelsverket samt livsmedelslagstiftning i relation till hälsa 

Modul 2. Hållbar matkonsumtion
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Visa förståelse för matkonsumtionens påverkan på miljö och klimat
 • Beskriva de nationella miljömål som berör livsmedelsområdet
 • Redogöra för begreppen ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet
 • Beskriva hur olika livsmedel produceras och distribueras 
Färdighet och förmåga
 • Välja, planera och tillaga mat och måltider för minskat matsvinn 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera produktion, distribution, och konsumtion av olika livsmedel och maträtter i relation till hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
 • Värdera kostråd utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet  

Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Beskriva olika livsmedels kemiska struktur, uppbyggnad och sammansättning.
 • Beskriva kvalitetsförändringar och livsmedelskemiska processer som sker vid hantering, förvaring och tillagning av olika livsmedel
 • Beskriva grundläggande metoder för matlagning och bakning 
 • Redogöra för vanligt förekommande livsmedel från andra länder
Färdighet och förmåga
 • Planera måltider utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter
 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och modifiera recept utifrån olika perspektiv
 • Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och måltider utifrån hälsa, miljö, tid, ekonomi och sensoriska aspekter  

Modul 4. Vetenskaplig metod
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förklara grundläggande vetenskapliga begrepp
 • Redogöra för grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt, inklusive forskningsetiska riktlinjer
 • Redogöra för studiedesigner och vetenskapliga metoder som är vanligt förekommande inom samhällsvetenskaplig, medicinsk och kostvetenskaplig forskning
 • Redogöra för metodologiska styrkor och svagheter i vetenskapliga kostundersökningar 
Färdighet och förmåga
 • Utforma enkätfrågor relaterat till en forskningsfråga
 • Hantera, bearbeta, analysera, samt presentera parametrisk och icke-parametrisk data
 • Självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur i relation till en forskningsfråga
 • Planera och utföra en kvalitativ studie, analysera insamlad data och diskutera resultatet i relation till tidigare forskning
 • Relatera det egna lärandet och lärprocessen till modulens innehåll 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Presentera och diskutera en egen studie i tal och skrift samt granska och diskutera kurskamraters studier
  
Modul 5. Kost och folkhälsa
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Förstå termer och begrepp relaterat till kost och hälsa för gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre, för kostrelaterade folksjukdomar*, samt termer och begrepp relaterade till fysisk aktivitet, hälsoekonomi och internationellt folkhälsoarbete
 • Redogöra för etiologi, prevalens och incidens för kostrelaterade folksjukdomar*
 • Redogöra för näringsfysiologiska behov, aktuell näringsstatus och näringsrekommendationer på befolkningsnivå avseende gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre
 • Förklara kostens preventiva funktion, effekt och betydelse på individ- och samhällsnivå i en svensk kontext för gravida, ammande, barn, ungdomar och äldre, samt för kostrelaterade folksjukdomar*
 • Förklara betydelsen av fysisk aktivitet och hälsoekonomiska aspekter för prevention av ohälsa på individ- och samhällsnivå
 • Redogöra för hur mat- och måltidsvanor kan formas utifrån de fem världsreligionerna
Färdighet och förmåga
 • Kritiskt bearbeta vetenskaplig litteratur
 • Identifiera maktstrukturer på samhälls- och individnivå med fokus på sociologiska faktorer relaterat till människors matvanor och levnadssituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Planera och värdera mat för människor med olika näringsfysiologiska behov 

*Kostrelaterade folksjukdomar: övervikt, metabolt syndrom, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos, cancer, demens

Behörighetskrav

Kostvetenskap A, 30 hp med godkänt resultat på minst 7 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Modul 1. Livsmedelssäkerhet
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.
 
Modul 2. Hållbar matkonsumtion
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och seminarier. Seminarier och laboration är obligatoriska.
 
Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt praktiska laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska.
 
Modul 4. Vetenskaplig metod
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, tillämpningsuppgifter, handledning och seminarier. Tillämpningsuppgifter och seminarier är obligatoriska.
 
Modul 5. Kost och folkhälsa
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, laborationer, redovisningar och seminarier. Laborationer, redovisningar, inlämningsuppgifter och examinerande seminarier är obligatoriska.

