"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturskolans didaktik 1 - Estetik, bildning och digitala verktyg, 15 hp

Engelskt namn: Pedagogy in Swedish Municipal Arts Schools 1 - Esthetic, Education and Digital tools

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 6KS002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-26

Innehåll

Kursen syftar till att ge dig som student en såväl bred som ämnesspecifik pedagogisk och vetenskaplig grund som kommer vara behjälplig i din yrkesverksamhet inom kulturskolan. I kursen kommer även kulturskolans förutsättningar som möjliggörare för personlig förkovran, bildning, att behandlas, inte minst genom studier i estetik och estetiska läroprocesser. Digitaliseringen idag är en naturligt integrerad del av det traditionella konstnärskapet, samt även som autonomt verktyg för sökande av nya vägar och möjligheter till estetiska uttryck. Därför kommer detta att studeras och relateras till den egna pedagogiska praktiken. Studier kommer även bedrivas kring de dynamiska och mångfacetterade kulturer som ungdomar lever i och påverkas av.

Modul 1 - Bildning, estetik och estetiska lärprocesser 7,5 hp
detta moment undersöks bildningsbegreppets olika dimensioner i relation till de estetiska ämnena med sina respektive uttrycksmedel och som möjliggörare av insikt och personlig förkovran. Särskild vikt kommer därför att läggas vid estetik och estetiska lärprocesser där pedagogiska och konstnärliga förtjänster genom samverkansformer mellan de konstnärliga disciplinerna undersöks. I momentet ingår även undervisning/praktik vid kulturskola där du förväntas integrera och tillämpa momentets teoretiska innehåll.

Modul 2 - Ungdomskultur och digitala verktyg 7,5 hp
Kulturskolepedagogen möter i sin undervisande vardag en mängd olika uttryck från många platser och kulturer med tillhörande subkulturer. I detta moment kommer olika uttryck från olika ungdomskulturer att undersökas, diskuteras och problematiseras i förhållande till begreppen bildning och estetik. Digitaliseringen är sedan ett par decennier en fullt ut integrerad del av de estetiska ämnena. Därför är nyttjandet av digitala verktyg i många avseenden även ett behjälpligt och kraftfullt komplement till den traditionella läropraktiken. I detta moment kommer därför ges grundläggande kunskaper i digitala verktyg avsedda för det estetiska lärandet. I momentet ingår även undervisning/praktik vid kulturskola där du förväntas integrera och tillämpa momentets teoretiska innehåll.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - Bildning, estetik och estetiska lärprocesser 7,5 hp
För godkänd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse 

 • visa grundläggande kunskap och förståelse för bildning och estetik som begrepp och koncept
 • visa grundläggande kunskap och förståelse för hur estetiska lärprocesser kan användas i ämnesövergripande undervisning.

Färdighet och förmåga 

 • visa förmåga att kunna tillämpa estetiska överväganden i sin egen pedagogiska och konstnärliga verksamhet.
 • visa förmåga att kunna tillämpa estetiska lärprocesser i sin egen verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  visa förmåga att värdera och problematisera estetiska uttryck.
 • visa förmåga att utifrån estetiska överväganden värdera och vidareutveckla den egna pedagogiska verksamheten.
 • visa förmåga att utifrån bildningskonceptet värdera och tillämpa tillämpligt undervisningsstoff.

Modul 2 - Ungdomskultur och digitala verktyg 7,5 hp
För godkänd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse 

 • visa grundläggande grundläggande kunskaper om digitala verktyg
 • visa förståelse för ungdomskulturens skiftande uttryck.

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet och förmåga att tillämpa digitala verktyg i den egna undervisningen.
 • visa färdighet och förmåga att förstå och möta elevers respektive kulturella uttryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • visa förmåga att värdera och förhålla sig till digitala verktyg i den egna yrkesverksamheten.
 • visa förmåga att värdera och förhålla sig till olika uttryck av ungdomskultur i den egna yrkesverksamheten.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt behörighetsprov med vald inriktning inom området Estetiska ämnen i kulturskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, individuellt arbete samt via digital lärplattform. I kursen tillämpas problemorienterat arbetssätt. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs. Närvaro är obligatorisk vid sammankomsterna då examinerande inslag förekommer. Tillgång till internet krävs då inlämnande av arbetsuppgifter, diskussioner och kommentarer är obligatoriska och sker via en webbplattform.

I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med inriktning mot kulturskolans läropraktik(er).

Examination

De olika modilerna i kursen examineras genom gestaltande arbete, skriftliga reflektioner, seminarier samt  laborationer dels enskilt, dels i grupp.
 
Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmoment och helkurs.
För att studenten ska erhålla betyget VG på helkurs krävs betyget VG på kursens båda moduler.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur