Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Managerial Perspectives and Supply Chain Management D, 30 hp

Engelskt namn: Managerial Perspectives and Supply Chain Management D

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 2FE201

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Kursen belyser centrala ämnen för att förstå och hantera utmaningar som möter dagens organisationer i en globaliserad värld. Den integrerar djupa teoretiska insikter med praktiska tillämpningar. Kursen avslutas med ett moment som fokuserar på Supply Chain Management.

Generiska lärandemål
Utöver de specifika lärandemålen för varje moment (se nedan) har kursen ett antal generiska mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över jämställdhet, mångfald och mångkulturalitet samt arbeta effektivt i mångkulturella team
 • integrera expertis från olika kunskapsområden för att identifiera, analysera och lösa organisatoriska problem
 • planera, genomföra och presentera undersökningar, både muntligt och skriftligt, för en akademisk publik såväl som för praktiskt verksamma.
Kursövergripande förväntat studieresultat:
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska (gäller för moment 1-3)
Kursen består av fyra moment som vidare kommer att beskrivas nedan:
Moment 1. Strategiska perspektiv, 7,5 hp
Moment 2. Människan- den mänskliga sidan av organisationen , 7,5 hp
Moment 3. Projektledning, 7,5 hp
Moment 4. Supply Chain Management II, 7,5 hp

Moment 1. Strategiska perspektiv, 7,5 hp
Kursmomentet belyser nyckelfrågor för företag i en globaliserad värld. Studenterna får en allsidig förståelse för kontexten där företagen bedriver sin verksamhet och hur denna kontext påverkas av olika händelser och processer. Alternativa teoretiska perspektiv på strategi presenteras för att ge en allsidig plattform för kommande kurser. Studenterna tränas i att tänka strategiskt både utifrån interna och externa perspektiv. Kursmoment 1 integrerar teoretiska insikter med praktiska tillämpningar i en lärande miljö som kännetecknas av aktivt deltagande, både individuellt och i grupp. Under hela kursmomentet uppmuntras studenterna att utveckla egna strategier. Under momentet blir studenterna också introducerade till metoder för arbete i internationella teams och ett akademiskt förhållningssätt, t.ex. referensteknik eller hur man undviker plagiat och fusk

Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
 • beskriva och analysera grunderna för strategi och strategiska perspektiv,
 • föreslå lösningar för att hantera interna och externa strategiska utmaningar och svårigheter,
 • föreslå lämpliga strategier för att hantera viktiga dilemman vad gäller till exempel innovationer, produkter, processer, organisationen, marknadsföring och affärsmodeller,
 • kritiskt reflektera över konsekvenserna av strategiska val och bedöma behovet av ytterligare kunskaper och färdigheter,
 • beskriva, identifiera och tillämpa ett akademiskt förhållningssätt i sitt eget arbete.
Undervisningens uppläggning
Utöver föreläsningar och gästföreläsningar, stöds lärandet genom arbete med case och seminarier. Momentet består till stor del av självstudier, vilket innebär studier av anvisade bokkapitel, artiklar, handouts och case-material. Det är studentens ansvar att komma förberedd till föreläsningar och seminarier samt att aktivt delta i diskussioner. Case-studierna genomförs i grupper av 3-5 studenter med en case-rapport och en skriftlig presentation. Grupparbetet introduceras med aktiviteter som stödjer studenten i att kunna arbeta effektivt i grupper som karaktäriseras av jämställdhet, mångfald, och mångkulturalitet. 
Studenterna lär sig också akademisk etik och akademiskt förhållningssätt, vilket inkluderar referenshantering och hur man undviker plagiering och fusk.

