"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign-Sensorisk analys och produktutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Food design - Sensory Analysis and Product Development

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2KN018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-21

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Vilken mat och vilka måltider kommer att behövas för ett hållbart samhälle? Genom att använda sensorisk analys, produktutveckling och kreativa metoder, kommer studenterna i kursen att utveckla konceptuella förslag på upplevelser och produkter inom området för mat och måltider som är hållbara ur både ett lokalt och globalt perspektiv. Kursen riktar sig till studenter med varierande bakgrund och med intresse i, och om livsmedel. Kursen har ett analytiskt och ett kreativt perspektiv där föreläsningar varvas med workshops, realiseringar och gestaltningar. Målet är att studenterna stärker förmågan gällande teamarbete, sensorik och produktutveckling. Genom praktiskt samarbete utvecklas en produkt i kursen. 

Kursen består av följande moduler:
Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetoder (Sensory Analysis and Product Development Methods), 7.5 hp
Modul 2. Produktutveckling (Product Development), 7.5 hp

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetoder, 7.5 hp
Modulen innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys. Fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om olika sensoriska analysmetoder såsom försöksupplägg, panelselektering, träning av panel, samt lokaler och skalor gås igenom. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensoriska data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur människan detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. Studenten introduceras i produktutvecklingsprocessen, projektplanering, marknadsundersökning, trendanalys och designmetod inom livsmedelsområdet.

Modul 2. Produktutveckling, 7.5 hp
I modulen genomför studenten ett produktutvecklingsarbete i samarbete med extern part. Produktutvecklingsarbetet utgår från i modul1 belysta metoder, vetenskapliga artiklar, fältarbete och angivet arbetsmaterial. I modulen ingår hur kemiska och teknologiska processer påverkar livsmedel vid hantering, beredning och förvaring. Trender, marknadsundersökningsmetoder och produktförpackningar diskuteras. Arbetet sker i grupp, där gruppens process är en del av det totala resultatet.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetoder, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • redogöra för sinnesorganens anatomi och fysiologi
 • förklara människans perceptionsprocess
 • redogöra för vad sensorisk analys är och ha kunskap om de vanligaste sensoriska metoderna
 • betydelsen av lokalers utformning och miljöns inverkan vid sensoriska bedömningar
 • betydelsen av hur en panel selekteras och tränas
 • förklara produktutvecklingsprocessens delar
 • identifiera trender på marknaden inom livsmedelsområdet

Färdighet och förmåga

 • välja adekvat sensoriskt test utifrån rådande testsituation
 • planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data
 • visa produktutvecklingsprocessens alla delar
 • värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar i relation till trender och marknad

Modul 2. Produktutveckling, 7.5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • förklara vilka kvalitetssystem som kan användas vid livsmedelshantering
 • relatera till trender på marknaden vid produktutveckling
 • beskriva relevanta kemiska och teknologiska processer inom livsmedelshantering

Färdighet och förmåga

 • planera, organisera och genomföra produktutvecklingsprojekt
 • tillämpa projektplaneringsverktyg i produktutveckling
 • identifiera och beskriva förpackningars effekt på livsmedelskvalitet, miljö samt dess betydelse för konsumenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • genomföra en gemensam muntlig och kommunikativ argumenterande presentation av arbetsprocess och resultat
 • analysera gruppens process, projektets resultat och relevans för marknaden i relation till vetenskaplig litteratur

Behörighetskrav

Kostvetenskap, 90 hp varav 15 hp uppsats, eller måltids- och restaurangvetenskap, 90 hp vara 15 hp uppsats, eller motsvarande.
Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetoder, 7,5hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Deltagande vid seminarier och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Modul 1. Sensorisk analys och produktutvecklingsmetoder, 7,5 hp
Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen samt praktiska laborationer, seminarier, gestaltningar och muntlig presentation i grupp. Vid seminarier, gestaltningar, presentation och laborationer sätts betyg U eller G.

Modul 2. Produktutveckling, 7,5 hp
Examination sker genom muntlig redovisning och gestaltning i grupp samt individuell självreflektion. Vid muntlig redovisning, gestaltning och självreflektion sätts betyg U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på första modulen.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Required literature

Sensory Evaluation Practices
Herbert Stone , Rebecca Bleibaum , Heather A. Thomas
5 : Academic Press : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Universal methods of design : 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions
Martin Bella., Hanington Bruce M.
Beverly, MA : Rockport Publishers : 2012 : 1 online resource (207 p.) :
ISBN: 9781610581998
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The idea agent : the handbook on creative processes
Michanek Jonas, Breiler Andréas, Storey Eddie
2nd ed. : New York, N.Y. : Routledge : 2014 :
Se bibliotekskatalogen Album
Obligatorisk

Reference literature

Gustafsson Inga-Britt
Sensorik och marknadsföring
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 261 s. :
ISBN: 9789144079042
Se Umeå UB:s söktjänst

Articles from periodicals and ev. further literature may be applicable.