Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i ekonomisk historia, 30 hp

Engelskt namn: Master level course in Economic History

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2EH046

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekten, 2018-09-04

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-01

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmåga att självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete.
Centrala komponenter här är förmågan att formulera syfte och frågeställningar i förhållande till ett relevant ekonomisk-historiskt problem samt att identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete och att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.
 
Moment 1: Teori och metod i ekonomisk historia (15 hp)
Momentet behandlar några centrala ekonomisk historiska forskningstraditioner samt dessas teoretiska och metodiska grunder och utveckling. Momentet syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom aktuell ekonomisk-historisk forskning samt förmåga att självständigt och reflekterande värdera dess betydelse.
 
Moment 2: Självständigt arbete på avancerad nivå (15 hp)
Momentet syftar till att studenten ska uppnå självständig kunskapsutveckling inom ämnet ekonomisk historia samt att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat moment 1
Kunskap och förståelse
1. Fördjupade kunskaper om kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder, samt om teorianknytningens roll i ekonomisk historia.
2. Fördjupade kunskaper om hur problemformulering, metodval och materialtillgång påverkar varandra och undersökningsresultat och slutsatser.
3. Fördjupad förståelse för historiografiska grunder och huvuddragen inom några centrala ekonomisk historiska forskningsområden.
 
Färdighet och förmåga
4. God förmåga att redovisa individuella arbeten på ett strukturerat sätt, såväl skriftligt som muntligt, inom givna tids- och utrymmesramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Att ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt och reflekterande deltagande i gruppaktiviteter.
 
Förväntade studieresultat, moment 2
Kunskap och förståelse
6. Visad kunskap om ekonomisk historias vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom ämnet, fördjupning inom någon del av ämnet samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
7. På ett självständigt sätt anknyta forskningsuppgiften till relevanta teoretiska perspektiv, kontexter eller olika tolkningsperspektiv
 
Färdighet och förmåga
8. Förmåga att självständigt och kritiskt redogöra för både kvalitativa och kvantitativa metoder samt diskutera och utföra metodval för att samla in, bedöma och analysera empiriskt material som är relevant för ekonomisk-historiska problemställningar.
9. Författa en vetenskaplig uppsats, försvara denna uppsats på ett seminarium, samt kritiskt granska andras uppsatser.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. Visa självständighet i att välja, utveckla och förhålla sig kritiskt till ett ekonomisk-historiskt problem. Förmåga att söka relevant forskningslitteratur och visa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till aktuellt forskningsläge.
11. Systematiskt och självständigt på ett metodologiskt medvetet och korrekt sätt sammanställa och bearbeta ett historiskt empiriskt material samt  Författa en strukturerad och språkligt korrekt redovisning av den vetenskapliga undersökningen.
12. Försvara ett eget arbete vid ett vetenskapligt seminarium.

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall ha 90 hp inom ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, historia eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp. Det krävs även En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, individuell handledning och seminarier. Med hjälp av exempel ur ekonomisk-historisk forskning visas hur olika metoder använts i praktiken. Kursen kan vid behov ges på distans via internet men omfattar ändå alltid minst 3 obligatoriska träffar på plats i Umeå.

Examination

Examination sker genom en individuellt författad uppsats som presenteras och försvaras på ett seminarium, samt genom individuella rapporter som diskuteras vid seminarier.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. För betyg Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på moment 2.

Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.