Momentets examination
Examinationen i detta moment består av skriftliga gruppuppgifter, en skriftlig individuell salstentamen och ett individuellt onlinetest om ett akademiskt förhållningssätt. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk och är därmed ett krav för att bli godkänd på kursmomentet. Godkänt betyg krävs för varje examinerande del inom kursmomentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 2. Människor - Den mänskliga sidan av organisationen, 7,5 hp
I det andra momentet läggs fokus på den mänskliga sidan av organisationen, med målet att visa betydelsen av att ta hänsyn till såväl individuella föreställningar och identitetskonstruktioner som gruppinteraktion för att på ett effektivt sätt hantera och leda en organisation. Dessutom berörs de särskilda utmaningar som mångfald, genus, etik och känslor bidrar till i organisatoriska processer. Studenterna kommer att utföra en gruppuppgift i syfte att noggrant undersöka och utvärdera en av dessa dimensioner såväl teoretiskt som i praktisk problemlösning.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:
1) förstå hur organisatoriska processer uppstår genom ömsesidig interaktion utifrån ett socialt identitetsperspektiv. I detta ingår följande delmål:
 • förstå hur mänsklig interaktion i organisatoriska kontexter uppstår ur sociala identitetsprocesser,
 • kritiskt reflektera kring motivation, samarbete, gruppdynamik, ledarskap etc. utifrån ett socialt identitetsperspektiv,
 • använda social identitetsteori för att analysera och lösa mänskliga problem i organisatoriska kontexter,
2) granska och utvärdera dimensioner av mångfald, etik, känslor och genus i organisatoriska processer, inklusive:
 • kritiskt reflektera kring och tillämpa ett av dessa perspektiv på ett verkligt organisatoriskt sammanhang.
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppuppgifter. Föreläsningar kring det sociala identitetsperspektivet följs av tre litteraturseminarier med individuell inlämning. Dessa PM bedöms och kommentarer ges för att stödja studenterna  att utveckla sin förmåga till effektiv skriftlig kommunikation. Utifrån studentens val av en av dimensionerna mångfald, etik, känslor eller genus formeras grupper som undersöker hur denna dimension kan tillämpas i en konkret organisatorisk miljö. Grupparbetet presenteras på ett temalitteraturseminarium och ett integrerande case seminarium, vilka båda har föregåtts av  en skriftlig grupprapport.

Momentets examination
Examinationen består i aktivt deltagande i seminarier och genomförande av både skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter. Godkänt betyg krävs för varje del av momentet. Se även examination för hela kursen nedan.

Moment 3. Projektledning, 7,5 hp
Det tredje momentet ansluter sig till den nuvarande trenden av "projektifiering" som sker inom både företag och offentliga organisationer. Det övergripande syftet med momentet är att skapa en förståelse för utmaningarna som följer av att arbeta med och i projekt. För att uppnå detta syfte tar momentet sin utgångspunkt i metoder och processer som traditionellt förknippas med projektledning, men fokus är konsekvenserna av temporalitet för mänskligt beteende (ex. ledarskap, gruppdynamik, organisatoriska rutiner). Momentets första del syftar till att skapa en gemensam grundförståelse för vad ett projekt är samt ett urval av vanliga metoder som används för att planera, kontrollera och styra projekt. Viss uppmärksamhet ges även projektets roll i den omkringliggande organisationen. I momentets andra del använder vi insikterna från den första delen för att på djupet utforska konsekvenserna av att jobba med och i projekt. Syftet är att förbereda studenten för de utmaningar som följer av att arbeta i projekt.
 
Förväntade studieresultat
Efter genomgånget moment skall den studerande kunna:
 • förklara och diskutera projektets natur utifrån ett organisatoriskt kontext
 • förklara och applicera ett urval av vanligt använda metoder för projektledning
 • analysera och diskutera utmaningar och möjligheter associerade med att arbeta i en temporär kontext, från ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
Undervisningens uppläggning
Lärandet i momentets första del stöds av föreläsningar. Den första delen examineras dels via skriftlig tentamen, dels via en gruppuppgift. Lärandet för momentets andra del, vilken relaterar till beteendemässiga konsekvenser av att arbeta i en temporär miljö, ges genom föreläsningar, litteraturseminarier och workshops. Denna del examineras via korta individuella reflektionspapper på litteraturen, aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshop, samt skriftlig tentamen. Gruppuppgiften består av att applicera traditionell projektledningsmetodik i planeringen av ett eget valt projekt. Projektet skall adressera en i samhället existerande utmaning och ha potential att vara av större betydelse.
 
Momentets examination
Examinationen består av seminarium, skriftliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter samt en skriftlig individuell salstentamen. För ett godkänd moment krävs att varje uppgift har godkänt.

