"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisteruppsats i informatik, 15 hp

Engelskt namn: Magister Thesis in Informatics

Denna kursplan gäller: 2021-05-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IN950

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-20

Innehåll

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp.
Denna kursmodul fokuserar på identifiering och formulering av forskningsfrågor och tillhörande syften inom informatikområdet, som kan undersökas och besvaras med vetenskaplig metodik.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Denna kursmodul ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att självständigt och kritiskt formulera och lösa problem inom ämnet informatik. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport. Beroende på examensarbetets inriktning kan även framställande av en IT-applikation ingå. Examensarbetet presenteras och försvaras i ett seminarium. I anslutning till arbetet med den skriftliga rapporten skall den studerande ges kunskap om och insikt i aktuella metodologiska frågor relevanta för vetenskapligt arbete inom ämnet informatik.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp.
Efter avslutad kursmodul ska studenten kunna:
1. Identifiera och formulera avgränsade frågeställningar och tillhörande syften inom informatikområdet, som kan undersökas och besvaras med vetenskaplig metodik.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Efter avslutad kursmodul ska studenten kunna: 
1. Identifiera fenomen av både samhällelig- och ämnesrelevans, samt formulera frågeställningar inom ämnet informatik. 
2. Redogöra för relevant litteratur med avseende på forskningsfrågan och inom ämnet informatik.  
3. Utforma och genomföra en, för ämnesinriktningen, metodologiskt och forskningsetiskt välgrundad studie av den valda frågeställningen.
4. Skapa en syntes av insamlade data och valda teorier och/eller modeller så att generell kunskap om den frågeställning som undersöks genereras.
5. Relatera frågeställning, analys och slutsatser till aktuell vetenskaplig litteratur inom ämnesinriktningen.
6. Skriftligt och muntligt presentera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs kurser omfattande minst 90 hp informatik på grundnivå med successiv fördjupning, inklusive 15 hp självständigt arbete. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 hp avse studier i vetenskaplig metod inom informatik/samhällsvetenskap. Därutöver krävs minst betyget godkänd på kurser omfattande 30 hp informatik på avancerad nivå motsvarande kurserna Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp och Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp eller kurserna Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp och Prototyper för interaktion, 15 hp. Dessutom krävs engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av handledning i samband med genomförande av examensarbete. Föreläsningar och seminarier kan också förekomma. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen kan ges på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Modul 1. Ämnesförslag 1,5 hp.
Examinationen sker genom en skriftlig inlämningsuppgift. Som betyg på modulen ges godkänd eller underkänd.

Modul 2. Genomförande av examensarbete, 13,5 hp.
Examinationen sker genom genomförande av en större arbetsuppgift. Denna redovisas i en skriftlig rapport som presenteras och försvaras vid ett seminarium. Dessutom skall den studerande granska och diskutera andras examensarbeten samt deltaga i obligatoriska moment i undervisningen. Om examensarbetet innefattar programmering, skall programdokumentation lämnas. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmodul. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på båda ingående kursmoduler. För betyget väl godkänd på kursen erfordras att modul 1 har bedömts som godkänd och modul 2 som väl godkänd. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 22

Litteratur väljs i samråd med handledaren.