Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mark, Vatten och Avlopp, 7,5 hp

Engelskt namn: Ground, Water and Wastewater

Denna kursplan gäller: 2019-03-25 och tillsvidare

Kurskod: 5BY080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-24

Innehåll

Kursen behandlar markanläggning samt vatten- och avloppsteknik.
Mark behandlar grunderna inom jordartslära, markuppbyggnad, grundförstärkningsmetoder, marköverbyggnader, schaktning samt tjäle i mark.
Vatten- och avloppsteknik behandlar grunderna inom vattnets kretslopp, ledningsbyggande, dimensionering och projektering av VA-ledningar, tjäl- och frostisolering av VA, vattenförsörjning samt avloppsrening.  
I kursen ingår ett projektarbete där de studerande i projektgrupp skall göra en fördjupning inom ett delområde eller en frågeställning inom ämnet Mark eller VA. I projektdelen ingår granskning av en annan grupps arbete. Fördjupningsarbetet skall godkännas av läraren.

Kursen är uppdelad i två moduler:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS)
2. Projekt, 1.5 hp (Project, 1.5 ECTS)

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

Teori:
-    Förklara jordartslära och redogöra för undersökningar av geotekniska förhållanden,
-    Förklara markuppbyggnad och överbyggnader i mark och jord samt redogöra för hur man förstärker i mark och grund,
-    Förklara säker schaktning i jord med hänsyn till VA,
-    Förklara tjäle i mark och tjälens betydelse för grundläggning,
-    Genomföra tjälprojektering i mark och frostskydd av VA,
-    Förklara vattnets kretslopp och förklara hur vattenförsörjning, avloppsteknik och ledningsbyggande fungerar,
-    Dimensionera och projektera VA.

Projekt:
-    Genomföra ett fördjupningsprojekt inom ett delområde eller en frågeställning,
-    Genomföra kollegial granskning av annan projektgrupps arbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Inledande kurs i byggteknik, 7.5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning, handledning i samband med laborationer och grupp- och projektarbeten samt för kursen relevanta platsbesök och gästföreläsningar.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av teori, problemlösning, demonstrationer, beräkningshandledning och gruppdiskussioner.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Teori):
En skriftlig tentamen som betygssätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på tentamen. För betyg (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyg (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen.

Modul 2 (Projekt):
Muntlig redovisning i form av ett granskningsseminarium samt helklassredovisning. Skriftlig redovisning i form av en projektrapport. Momentet betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget G krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen är korrekt och dokumenterad med relevanta resonemang där, för kursen, centrala begrepp ingår.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För kursbetyget (3) krävs betyget (3) på Modul 1 och (G) på Modul 2. För kursbetyget (4) krävs betyget (4) på Modul 1 och (G) på Modul 2. För kursbetyget (5) krävs betyget (5) på moment 1 och (G) på moment 2.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 14

Lidström Viveka
Vårt vatten : grundläggande lärobok i vatten- och avloppsteknik
2. utg. : Solna : Svenskt vatten : 2013 : 216 s. :
Obligatorisk

Schakta säkert : säkerhet vid schaktning i jord
Lundström Karin, Odén Karin, Rankka Wilhelm
Stockholm : Svensk Byggtjänst : 2015 : 125 s. :
ISBN: 9789173337175
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Finns som PDF på kursplattformen
Isolering av mark- och anläggningsarbeten
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik :
Obligatorisk

Finns som PDF på kursplattformen
Geotekniskt Kompendium – Introduktion till geoteknik
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik :
Obligatorisk

Finns som PDF på kursplattformen
Kompendium Mark – Introduktion till markuppbyggnad
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik :
Obligatorisk

(Beställs på vattenbokhandeln,red. pris för stud)
Publikation Svenskt Vatten: P110 Del 1 och 2 (tryckt version). Avledning av dag-, drän- och spillvatten.
Svenskt vatten : 2016 :

(Beställs på vattenbokhandeln,red. pris för stud.)
Publikation Svenskt Vatten: P105 (tryckt version). Hållbar dag- och dränvattenhantering.
Svenskt vatten : 2011 :

(Beställs på vattenbokhandeln, red. pris för stud)
Publikation Svenskt Vatten: P86 (tryckt version). Läggningsdjup för VA-ledningar i jord med hänsyn till tjäle.
Svenskt vatten : 2001 :

(Beställs på vattenbokhandeln, red. pris för stud)
Publikation Svenskt Vatten: P83 (tryckt version). Allmänna vattenledningsnät - Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning.
Svenskt vatten : 2001 :

(Beställs på vattenbokhandeln, red. pris för stud)
Publikation Svenskt Vatten: P109 (tryckt version). Koder och symboler för VA-ledningssystem.
Svenskt vatten : 2015 :