Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kraft- och fjärrvärmesystem, 7,5 hp

Engelskt namn: Power and District Heating Systems

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EN085

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-05-03

Innehåll

Kursen behandlar tekniska tillämpningar för anläggningar och system i syfte att leverera el och fjärrvärme. Särskilt behandlas funktion, uppbyggnad och optimering av tillgängliga kraftvärmesystem.
Fjärrvärmenätets, produktionsanläggningens, fjärrvärmecentralens och mottagarens samverkan i ett fjärrvärmesystem analyseras och värderas. I kursen belyses även kraftvärmeanläggningars ekonomi.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5.5 hp (Theory, 5.5 ECTS);
2. Laboration, 2 hp (Laboratory, 2 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- analysera olika termiska kraftcykler med tonvikt på ångcykler,
- redogöra för teknisk utformning och förklara funktion hos olika komponenter i anläggningar för värme- och kraftvärmeproduktion,
- analysera kombicykler för maximal elproduktion,
- förklara de grundläggande förutsättningarna för fjärrvärme, dess utmaningar och potential,
- beskriva och beräkna fjärrvärmelastens sammansättning samt beskriva och analysera de vanligaste förekommande fjärrvärmecentralerna,
- analysera och värdera olika lösningar avseende avnämares sekundärsystem för uppvärmning och tappvarmvatten samt konsekvenserna för fjärrvärme/kraftvärmesystem,
- analysera och värdera inverkan av den valda driftstrategin vid produktionsanläggning på fjärrvärme/kraftvärmesystemet,
- redogöra för olika energiekonomiska begrepp, samt tillämpa dessa begrepp för uppskattning av anläggningskostnader.
Laboration:
- framtagning av förenklad modell av ett fjärrvärmesystem för simulering och analys,
- driftsoptimera en större ångpanna,
- utvärdera system med rökgaskondensering, flera turbiner och kondensorer,
- simulera och analysera kraftvärmeprocesser, samt tolka resultat och från dessa föreslå förändringar av systemet.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som skall inkludera Termodynamik, 12 hp och momentet Energiläget och Bränslen, 3 hp av kursen Energikällor, 15 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:
Moment 1 (Teori)
En skriftlig tentamen vid kursens slut som betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoängen på tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoängen på tentamen.
Moment 2 (Laboration)
Muntlig och skriftlig redovisning av laborationen, samt 3-4 skriftliga inlämningsuppgifter. På momentet ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget (G) krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen av laborationen är genomförd med godkänt resultat och att samtliga inlämningsuppgifter är godkända.
Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs betyget (3) på den skriftliga tentamen (moment 1) samt G på laborationen (moment 2). För betyget (4) krävs betyget (4) på den skriftliga tentamen samt G på laborationen. För betyget (5) krävs betyget (5) på den skriftliga tentamen samt G på laborationen. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.