Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mätteknik - IngOnline, 7,5 hp

Engelskt namn: Technology for measurements IOL

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5EL134

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-02-04

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-14

Innehåll

Kursen behandlar metoder, utrustning, programvara och sensorer som behövs för att planera eller genomföra vanliga mätningar av såväl elektriska som andra fysikaliska storheter såsom exempelvis temperatur och tryck. Därutöver ger kursen kännedom om sensorteknik och mätsystemteknik för mer avancerade uppgifter.

Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 6 hp (Theory, 6 ECTS);
2. Laboration, 1.5 hp (Laboratory, 1.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Teori:
- beskriva ett mätsystems principiella uppbyggnad,
- redogöra för uppbyggnaden av olika typer av givare såsom temperatur- och tryckgivare,
- redogöra för olika typer av förstärkare och deras egenskaper,
- redogöra för D/A- och A/D-omvandlare med avseende på principiell funktion och noggrannhet,
- redogöra för olika störkällor och kopplingsmekanismer samt använda metoder för bekämpning av störningar,
- redogöra för olika metoder, exempelvis lockinteknik, för att ta fram information ur en mätsignal som är dränkt i störningar och brus.

Laboration:
- använda metoder för databehandling och frekvensanalys till exempel FFT-analys,
- använda programpaket för datainsamling,
- kunna bearbeta och utvärdera mätdata med hjälp av statistiska och matematiska verktyg,
- planera hur en mätning ska genomföras och vilka komponenter som behövs för att man ska få den information som efterfrågas och genomföra en enkel mätning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Elkretsteori, 7.5 hp (ET1107 Blekinge Tekniska Högskola) och Analoga elektroniska kretsar, 7.5 hp (5EL030) eller motsvarande. För studenter inom högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik krävs Ellära 2, 7.5 hp (5EL180) och Analog elektronik för elkraft, 7.5 hp (5EL190) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgång av teoriavsnitt och problemlösningar samt laborationer med både praktiska inslag och simuleringar samt ett mindre projekt. Egen PC med Windows, labkit och internetanslutning krävs för att kunna följa kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.