Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, 15 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology - Sustainability and Culture Heritage Management

Denna kursplan gäller: 2021-02-22 och tillsvidare

Kurskod: 1AR066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-10-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-04

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnet miljöarkeologi och arkeologi. Kursen omfattar två tematiska moment om vardera 7,5 högskolepoäng. Inom denna kurs kopplas miljöarkeologin och arkeologin till antropocendebatten och det världsomspännande fältet av globala utmaningar, där särskilt frågor om hållbar utveckling står i fokus. Vi diskuterar hur vi inom miljöarkeologi- och arkeologiämnet kan studera dessa frågor och hur dessa studier kan bidra med värdefulla perspektiv och kunskaper till vår samtid. Vidare diskuterar vi hur man bör förhålla sig till aktuella kulturmiljöproblem och hot mot olika kulturarv. Under hela kursen rör vi oss i ett fält mellan lokala och globala perspektiv.

Moment 1. Forntida samhällen (7,5 hp)
Det första momentet fokuserar på frågor om hållbarhet inom forntida och traditionella förmoderna samhällen. Vi studerar ett antal samhällen från olika delar av världen och diskuterar kritiskt hur vi kan nå kunskap om hållbarhet inom forntida och förmoderna levnadssätt och samhällsformer. Hur formades och upprätthölls hållbarheten i så fall? Vidare diskuterar vi vilka insikter och lärdomar vi dra utifrån dessa studier, samt hur dessa kunskaper kan komma vår nutida värld tillgodo. Miljöarkeologins och arkeologins globala räckvidd samt långa tidsperspektiv lyfts fram som styrkor i sammanhanget. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Moment 2. Nutida utmaningar (7,5 hp)
Det andra momentet fokuserar på kulturmiljövårdens nutida utmaningar och hotbilder. Klimat- och miljöförändringar utgör ett växande globalt hot mot olika kulturarv. Förändringar i mark- och landskapsanvändning medför ytterligare påfrestningar. Urbefolkningar är dessutom under ett starkt förändringstryck och deras traditionella kunskaper och färdigheter riskerar att försvinna. Kulturlandskap, kulturmiljöer, fornlämningar och traditioner påverkas därför i stor omfattning. Under detta moment behandlar vi hållbarhet inom kulturmiljövården, samt kulturmiljövårdens bidrag till en hållbar utveckling. Hur bör kulturmiljövården utvecklas? Kan lärdomar från moment 1 tillämpas inom detta område? Vilka perspektiv och kunskaper kan miljöarkeologin och arkeologin bidra med? Vi diskuterar regler, roller, resurser, förmedling och prioriteringar inom kulturmiljövården. Examinationen består av skriftlig hemtentamen, aktivt seminariedeltagande samt eventuella studiebesök och gruppövningar.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs:

Kunskap och förståelse:
 • ha visat fördjupade kunskaper inom frågor som berör hållbarhet i forntida och förmoderna samhällen
 • ha visat fördjupade kunskaper inom frågor som berör hållbarhet och aktuella utmaningar inom kulturmiljövården
 • ha visat god kunskap om tillämpliga undersökningsmetoder för att studera hållbarhet inom forntida och förmoderna samhällen
 • ha visat god förståelse för hur perspektiv på hållbarhet inom miljöarkeologi, arkeologi och kulturmiljövård kan bidra till hållbar utveckling i vår nutid

Färdighet och förmåga:
 • ha visat god förmåga att självständigt söka och samla information i relevanta problemställningar
 • ha visat god förmåga att självständigt värdera och kritiskt tolka information i relevanta problemställningar
 • ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • ha visat förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • ha visat insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Behörighetskrav

Univ.: 60 hp kurser i arkeologi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier samt gruppövningar. Undervisningen sker i olika etapper. Varje etapp inbegriper en specifik uppsättning av frågor och introducerar en problematik som diskuteras. Studenternas egna arbete är väsentligt för kursens upplägg. Egna studier krävs för att vara förberedd och påläst inför föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatoriskt.

Examination

Kursen examineras genom aktivt muntligt deltagande i seminarier samt genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Studenter förväntas aktivt delta i muntliga diskussioner under seminarier och gruppövningar. 
 
Som slutbetyg ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget Godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget Väl Godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl Godkänd på samtliga moment som ingår i kursen.  

Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  

Studerande, som två gånger underkänts i prov för en kurs eller del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid Humanistiska fakulteten begära att annan examinator utses att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det.  

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Moment 1

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Cooper et Al 2012
  Surviving sudden environmental change: Answers from Archaeology
  University Press of Colorado : 268 s. ISBN 1-60732-168-8 : 2012 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk

  Diamond Jared
  Collapse : how societies choose to fail or survive
  London : Allen Lane : cop. 2005 : 575 s., [24] pl.-s. :
  ISBN: 0-7139-9286-7 (inb.) : £20.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (svensk utgåva Undergång: Civilisationernas uppgång eller fall, Norstedts, 2006)

  Guttmann-Bond Erika
  Sustainability out of the past: how archaeology can save the planet
  Routledge : World Archaeology, 01 September 2010, Vol.42(3) : pp. 355-366 : 2010 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.355-366)

  Lane Paul J
  Archaeology in the age of the Anthropocene: A critical assessment of its scope and societal contributions
  Journal of Field Archaeology : 2015 :
  Online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: sid.485-498

