"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2FE204

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-03-06

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-05-28

Innehåll

Kursen syftar till att reflektera över individens ledarskap i skilda kontexter och organisationer, med fokus på det mänskliga samspelet mellan ledare och medarbetare. Inom denna kurs ges en inblick i skilda perspektiv på ledarskap.  Vidare behandlas och diskuteras olika faktorers påverkan på ledarskapet som t.ex. verksamhetens art, individrelaterade egenskaper och färdigheter, ledarskapsstrategier och attityder relaterade till organisation och medarbetare. Inom ramen för kursen diskuteras aktuella eller fiktiva etiska och moraliska dilemman med anknytning till ledarskap och organisation.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • definiera, beskriva och jämföra centrala begrepp inom ledarskapsområdet,
 • kritiskt och konstruktivt analysera och utvärdera ledarskapsprocesser i specifika ledarskapssituationer,
 • reflektera över egna egenskaper och färdigheter för ledning av arbetsgrupper
 • förklara och kritiskt diskutera etiska frågor i anknytning till ledarskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Studenten får kännedom om begrepp inom ledarskapsområdet genom föreläsningar och övningar i mindre grupper där studenterna har ansvar för att själva söka den kunskap som krävs för att lösa uppgiften. Lärandet stöds vidare genom casearbete och seminarium för att ge studenten möjlighet att analysera, reflektera och utvärdera ledarskap och ledarskapets etiska dilemman. Studentens egna individuella utveckling tränas genom övningar.  Studenterna kommer under momentet att  analysera ledarskap och reflektera över sina egna egenskaper och färdigheter att leda.

Studentens individuella reflektioner över lärdomar, egna värderingar och förhållningssätt till ledarskap är en viktig del i undervisningens uppläggning, och syftar till ökad kunskap om och förståelse för den egna potentialen att verka som ledare i skilda kontexter och situationer. Under momentet kommer studenten att utveckla sin förmåga att presentera i skriftlig och muntlig form.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig hemtentamen och genom en skriftligt gruppuppgift med muntlig presentation. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
 
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.Kan ej ingå i samma examen som 2fe213,2fe214.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Kurslitteratur

  Northouse Peter Guy
  Leadership : theory and practice
  Ninth edition : Los Angeles : SAGE : 2022 : 495, 52, 21 sidor :
  ISBN: 978107840917
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Ny ISBN för bok med tillhörande eBok är: 9781071856611

  Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och annat material för användning i sina arbeten.

  Referenslitteratur

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Kurslitteratur

  Northouse Peter Guy
  Leadership : theory and practice
  Eighth Edition. : 2018 : pages cm :
  ISBN: 9781506362311
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom ovanstående bok och artiklar kommer studenten att självständigt söka och välja ut vetenskapliga artiklar och annat material för användning i sina arbeten.

  Referenslitteratur

  Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
  USBE Företagsekonomi :
  https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

  Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.