"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvantitativ metod för samhällsvetenskaperna, 7,5 hp

Engelskt namn: Quantitative Research Methods for the Social Sciences

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 2ST031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-05-07

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-06-22

Innehåll

Del 1: Vetenskaplig metod och analys av data
Del 2: Eget arbete

Del 1 - Vetenskaplig metod och analys av data
Den roll som statistisk teori spelar inom vetenskaplig metod diskuteras med syftet att upp­märksamma dess roll inom olika forskningsstrategier. Fokus är att ge en förståelse av det statistiska resonemanget vid analys av kvantitativa data. Betydelsen av variablers mätnivåer för olika analyser betonas och normalfördelningens betydelse för statistisk analys diskuteras. Analysformer som behandlas är: jämförelse av två eller fler grupper, analys av samband mellan variabler (t.ex mellan responsvariabler och förklarande variabler) samt modellbaserad analys (olika typer av regressionsanalys t.ex linjär regression, log­istisk regression och Cox-regression).

Del 2 - Eget arbete
Studenterna arbetar med ett projekt där de självständigt ska analysera data. Arbetet genomförs huvud­sakligen i par. Under arbetet erbjuds handledning. Arbetet redovisas via en muntlig presentation och en skriftlig slutrapport.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- ha kunskaper om relevant statistisk terminologi
- ha kunskaper om statistikämnets roll inom vetenskaplig metodik
- ha kunskap om grundläggande statistisk analys

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- kunna tillämpa de analysmetoder som behandlas i kusen
- muntligt och skriftligt presentera resultat av utförda analyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall den studerande:
- kunna diskutera tillämpningen av grundläggande statistisk metodik i vetenskapliga artiklar
- kritiskt granska resultat av utförda dataanalyser

 

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Eng B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg är en kombination av föreläsningar, webbföreläsningar, lektioner, datorövningar och handledning.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom en skriftlig individuell hemtentamen (Del 1) samt via muntliga och skriftliga presentationer av det självständiga arbetet (Del 2). På den skriftliga individuella hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). På det självständiga arbetet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För samtliga examinerande delar fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Eventuella kompletteringar ska ske senast två veckor efter kursens slutdatum.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens två delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor med en sådan begäran senast två veckor innan nästa provtillfälle. 

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Anpassningar
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräkande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Agresti Alan
Statistical methods for the social sciences
Fifth edition., Global edition. : Harlow : Pearson : [2018] : 557 pages :
ISBN: 9781292220314
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Föreläsningsanteckningar. Kompletterande litteratur, ca 30 sidor.