  Questioning collapse : human resilience, ecological vulnerability, and the aftermath of ? empire
  McAnany Patricia Ann, Yoffee Norman
  Cambridge : Cambridge University Press : 2010 : xvi, 374 pages :
  ISBN: 0521515726
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: sid. 1-365

  Moment 2

  Blankholm Hans Peter
  Long-term Research and Cultural Resource Management Strategies in Light of Climate Change and Human Impact
  Arctic Anthropology, Volume 46, Numbers 1-2 : 2009 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.17-24)

  Climate Change as a Threat to Peace: Impacts on Cultural Heritage and Cultural Diversity
  Schorlemer Sabine, Maus Sylvia
  Peter Lang AG, 2015 : 212 s. ISBN: 3-631-66223-8 : 2015 :
  Tillgänglig online:

  Solli, Brit et Al 2011
  Some Reflections on Heritage and Archaeology in the Anthropocene
  Norwegian Archaeological Review, 01 June 2011, Vol.44(1) : 2011 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.40-88)

  Colette Augustin
  Case studies on climate change and world heritage
  Paris: Unesco World Heritage Centre : 2009 :
  Case studies on climate change and world heritage
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN : 978-92-3-104125-9, 82 sidor

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Second edition
  Oxford: Oxford University : 2008 :
  Online:

  Marten Gerald G
  Human Ecology - Basic Concepts for Sustainable Development
  Earthscan Publications ISBN: 1853837148 : 2001 :
  Tillgänglig online:

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc: 2008 : 2008 :
  Online:

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 8

  Moment 1

  På samtliga moment kan tillkomma artiklar eller kortare texter som anvisas av momentansvarig lärare i början av respektive moment, samt referenslitteratur och texter till gruppövningar och seminarier.

  Costanza Robert et Al 2007
  Sustainability or Collapse? An integrated history and future of people on earth
  Dahlem Workshop Reports : The MIT Press : 518 s. : 2006 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk

  Diamond Jared
  Collapse : how societies choose to fail or survive
  London : Allen Lane : cop. 2005 : 575 s., [24] pl.-s. :
  ISBN: 0-7139-9286-7 (inb.) : £20.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (svensk utgåva Undergång: Civilisationernas uppgång eller fall, Norstedts, 2006)

  Guttmann-Bond Erika
  Sustainability out of the past: how archaeology can save the planet
  Routledge : World Archaeology, 01 September 2010, Vol.42(3) : pp. 355-366 : 2010 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.355-366)

  Lane Paul J
  Archaeology in the age of the Anthropocene: A critical assessment of its scope and societal contributions
  Journal of Field Archaeology, October 2015, Vol.40(5) : 2015 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.485-498)

  Cooper et Al 2012
  Surviving sudden environmental change: Answers from Archaeology
  University Press of Colorado : 268 s. ISBN 1-60732-168-8 : 2012 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk

  Moment 2

  Blankholm Hans Peter
  Long-term Research and Cultural Resource Management Strategies in Light of Climate Change and Human Impact
  Arctic Anthropology, Volume 46, Numbers 1-2 : 2009 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.17-24)

  Kulturmiljöarbete i en ny tid : betänkande
  Stockholm : Fritze : 2012 : 302 s. :
  Fritt tillgänglig via www.regeringen.se
  ISBN: 9789138237434
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Climate Change as a Threat to Peace: Impacts on Cultural Heritage and Cultural Diversity
  Schorlemer Sabine, Maus Sylvia
  Peter Lang AG, 2015 : 212 s. ISBN: 3-631-66223-8 : 2015 :
  Tillgänglig online:

  Solli, Brit et Al 2011
  Some Reflections on Heritage and Archaeology in the Anthropocene
  Norwegian Archaeological Review, 01 June 2011, Vol.44(1) : 2011 :
  Tillgänglig online:
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (sid.40-88)

  Kulturarv för framtida generationer
  Länsstyrelsen Västra Götaland : 2016:48 :
  Rapport från projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige 2016-09-01: 162 s.
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Diarienummer: 436-2015-8608

  Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat
  Länsstyrelsen Blekinge län : 2016/12 :
  Blekinges kulturmiljöer – översvämning till följd av ett förändrat klimat
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISSN: 1651-8527 Diarienummer: 424-821-2016

  Colette Augustin
  Case studies on climate change and world heritage
  Paris: Unesco World Heritage Centre : 2009 :
  Case studies on climate change and world heritage
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN : 978-92-3-104125-9, 82 sidor

  Referenslitteratur

  Darvill Timothy
  The Concise Oxford Dictionary of Archaeology
  Oxford University Press, Oxford : 2008 : 2008 :
  Tillgänglig online:

  Marten Gerald G
  Human Ecology - Basic Concepts for Sustainable Development
  Earthscan Publications ISBN: 1853837148 : 2001 :
  Tillgänglig online:

  Pearsall Deborah
  Encyclopedia of Archaeology
  Elsevier Inc : 2008 : ISBN: 0-12-373962-4 : 2008 :
  Tillgänglig online:

  Scarre Christopher
  The human past : world prehistory & the development of human societies
  3rd ed. : London : Thames & Hudson : 2013 : 784 s. :
  ISBN: 9780500290644
  Se bibliotekskatalogen Album

  Branch Nick
  Environmental archaeology : theoretical and practical approaches
  London : Arnold : 2005 : 240 s. :
  ISBN: 0-340-80871-3
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Finns som pocket: ISBN 9780340808719