Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Linux som utvecklingsmiljö 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Linux Development Environment 1

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5EL273

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-09-05

Innehåll

Kursen ger en grund i hur man använder Linux som arbetsmiljö vid utveckling av programvara. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om Linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter, filstruktur, vanliga nyttoprogram, etc. Därefter behandlas verktyg och metoder mer specifikt riktade mot programvaruutveckling, såsom kompilatorer, debugverktyg och script.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- Administrera ett Linuxsystem för utveckling av mjukvara
- Hantera och navigera i ett Linuxsystem med hjälp av kommandoradsbaserade verktyg
- Använda programutvecklingsverktyg såsom gcc, make och gdb
- Förstå och använda systemet med statiska och dynamiska bibliotek
- Använda och hantera verktyg för versionshantering
- Använda vanliga editorer i Linuxmiljö
- Skriva enklare script för systemunderhåll och applikationsutveckling
- Utveckla enklare applikationer med ett grafiskt användargränssnitt
- Paketera applikationer för distribution

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Programmering eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform.

Examination

Examination och betygssättning grundar sig på en uppsättning övningsuppgifter som redovisas med skriftliga rapporter. På obligatoriska övningsuppgifter erhålls något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller även fyra frivilliga fördjupningsuppgifter som bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För kursbetyget Godkänd (3) krävs godkänt betyg på samtliga obligatoriska övningsuppgifter.
För kursbetyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), betyg (G) på minst två av de frivilliga fördjupningsuppgifterna. 
För kursbetyget Med beröm godkänd (5) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3),   betyg (G) på samtliga fyra fördjupningsuppgifter.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

How LINUX Works, Brian Ward, ISBN: 978-59327-567-9 Linux for Developers. William Bo Rothwell, ISBN-13: 978-0-13-466728-8