"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrobiologi, 5 hp

Engelskt namn: Microbiology

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3BL306

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-06-07

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2023-04-27

Innehåll

I kursen ingår klassificering, taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer. Uppbyggnad av virus och prokaryota celler samt deras fysiologi och tillväxtkrav tas upp. Vidare belyses prokaryota genomets organisation och genöverföring mellan prokaryota celler samt antibiotikas verknings¬mekanismer och bakteriers resistensmekanismer mot antibiotika. Kursen behandlar även den sjukdomsframkallande förmågan hos mikroorganismer (virus, bakterier, svampar och protozoer), relaterade infektioner samt normalfloran. Smittskydd och lagstiftning kring smittskydd tas upp. I kursen ingår ett grupparbete om antibiotikaresistens där även internationella aspekter samt hållbarhet belyses.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Den studerande ska kunna
* beskriva olika mikroorganismers struktur samt förökningsprocess
* övergripande taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer 
* känna till principen för olika diagnostiska metoder
* redogöra för hur mikroorganismer kan förvärva nya genetiska egenskaper
* förstå betydelsen av prokaryot genreglering för bakteriers anpassningsförmåga till olika miljöer
* förklara olika antibiotikas verkningsmekanismer, bakteriers olika resistensmekanismer samt metoder för bestämning av antibiotikaresistens
* visa förståelse för antibiotikaresistens och dess negativa inverkan på hållbar behandling av infektioner ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
* redogöra för olika smittspridningsvägar och vanligt förekommande infektionssjukdomar nationellt såväl som globalt
* beskriva de grundläggande principerna för mikroorganismers virulens samt värdens ospecifika försvar
* översiktligt redogöra för smittskydd och smittskyddslagen

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Den studerande ska kunna
* visa färdigheter i att kommunicera muntligt vid seminarier 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 8 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, demonstrationslaboration och seminarier samt arbete i grupp. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatorisk. 

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen samt genom muntlig redovisning. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på kursen krävs att tentamen och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig tentamen samt godkänd på övriga obligatoriska delar.

Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre per läsår. För varje ordinarie kurstillfälle anordnas ett ordinarie och maximalt två omtentamenstillfällen. För varje enskilt obligatoriskt moment erbjuds maximalt två uppföljningstillfällen per kurs. Första omtentamenstillfället och obligatoriska uppföljningstillfället erbjuds senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, medan det andra omtentamenstillfället och obligatoriska uppföljningstillfället kan förläggas utanför ordinarie terminstid. Om redovisning av obligatoriska momentet ej sker inom angiven tid har studenten försakat sitt tillfälle och underkänns på momentet. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns, men kan även välja att enbart delta i ytterligare omprov. En och samma kurs får göras om högst en gång. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.