Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Mikrodatorteknik 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Microcomputer Engineering 2

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL243

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-23

Innehåll

Kursen är en fortsättningskurs inom området datorteknik med tyngdpunkt på konstruktion och programmering av inbyggda system i programmeringsspråket C. Under kursen kommer mikrokontrollers att användas som centrala enheter i system med olika externa komponenter. Du får övning i att programmera mikrokontrollern för effektiv användning av dess interna resurser, samt för kommunikation med yttre enheter för interaktion med såväl människa som andra system. Dessutom ingår träning i felsökning och optimering på såväl hård- som mjukvara, samt träning i att analysera och anpassa konstruktioner med avseende på energieffektivitet, störkänslighet och tillförlitlighet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för skillnader mellan hårdvarunära programutveckling i assembler och i programmeringsspråket C,
- redogöra för hur en mikrokontroller kan kommunicera med andra enheter via analoga och digitala gränssnitt,
- redogöra för vanliga tekniker för att förbättra ett inbyggt systems energieffektivitet och drifttillförlitlighet,
- konstruera och programmera mikrokontroller-baserade system som på ett effektivt sätt utnyttjar hårdvarans resurser,
- konstruera inbyggda system bestående av två eller flera delsystem.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Digital elektronik, 15 hp samt Mikrodatorteknik 1, 7.5 hp eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lärarstyrda lektioner samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. En stor del av kursen utgörs av studentens individuella arbete och arbete i mindre grupper.

Examination

Examination och betygssättning grundar sig på ett skriftligt prov, en projektuppgift, samt en uppsättning praktiska laborationsuppgifter. På det skriftliga provet och på projektuppgiften erhålls något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På obligatoriska laborationsuppgifter erhålls något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Kursen innehåller även två frivilliga laborativa fördjupningsuppgifter som bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen som helhet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
 
  • För kursbetyget Godkänd (3) krävs godkänt betyg på det skriftliga provet, projektuppgiften, och de obligatoriska     laborationsuppgifterna.
  • För kursbetyget Icke utan beröm godkänd (4) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), minst betyget (4) på det skriftliga provet, minst betyg (4) på projektuppgiften, samt betyg (G) på minst en av de frivilliga fördjupningsuppgifterna.
  • För kursbetyget Med beröm godkänd (5) krävs, utöver kraven för kursbetyget Godkänd (3), minst betyg (5) på det skriftliga provet, minst betyg (4) på projektuppgiften, samt betyg (G) på båda fördjupningsuppgifterna.
Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.