Modulernas inbördes ordning kan ändras.

Examination

Modul 1. Livsmedelssäkerhet
Examination sker genom en individuell skriftlig salstentamen samt praktiska laborationer och muntliga seminarier i grupp. På laborationer och muntliga seminarier sätts något av betygen U eller G.
 
Modul 2. Hållbar matkonsumtion
Examination sker genom muntliga seminarier och laborationer i grupp samt skriftlig inlämning i grupp. På seminarier och skriftlig inlämning i grupp sätts något av betygen U eller G. På modulen sätts något av betygen U eller G.
 
Modul 3. Livsmedel, matlagningsmetoder och måltider
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen, muntliga seminarier i grupp, praktiska laborationer i grupp med muntliga redovisningar, samt en praktisk examination i grupp med individuell skriftlig inlämning. På muntliga seminarier samt praktiska laborationer sätts något av betygen U eller G.
 
Modul 4. Vetenskaplig metod
Examination sker genom skriftliga individuella tentamen i lärplattform och skriftliga redovisningar individuellt och i grupp via en lärplattform samt skriftlig och muntlig redovisning i grupp. Frivillig individuell skriftlig tentamen examinerar betyg Väl Godkänd. På tentamen i lärplattform samt vid de skriftliga och muntliga redovisningarna sätts något av betygen U eller G.
 
Modul 5. Kost och folkhälsa
Examinationen sker genom skriftlig individuell salstentamen samt muntliga och skriftliga seminarier och redovisningar individuellt och i grupp. Frivillig individuell muntlig tentamen som dokumenteras genom inspelning examinerar betyg Väl Godkänd. På skriftlig salstentamen samt vid muntliga och skriftliga seminarier och redovisningar sätts något av betygen U eller G.
 
Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 18,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  LIVSMEDELSSÄKERHET 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  HÅLLBAR MATKONSUMTION 4 HP

  Rekommenderad litteratur

  Beck-Friis Johan
  Matens kvaliteter
  Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789186573362
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hållbar produktion och konsumtion av mat
  Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
  Jordbruksverket : 2018 :
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
  Obligatorisk

  Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
  Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
  Jordbruksverket : 2013 :
  https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
  Obligatorisk

  Halverat matsvinn i sikte 2030
  Livsmedelsverket, Dnr 2017/01822. Februari 2020 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/redovisade-reguppdrag/2020/slutrapport-minskat-matsvinn-2017-2019.pdf
  Obligatorisk

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Röös Elin
  Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
  Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
  Wallman M, Nilsson K
  Livsmedelsverket : 2011 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid

  LIVSMEDEL, MATLAGNINGSMETODER OCH MÅLTIDER 6 HP

  Rekommenderad litteratur

  Material från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 40 sid

  Begner Sara
  Vår kokbok
  27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
  ISBN: 978-91-1-307493-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  VETENSKAPLIG METOD 7,5 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen

  Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
  Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-44-08142-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till SPSS
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid).

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Teorier
  Jämställdhetsmyndigheten :
  http://www.jamstall.nu/fakta/teori/
  Obligatorisk

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor varav ca 50 sidor engelskspråkiga artiklar)

  Referenslitteratur

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wahlgren Lars
  SPSS steg för steg
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-08340-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Trost Jan
  Att vara opponent
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
  ISBN: 9789144095066
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ejlertsson Göran
  Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 190 s. :
  ISBN: 978-91-44-07049-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  KOST OCH FOLKHÄLSA 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

  Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Den mångkulturella måltiden
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : 2011 : :
  www.ksla.se
  Obligatorisk

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Eneroth H
  Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
  Livsmedelsverket : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

  FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
  Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet 2017 : 2017 :
  http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/
  Obligatorisk

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (20s)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
  ISBN: 9789147131075
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Senaste upplagan (nr 7)

  Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Amning i dag
  Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
  Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
  ISBN: 9789177410904
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jankov Petra
  Att flaskmata [Elektronisk resurs]
  Ett annat förlag : 2014 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789197981033
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 3., [uppdaterade] uppl. Se bibliotekets söktjänst

  European Dietetic Action Plan (EuDAP)
  EFAD : 2015 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas som pdf på Cambro

