"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturteoretisk fördjupning och projektarbete på avancerad nivå, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Literary Theory and Project Work

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1LV073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-01-18

Innehåll

Under kursens två första moduler planeras och genomförs ett individuellt projektarbete: en vetenskaplig artikel eller en forskningsplan till en doktorandansökan. Kursens andra halva inleds med en litteraturhistorisk modul där ett enskilt lyriskt verk studeras på djupet från olika vetenskapliga infallsvinklar. Modulen syftar till att fördjupa kunskapen om lyriken som konstform ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis ges en teoretisk och metodologisk fördjupningskurs som inriktas mot ett forskningsfält med anknytning till studentens kommande masteruppsats.
 
Kursen utgör termin 3 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap HALVM och kan även ges som fristående kurs. Följande moduler ingår:  
 

Modul 1: Individuellt projekt I, 7,5 hp
Individual Project I

Modulen inleds med introduktion och förberedelse inför valt projekt. Det valda projektet kan bestå av en vetenskaplig artikel tänkt för publicering i tidskrift med peer-review, eller en projektansökan till doktorandanställning. Under handledning förväntas varje student inledningsvis upprätta en arbetsplan för hur projektet ska organiseras, genomföras och utvärderas. En synopsis eller projektplan för arbetet ska skrivas, presenteras och ventileras vid ett seminarium i slutet av momentet. Därtill tillkommer ett seminarium som ska behandla värdering och urval av projektskrivningar, samt ett individuellt inlämningsarbete som behandlar kritik av vetenskapliga artiklar. Modulen läses tillsammans med HAKMM, Masterprogrammet i kultur- och medievetenskap.
 
Modul 2: Individuellt projekt II, 7,5 hp
Individual Project II
Under modulen genomför, färdigställer och utvärderar studenten sitt individuella projekt. Projektets resultat (t ex forskningsplan, vetenskaplig artikel) presenteras och ventileras vid ett avslutande seminarium. Modulen läses tillsammans med HAKMM, Masterprogrammet i kultur- och medievetenskap.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium, 7,5 hp
Perspectives on the Lyric 
Modulen behandlar ett enskilt litterärt verk, en diktsamling (eller ett större urval dikter ur ett författarskap), från ett flertal teoretiska och historiska perspektiv. Undervisningen har en tydlig forskningsanknytning och syftar till att fördjupa kunskapen om lyriken som konstform genom att pröva hur olika vetenskapliga infallsvinklar påverkar den litteraturvetenskapliga analysen och dess resultat.

 
Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs, 7.5 hp
Advanced Theoretical studies
I samråd med lärare fördjupar sig studenten, individuellt och i grupp, inom ett teoretiskt forskningsfält med anknytning till genomfört individuellt projekt och fortsatta forskningsförberedande studier och uppsatsskrivande på masternivå.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs förväntas studenten:

 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala tankegångar inom det vetenskapliga fältet litteraturvetenskap och dess relation till det kultur- och medievetenskapliga fältet,
 • aktivt kunna föra och initiera vetenskapliga samtal med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv
 • självständigt kunna planera och avgränsa vetenskapliga problemområden i ett större individuellt projekt samt i fördjupade litteraturhistoriska och teoretiska studier,
 • behärska och tillämpa ett konsekvent och stilsäkert akademiskt språkbruk.

Modul 1: Individuellt projekt I, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • kunna förstå grundläggande principer bakom urval, peer-review och kvalitetsbedömning inom det humanistiska fältet.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • kunna formulera ett synopsis eller en projektplan för ett konkret projekt till grund för fortsatt arbete.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förållningssätt:

 • kunna värdera och kritiskt granska vetenskapliga ansökningar och vetenskapliga artiklar.

Modul 2: Individuellt projekt II, 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • uppvisa kunskap om relevanta centrala teorier och metoder för det individuella projektet,

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • kunna självständigt planera, organisera och genomföra ett individuellt projekt i form av vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna utvärdera sitt eget projekt samt bidra till utvärdering och förbättring av kurskamraternas resultat.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium 7,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • kunna redogöra för den lyriska formens särart och uttolkning och självständigt kunna reflektera kring denna,

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • kunna identifiera och jämföra forskningsfrågors användbarhet och relevans samt redogöra för vilka konsekvenser skilda teoretiska perspektiv, får för lyrikanalys och forskningsresultat.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • uppvisa strategisk kompetens i att identifiera och reflektera kring konflikter mellan olika vetenskapliga traditioner inom lyrikforskningen samt uppvisa färdighet i att på djupet analysera ett lyriskt verk och reflektera över den egna tolkningsprocessen.

Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs (7,5 hp)
För godkänd kurs ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse:

 • självständigt kunna redogöra för, historisera och problematisera centrala begrepp och vetenskapliga tillämpningar av ett avgränsat teoretiskt fält.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga:

 • uppvisa färdighet i att självständigt tillämpa ett teoretiskt perspektiv samt identifiera vetenskapsteoretiska användbarhet och relevans inom huvudområdet litteraturvetenskap.

För godkänd kurs ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • uppvisa strategisk kompetens i kunskapsinhämtningens process genom att identifiera och självständigt reflektera kring problem i mötet mellan olika teoretiska traditioner och kunskapsfält.

Behörighetskrav

60 hp kurser i litteraturvetenskap på avancerad nivå eller godkänt resultat från termin 1-2 på Masterprogrammet i litteraturvetenskap (HALVM), där högst 7,5 hp får saknas från termin 2.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på alla moduler består av skriftlig och muntlig handledning, gruppövningar, och självstudier. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Examination

Modul 1: Individuellt projekt I (7,5 hp) 
Modulen examineras löpande genom seminarier, gruppuppgifter samt genom en individuell skrivuppgift i form av en projektplan. Betygsskalan för seminarier och gruppuppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för projektplanen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt på projektplanen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på projektplanen. 
 

Modul 2: Individuellt projekt II (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom ett individuellt projekt. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för det individuella projektet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt på det individuella projektet. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier och gruppuppgifter samt Väl godkänd på det individuella projektet.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium (7,5 hp)
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell skrivuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för den individuella skrivuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på den individuella skrivuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på den individuella skrivuppgiften.

Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs (7,5 hp) 
Modulen examineras löpande genom seminarier samt genom en individuell skrivuppgift. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för den individuella skrivuppgiften är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på den individuella skrivuppgiften. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på den individuella skrivuppgiften. 
 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och komplettering äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 22,5 hp.  
 

Tillgodoräknande 
 Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.


Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Litteratur

Observera att kurslitteraturlistan kan komma att ändras, dock senast två månader innan kursstart.

Modul 1. Individuellt projekt I, 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Modul 2. Individuellt projekt II, 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Modul 3: Fördjupat lyrikstudium (7,5 hp)

Facklitteratur

The lyric theory reader : a critical anthology
Jackson Virginia Walker, Prins Yopie
Baltimore : Johns Hopkins University Press : 2014 : 665 sidor :
ISBN: 9781421412009
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärarens anvisning.

Skönlitteratur

(ett av nedanstående verk väljes av kursansvarig lärare inför kursstart)

Baudelaire Charles
Les Fleurs du mal
Boston, DR Godine : 2008 :

Vallmo och minne
Celan Paul, Sandmark Björn, Ström Eva
Stockholm : Bokförlaget Faethon : 2020 : 76 sidor :
ISBN: 9789189113329
Se Umeå UB:s söktjänst

Dickinson Emily
The poems of Emily Dickinson
1. ed : Cambridge, Mass : Belknap press of Harvard university press : 2005 : 690 s. :
ISBN: 0674018249
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: I urval.

The waste land.
Eliot T. S, Ricks Christopher B
75th anniversary ed : San Diego : Harcourt Brace&Co : [1997], c1922 : 47 p. :
ISBN: 0-15-600534-4
Se Umeå UB:s söktjänst

The complete poems
Keats John, Barnard John
3. ed. : London : Penguin Books : 1988 : 754 s. :
ISBN: 0140422102
Se Umeå UB:s söktjänst

Ariel
Plath Sylvia, Ellerström Jonas, Tunedal Jenny
Lund : Ellerström : 2012 : 133 s. :
ISBN: 978-91-7247-277-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Duinoelegierna
Rilke Rainer Maria, Steiner Jacob, Lundkvist Artur, Lindegren Erik
Stockholm : Bonnier : 1967 : 113 s. :

If not, winter : fragments of Sappho
Sapfo , Carson Anne
London : Virago : 2003 : 397 s. :
ISBN: 1844080811
Se Umeå UB:s söktjänst

Modul 4: Teoretisk fördjupningskurs, 7.5 hp

Litteratur väljs i samråd med handledare.