"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Måltider, hälsa och hållbarhet, 15 hp

Engelskt namn: Food, Health and Sustainability

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2MR036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

Mat och måltider är något vi möter varje dag och berör oss alla. För att förstå matens många betydelser för människan behövs kunskap om samhälleliga perspektiv på mat och måltider. För att få en förståelse på hållbara perspektiv i samhället, introduceras de globala och nationella miljömålen och dess utmaningar vid utveckling inom området kost- och måltidsvetenskap. Kursen innehåller teori och tillämpning av olika livsmedels innehåll och människans behov av energi- och näringsämnen för att stärka studentens kunskaper i området då maten har betydelse för folkhälsan.
 
Kursen består av följande moduler:
1. Mat, människa och samhälle (Food, Human and Society), 6 hp
2. Hållbarhet - en introduktion (Sustainability- an Introduction), 2 hp
3. Mat och hälsa (Food and Health) 7 hp

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Modulen inleds med en orientering till högskolestudier som ämne och yrkesbas. Därefter introduceras hur mat, måltider och ätande kan förstås ur olika samhälleliga perspektiv.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
I modulen introduceras studenterna till hållbarhet och de globala och nationella miljömålen. Modulen behandlar utmaningar avseende hållbar utveckling inom området kost- och måltidvetenskap.

Modul 3. Mat och hälsa, 7 hp
Modulen behandlar människans behov av energi och näring, näringsämnens funktion, upptag och omsättning i kroppen samt teoretisk och praktisk tillämpning av näringsrekommendationer. Modulen innehåller teori och tillämpning av olika livsmedels innehåll av energi- och näringsämnen. Tillämpning och bearbetning av en genomförd kostregistrering ingår. Matens betydelse för folkhälsa, vegetarisk kost samt olika former av födoämnesreaktioner belyses.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 •  beskriva olika perspektiv på hur mat, måltider och ätande kan förstås och förankras i vetenskap och praktik

Färdighet och förmåga

 •  identifiera hur mat, måltider och ätande konstrueras och skapar mening hos människan
 •  använda sociologiska begrepp med relevans för kost- och måltidsvetenskap
 •  formulera ett undersökningsbart syfte med relevans för kost- och måltidsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring hur människans mat, måltider och ätande kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 •  redogöra för begreppet hållbarhet
 •  beskriva globala och nationella miljömål som berör området kost- och måltidsvetenskap

Färdighet och förmåga

 •  exemplifiera problemområden och möjliga lösningar som finns för hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  värdera, sammanställa och presentera information inom hållbarhetsområdet kopplat till kost- och måltidsvetenskap

Modul 3. Mat och hälsa, 7 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 •  redogöra för människans behov av energi och näringsämnen
 •  redogöra för näringsämnenas betydelse för kroppen och näringsämnens förekomst i livsmedel
 •  redogöra för särskilda behov kring mat som kan förekomma hos olika individer eller grupper
 •  redogöra för matens betydelse för folkhälsan
 •  resonera kring aspekter som påverkar måltiden och dess betydelse för folkhälsan

Färdighet och förmåga

 •  planera måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer
 •  tillämpa programvara för näringsberäkning av livsmedel och måltider

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 •  granska och värdera förekomst av energi och näringsämnen i livsmedel och måltider utifrån nordiska näringsrekommendationer

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Undervisningen bedrivs i form avm föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Seminarier är obligatoriska.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska. Viss undervisning kan ske på kvällstid. 

Modul 3. Mat och hälsa, 7 hp
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer samt seminarier och grupparbeten. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1. Mat, människa och samhälle, 6 hp
Examination sker genom skriftliga och inspelade muntliga inlämningar samt genom seminarier. På dessa sätts något av betygen U eller G. I modulen ingår en individuell VG-grundande skriftlig uppgift som är valbar för studenten.

Modul 2. Hållbarhet - en introduktion, 2 hp
Examination sker genom individuell digital tentamen samt praktiska laborationer och muntliga seminarier och redovisningar i grupp. På modulen sätts något av betygen U eller G.

Modul 3. Mat och hälsa, 7 hp
Examination sker genom en skriftlig individuell tentamen i lärplattform och individuell skriftlig hemtentamen samt genom laborationer och seminarier i grupp, både muntligt och skriftligt. På laborationer, seminarier och tentamen i lärplattform sätts betyget U eller G.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs VG på minst 13 hp

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

MAT, MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE 6 HP

Rekommenderad litteratur

Neuman Nicklas
Mat och ätande - Sociologiska perspektiv
Studentlitteratur AB : 2019 : 456 sidor :
ISBN: 9789144131672
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare litteratur kan tillkomma

HÅLLBARHET - EN INTRODUKTION 2HP

Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers
Poore J., Nemecek T.
Science.org : 2018 :
educing food’s environmental impacts through producers and consumers
Obligatorisk

Which Diet Has the Least Environmental Impact on Our Planet? A Systematic Review of Vegan, Vegetarian and Omnivorous Diets
Design & Consumer Behaviour Section, Department of Food Science, Faculty of Science, University of Copenhagen : 2019 :
Which Diet Has the Least Environmental Impact on Our Planet? A Systematic Review of Vegan, Vegetarian and Omnivorous Diets
Obligatorisk

Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
The Lancet : 2019 :
Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems
Obligatorisk

Projected environmental benefits of replacing beef with microbial protein
Nature.com : 2022 :
Projected environmental benefits of replacing beef with microbial protein
Obligatorisk

MAT OCH HÄLSA 7 HP

Näringslära för högskolan
Berg Christina, Ellegård Lars, Larsson Christel
Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2021] : 494 sidor :
ISBN: 9789147131075
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Nordic Nutrition Recommendations 2012 [Elektronisk resurs] : integrating nutrition and physical activity
5th edition : Copenhagen : Nordic Council of Ministers : 2014 : 627 s. :
Fritt tillgänglig via Nordiska ministerrådet
ISBN: 9789289326711
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket :
Livsmedelsverket.se
Obligatorisk

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 80 sidor) tillkommer.