Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation, 7 hp

Engelskt namn: Quality Assurance and Clinical Documentation

Denna kursplan gäller: 2019-07-08 till 2022-06-26 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3BL207

Högskolepoäng: 7

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-01-16

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

Grunderna för kvalitetssäkring inom klinisk verksamhet, kvalitetssystem som Good laboratory practice (GLP), Good manufacturing practice (GMP), Good clinical practice (GCP), ISO-standard, ackreditering och klinisk dokumentation. Kursen behandlar även hur och varför interna och externa kontroller används inom laboratorieverksamheten. Begrepp och modeller kring risk och riskhantering vid laborativt arbete. Statistiska metoder för kvalitetssäkring. Grunderna för förbättringsarbete. Regelverk kring upprättande av biobanker och etiska aspekter.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
 • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring och olika kvalitetssystem
 • förstå innebörden av ackreditering inom klinisk verksamhet
 • ha kännedom om grunderna för klinisk dokumentation 
 • kunskap om avvikelserapportering
 • känna till förutsättningar rörande förbättringsarbete
 • ha kunskap om riskhantering och arbetsmiljöarbete
 • ha kunskap om biobanker, provinsamling och provhantering
Färdighet och förmåga
Den studerande ska
 • kunna skriva metodbeskrivningar efter anvisningar för ett ackrediterat laboratorium
 • utvärdera primärdata statistiskt samt redovisa resultaten på ett överskådligt och vetenskapligt sätt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier samt kunna reflektera över sin egen insats
 • känna till patientens rättigheter och vikten av samtycke
 • kunna reflektera kring etiska frågeställningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom en individuell skriftlig tentamen samt genom muntlig redovisning. På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På den muntliga redovisningen ges endast betygen U eller G. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid kursens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. 
Antalet tentamenstillfällen är begränsade till totalt fem. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till biomedicinsk analytikerprogrammets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 27

Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
Boström Ann-Marie, Nordström Gun, Wilde Larsson Bodil
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 287 sidor :
ISBN: 9789144116181
Se bibliotekskatalogen Album