  Food and Nutrition Action Plan (FNAP)
  Världshälsoorgansiationen (WHO); Regional Committée for Europe : 2014 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas tillgänglig som pdf på Cambro

  Folkhälsans utveckling - årsrapport. Senaste upplagan
  Folkhälsomyndeingheten :
  Finns som pdf via folkhälsomyndigheten

 • Giltig från: 2021 vecka 22

  LIVSMEDELSSÄKERHET 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  HÅLLBAR MATKONSUMTION 4 HP

  Rekommenderad litteratur

  Beck-Friis Johan
  Matens kvaliteter
  Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789186573362
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hållbar produktion och konsumtion av mat
  Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
  Jordbruksverket : 2018 :
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
  Obligatorisk

  Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
  Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
  Jordbruksverket : 2013 :
  https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
  Obligatorisk

  Halverat matsvinn i sikte 2030
  Livsmedelsverket, Dnr 2017/01822. Februari 2020 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/redovisade-reguppdrag/2020/slutrapport-minskat-matsvinn-2017-2019.pdf
  Obligatorisk

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Röös Elin
  Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
  Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
  Wallman M, Nilsson K
  Livsmedelsverket : 2011 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid

  LIVSMEDEL, MATLAGNINGSMETODER OCH MÅLTIDER 6 HP

  Rekommenderad litteratur

  Material från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 40 sid

  Begner Sara
  Vår kokbok
  27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
  ISBN: 978-91-1-307493-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  VETENSKAPLIG METOD 7,5 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen

  Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
  Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-44-08142-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till SPSS
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid).

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Teorier
  Jämställdhetsmyndigheten :
  http://www.jamstall.nu/fakta/teori/
  Obligatorisk

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor varav ca 50 sidor engelskspråkiga artiklar)

  Referenslitteratur

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hansson Sven Ove
  Konsten att vara vetenskaplig
  KTH : 2007 :
  Länk till pdf

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wahlgren Lars
  SPSS steg för steg
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-08340-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Trost Jan
  Att vara opponent
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 66 s. :
  ISBN: 9789144095066
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ejlertsson Göran
  Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 190 s. :
  ISBN: 978-91-44-07049-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  KOST OCH FOLKHÄLSA 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

  Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Den mångkulturella måltiden
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien : 2011 : :
  www.ksla.se
  Obligatorisk

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Eneroth H
  Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
  Livsmedelsverket : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

  FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
  Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet 2017 : 2017 :
  http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/
  Obligatorisk

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (20s)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Senaste upplagan (nr 7)

  Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Amning i dag
  Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
  Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
  ISBN: 9789177410904
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jankov Petra
  Att flaskmata [Elektronisk resurs]
  Ett annat förlag : 2014 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789197981033
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 3., [uppdaterade] uppl. Se bibliotekets söktjänst

  European Dietetic Action Plan (EuDAP)
  EFAD : 2015 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas som pdf på Cambro

  Food and Nutrition Action Plan (FNAP)
  Världshälsoorgansiationen (WHO); Regional Committée for Europe : 2014 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas tillgänglig som pdf på Cambro

  Folkhälsans utveckling - årsrapport. Senaste upplagan
  Folkhälsomyndeingheten :
  Finns som pdf via folkhälsomyndigheten

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  LIVSMEDELSSÄKERHET 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  HÅLLBAR MATKONSUMTION 4 HP

  Rekommenderad litteratur

  Beck-Friis Johan
  Matens kvaliteter
  Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789186573362
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hållbar produktion och konsumtion av mat
  Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
  Jordbruksverket : 2018 :
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
  Obligatorisk

  Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
  Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
  Jordbruksverket : 2013 :
  https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
  Obligatorisk

  Halverat matsvinn i sikte 2030
  Livsmedelsverket, Dnr 2017/01822. Februari 2020 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/redovisade-reguppdrag/2020/slutrapport-minskat-matsvinn-2017-2019.pdf
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Röös Elin
  Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
  Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
  Wallman M, Nilsson K
  Livsmedelsverket : 2011 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid

  LIVSMEDEL, MATLAGNINGSMETODER OCH MÅLTIDER 6 HP

  Rekommenderad litteratur

  Material från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 40 sid

  Begner Sara
  Vår kokbok
  27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
  ISBN: 978-91-1-307493-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  VETENSKAPLIG METOD 7,5 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen

  Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
  Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-44-08142-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till SPSS
  Institutionen för kost- och måltidsvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid).

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Teorier
  Jämställdhetsmyndigheten :
  http://www.jamstall.nu/fakta/teori/
  Obligatorisk

  Johansson Gunnar
  Nutritionsepidemiologi [Elektronisk resurs] : Kostundersökningar: ändamål, design, biologiska markörer, felkällor och evaluering av kvalitén
  Halmstad : Halmstad University Press : 2014 : 47 s. :
  Fritt tillgänglig via Högskolan i Halmstad
  ISBN: 978-91-87045-08-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor varav ca 50 sidor engelskspråkiga artiklar)

  Referenslitteratur

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hansson Sven Ove
  Konsten att vara vetenskaplig
  KTH : 2007 :
  Länk till pdf

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wahlgren Lars
  SPSS steg för steg
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-08340-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 190 s. :
  ISBN: 978-91-44-07049-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  KOST OCH FOLKHÄLSA 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

  Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Eneroth H
  Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
  Livsmedelsverket : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

  FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
  Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet 2017 : 2017 :
  http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/
  Obligatorisk

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626

  Neuman Nicklas
  Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
  Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144131672
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (20s)

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Amning i dag
  Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
  Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
  ISBN: 9789177410904
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jankov Petra
  Att flaskmata [Elektronisk resurs]
  Ett annat förlag : 2014 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789197981033
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 3., [uppdaterade] uppl. Se bibliotekets söktjänst

  European Dietetic Action Plan (EuDAP)
  EFAD : 2015 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas som pdf på Cambro

  Food and Nutrition Action Plan (FNAP)
  Världshälsoorgansiationen (WHO); Regional Committée for Europe : 2014 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas tillgänglig som pdf på Cambro

  Socialstyrelsen. Folkhälsorapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Senaste upplagan

  Läsanvisning: Finns som pdf-dokument via www.sos.se

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  LIVSMEDELSSÄKERHET 5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelslagen
  Livsmedelsverket :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  HÅLLBAR MATKONSUMTION 4 HP

  Rekommenderad litteratur

  Beck-Friis Johan
  Matens kvaliteter
  Stockholm : Kungl. skogs- och lantbruksakademien : 2013 : 43 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789186573362
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hållbar produktion och konsumtion av mat
  Franke Ulrica, Andersson Antonia, Bollmark Lars, Löv Helena
  Jordbruksverket : 2018 :
  https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra1817.html
  Obligatorisk

  Hur liten kan livsmedelskonsumtionen vara år 2050?
  Hjerpe. K. , Marksten, T. , Pearsson, M. , Rundberg, B. , Lundström A. , Rydberg, I. , Sonesson, U. , Nilsson, K.
  Jordbruksverket : 2013 :
  https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296_1.pdf
  Obligatorisk

  Halverat matsvinn i sikte 2030
  Livsmedelsverket, Dnr 2017/01822. Februari 2020 :
  https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/redovisade-reguppdrag/2020/slutrapport-minskat-matsvinn-2017-2019.pdf
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Röös Elin
  Mat-klimat-listan [Elektronisk resurs] : version 1.0
  Uppsala : Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet : 2012 : 30 s. :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar
  Wallman M, Nilsson K
  Livsmedelsverket : 2011 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Nordic food systems for improved health and sustainability
  Wood, A. , Gordon, LJ. , Röös, E. , Karlsson, J. , Häyhä, T:
  Stockholm Resilience Centre : 2019 :
  Stockholm Resilience Centre
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 56 s

  Material från databaser, webbsidor och artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 100 sid

  LIVSMEDEL, MATLAGNINGSMETODER OCH MÅLTIDER 6 HP

  Rekommenderad litteratur

  Material från Livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur kan tillkomma. Ca 40 sid

  Begner Sara
  Vår kokbok
  27:e upplagan : Stockholm : Norstedts : Coop : 892 sidor :
  ISBN: 978-91-1-307493-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Furugren Bo
  Livsmedelskemi och matkunskap: Matkemi med kemiska grunder
  KFS i Lund : 2017 :
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  VETENSKAPLIG METOD 7,5 hp