Moment 4. Supply Chain Management II, 7.5 hp
Supply chain management har utvecklats från ett operativt område, fokuserat på optimeringen av en organisations inkommande varuflöden, till ett område för strategisk hantering av logistiska system i en övergripande resursflödeskedja. Denna resursflödeskedja innehåller vanligtvis en mängd sammanlänkade organisationer lokalt, regionalt och globalt. Supply chain management II är en avancerad kurs om frågeställningar som kommer upp i planerandet av resursflöden, inte endast med avseende på den fokala organisationen utan även på övergripande industriella nätverk, samhället i övrigt och miljön. Därför är även hållbar utveckling av central betydelse i kursen. I detta sammanhang behandlas särskilt transporter och klimatförändring, relaterade till globala, nationella och lokala förhållanden och åtaganden. Exempel på andra viktiga områden som behandlas i kursen är returlogistik och utkontraktering. I returlogistik måste organisationer inte endast ta hänsyn till sina produkter utan även till avfallshantering. Vid utkontraktering uppstår såväl direkta som indirekta ansvar för organisationer, etiskt och avtalsmässigt, att hantera miljökonsekvenser likväl som sociala frågor inom det övergripande leveranssystemet.

Förväntade studieresultat
Efter avklarad kurs ska den studerande kunna:
 • visa analytiska och integrerande förmågor i frågor om leveranssystemets inre och yttre effektivitet, med användning av olika perspektiv i termer av värden och teoribas
 • applicera tillägnad kunskap för att möjliggöra beslutsfattande baserat på strategiska överväganden inom leveranssystemet, inklusive intressentdialog
 • analysera och utvärdera betydelsen av stora utmaningar i leverantörsnätverk, särskilt resursbegränsningar, miljörisker och sociala frågor
 • analysera och utvärdera den ökade rollen för returlogistik och utkontraktering om supply chain management
 • visa förmåga att utvärdera behov av omställning inom handel och logistik till följd av klimatförändringen
 • visa förmåga att arbeta med, och presentera, avancerade och integrerande praktiska frågor om supply chain management i organisation
Undervisningens uppläggning
Lärandet stöds genom en fallstudie där studenterna arbetar med olika delar av ett större verkligt fall. Gentemot detta behandlas konventionella frågor inom supply chain management, såsom lokalisering, transport, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och optimering, tillsammans med frågor som hör till ekologisk hållbarhet och globalt ansvarstagande. Studenternas grundläggande förståelse inom supply chain management sträcks nu ut till den strategiska nivån. I huvudsak läggs arbetet upp kring en vetenskapligt baserad rapport där studenterna använder sin tidigare kunskap tillsammans med modern forskning inom supply change management med ett miljöperspektiv.

Momentets examination
Examineringen består i en projektuppgift, en individuell skriftlig tentamen samt genom seminariedeltagande. Ett större fall, inom vilket studenter kommer att utföra specifika uppgifter, kommer att användas genom kursen. Ett godkänt betyg krävs på var och en av kursens delar

Förväntade studieresultat

Se respektive moment.

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå.
Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering).

Gymnasium Engelska B, Engelska/6

Undervisningens upplägg

Se respektive moment.

Examination

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter, se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual. Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe047, 2fe194, 2fe122, 2fe221  och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Moment 1

Litteratur

Exploring strategy
Whittington Richard, Regnér Patrick, Angwin Duncan, Johnson Gerry, Scholes Kevan
Twelfth Edition. : Harlow, England : Pearson : 2020 : xxvii, 566 pages :
ISBN: 9781292282510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar (ca.50-80 sidor) tillkommer vid momentstart

Moment 2

Social identity processes in organizational contexts
Hogg Michael A., Terry Deborah J.
Hove : Psychology : cop. 2001 : xiv, 339 s. :
ISBN: 1-84169-007-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar

3-4 scientific articles will be added as required reading, approx. 70 pages. In addition to the required reading for all, students will also read three articles or book chapters within one of the themes Gender, Emotions, Ethics, or Diversity. The additional literature will comprise approx. 80-100 pages per theme. A selection of case material will also be added according to instructor's directives.

Moment 3

Litteratur

Project management : the managerial process
Larson Erik W., Gray Clifford F.
7. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : cop 2018 : xxii, 659 s. :
ISBN: 978-1-259-25387-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ny upplaga finns att tillgå 9781260570434

Vetenskapliga artiklar (ca. 100-200 sidor) tillkommer vid momentstart.

Moment 4

Kursen baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter (cirka 400-600 sidor) som presenteras senast vid kursstart. Materialet kommer att finnas tillgängligt via universitetsbibliotekets databaser eller göras tillgängligt på annat sätt.

Referenslitteratur

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Business Administration :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
4th revised edition : Oxford : Oxford Univ Press : 2016 : xxv, 605 s. :
ISBN: 0-19-969731-0
Se bibliotekskatalogen Album

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan komma att krävas för att momentets uppgifter ska kunna färdigställas.