"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i filosofi II, 15 hp

Engelskt namn: Magister course in philosophy II

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 1FL117

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-10-12

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i filosofi och är avsedd att läsas under den andra terminens filosofistudier på avancerad nivå. Den består av två avancerade moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Momenten kan ha olika inriktning olika terminer. I undantagsfall kan ett moment utgöras av en individuell litteraturkurs. Undervisningen ges på engelska. Kursen kan ingå i en ettårig magisterexamen i filosofi och i en tvåårig masterexamen i filosofi. Tillsammans med kursen Magisteruppsats i filosofi, 15 hp, utgör den en termins heltidsstudier. För studenter som läser kursen på campus kan internetbaserade moment ingå.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha:

Kunskap och förståelse
- visat goda kunskaper om och förståelse av centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin;
- visat goda kunskaper om filosofisk metod;
- visat fördjupade kunskaper inom minst ett delområde inom filosofin;

Färdighet och förmåga
- visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument;
- visat förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet;
- visat god förmåga att redovisa sina kunskaper;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visat insikt om filosofiämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Antingen (a) en examen på grundnivå, eller motsvarande förkunskaper, som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ämnet filosofi (eller motsvarande ämne, som praktisk eller teoretisk filosofi), eller (b) minst 82,5 högskolepoäng i filosofi (eller motsvarande), av vilka åtminstone 15 högskolepoäng utgörs av kandidatexamensarbete i filosofi (eller motsvarande). Dessutom krävs engelska B/6 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av seminarier/diskussioner och föreläsningar. Om kursen ges som internetkurs är undervisning och studentaktiviteter nätbaserade.
 
Studenter behöver ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått Väl godkänd på båda momenten.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
I det fall kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

  • Giltig från: 2022 vecka 22

    Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

    Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin. För aktuell kurslitteratur hänvisas till ansvarig institution.

  • Giltig från: 2022 vecka 11

    Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

    Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin. För aktuell kurslitteratur hänvisas till ansvarig institution.