  Rekommenderad litteratur

  Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
  Senaste versionen :
  Obligatorisk

  Förståelse, beskrivning och förklaring : introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
  Jacobsen Dag Ingvar, Järvå Håkan, Wallin Bitte
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 327 s. :
  ISBN: 978-91-44-08142-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed [Elektronisk resurs]
  Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
  Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
  ISBN: 978-91-7307-352-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Introduktion till SPSS
  Inst för kostvetenskap :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Senaste versionen (43 sid)

  Ejlertsson Göran
  Statistik för hälsovetenskaperna
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 279 sidor :
  ISBN: 9789144122694
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Teorier
  Jämställdhetsmyndigheten :
  http://www.jamstall.nu/fakta/teori/
  Obligatorisk

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor varav ca 50 sidor engelskspråkiga artiklar)

  Referenslitteratur

  Enkätboken
  Trost Jan, Hultåker Oscar
  5., [moderniserade och rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 178 s. :
  ISBN: 9789144115450
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Att skriva en bra uppsats
  Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
  Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
  ISBN: 9789147113644
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Hansson Sven Ove
  Konsten att vara vetenskaplig
  KTH : 2007 :
  Länk till pdf

  Trost Jan
  Kvalitativa intervjuer
  4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
  ISBN: 978-91-44-06216-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Wahlgren Lars
  SPSS steg för steg
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 198 s. :
  ISBN: 978-91-44-08340-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Lindstedt Inger
  Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 220 s. :
  ISBN: 9789144096667
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Ejlertsson Göran
  Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 190 s. :
  ISBN: 978-91-44-07049-0
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  KOST OCH FOLKHÄLSA 9 HP

  Rekommenderad litteratur

  Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 300 sidor, varav hälften engelskspråkiga artiklar). Livsmedelsverkets hemsidor, speciellt: Gravid: https://www.livsmedelsverket.se/gravid Spädbarn: https://www.livsmedelsverket.se/spadbarn

  Bra mat för barn 0-5 år, handledning för barnhälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Bra livsmedelsval för barn 2-17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012. Rapport 11
  Eneroth H, Björck L
  Livsmedelsverket : 2015 :
  Pdf-fil
  Obligatorisk

  Eneroth H
  Energi, näring och fysisk aktivitet för äldre – baserat på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
  Livsmedelsverket : 2017 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Rapport 27-2017 Pdf-fil på www.livsmedelsverket.se, 17 sid

  FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling - del 1
  Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet 2017 : 2017 :
  http://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/
  Obligatorisk

  Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process
  Raymond Janice L., Morrow Kelly
  15th edition: Saunders : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780323749626

  Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
  5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
  Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
  ISBN: 9789289326711
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Näringslära för högskolan
  Abrahamsson Lillemor, Andersson Agneta, Nilsson Gerd
  6. uppl. : Liber : 2013 : 480 s. :
  ISBN: 9789147105205
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Råd om bra mat för gravida - Handledning för mödrahälsovården
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 1. Livsmedelskonsumtion bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Uppsala: Livsmedelsverket : 2018 :
  www.slv.se
  Obligatorisk

  Riksmaten ungdom 2016-17. Så äter ungdomar i Sverige. Del 2. Näringsintag och näringsstatus bland ungdomar i åk 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Amning i dag
  Kylberg Elisabeth, Westlund Anna Maria, Zwedberg Sofia
  Tredje upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2018] : 189 sidor :
  ISBN: 9789177410904
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Jankov Petra
  Att flaskmata [Elektronisk resurs]
  Ett annat förlag : 2014 :
  Omslagsbild
  ISBN: 9789197981033
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 3., [uppdaterade] uppl. Se bibliotekets söktjänst

  European Dietetic Action Plan (EuDAP)
  EFAD : 2015 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas som pdf på Cambro

  Food and Nutrition Action Plan (FNAP)
  Världshälsoorgansiationen (WHO); Regional Committée for Europe : 2014 :
  Pdf-fil
  Läsanvisning: Kommer att finnas tillgänglig som pdf på Cambro

  Socialstyrelsen. Folkhälsorapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Senaste upplagan

  Läsanvisning: Finns som pdf-dokument via www.sos.se