"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöhumaniora - Humanistiska perspektiv på människans plats(er) i miljön, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Humanities - Human places in environmental contexts

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 1IH080

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022-02-24

Innehåll

Kursen syftar till att ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv ge studenten en introduktion till centrala frågeställningar och traditioner inom det framväxande forskningsfältet miljöhumaniora. Den röda tråden i kursen är relationen mellan människor och platser under pågående samhälls- och miljöförändringar, vilket återspeglas i kurslitteraturen och examinationer. Kursen undersöker hur mänskliga förståelseramar, levnadssätt och kulturella uttryck rörande miljö- och hållbarhetsfrågor formas i spänningsfältet mellan det globala och det platsbundna. Studenten tränas i att använda sig av miljöhumanistiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsproblem, bl.a. genom att föra idéhistoriska, diskursanalytiska, ekokritiska och miljöetiska resonemang. Detta inkluderar kritisk reflektion över konsekvenserna av hur platser bildas, samt hur detta påverkar olika grupper i samhället. För att analysera dessa relationer kopplar kursen till teorier och tillvägagångssätt inom miljöhumaniora. Därmed ger kursen studenten en mångsidig förståelse för hur humanistiska perspektiv kan bidra till skapande av hållbara samhällen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:   

Kunskap och förståelse   

  • ha god kunskap och förståelse om miljöhumaniora som ett tvärvetenskapligt område;  
  • ha god kunskap och förståelse om hur miljöfrågor behandlas inom olika humanistiska ämnen;  

Färdighet och förmåga  

  • kunna analysera miljö- och hållbarhetsfrågor ur ett humanistiskt perspektiv och genom miljöhumanistiska nyckelbegrepp och teorier;   
  • Kunna tillämpa miljöhumanistiska perspektiv på konkreta platser och situationer;  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

  • Visa förmåga att värdera och förhålla sig till de komplexa mänskliga och kulturella dimensionerna av miljö- och hållbarhetsproblem i samhället. 

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller seminarier och andra typer av kommunikation och interaktion över nät. Kursen är uppdelad i moduler som behandlar kursens olika teman. Upplägget bygger på studenternas eget aktiva deltagande, i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet. Studenterna förutsätts delta regelbundet och aktivt.  

Tekniska krav  

  •     En säker och bra internetuppkoppling  
  •     En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)  
  •     En mikrofon, helst i form av ett headset 

Examination

Kursens examinationsuppgifter består av individuella skriftliga inlämningar, deltagande i seminarier i både skriftlig och muntlig form, samt presentationer i muntlig och skriftlig form.   

Kursen betygsskala är U (Underkänd)-G (Godkänd)-VG (Väl Godkänd). För betyget godkänd på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter är genomförda och minst godkända. För att få betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att den individuella fördjupningsuppgiften fått betyget Väl godkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledare vid humanistisk fakultet.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

The environmental humanities : a critical introduction
Emmett Robert S., Nye David E.
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2017] : viii, 236 pages :
ISBN: 9780262534208
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Heise Ursula K.
Sense of place and sense of planet : the environmental imagination of the global
Oxford : Oxford University Press : 2008 : viii, 250 p. :
ISBN: 9780195335637
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Merchant Carolyn
The Anthropocene and the humanities : from climate change to a new age of sustainability
New Haven : Yale University Press : [2020] : xvi, 212 pages :
ISBN: 9780300244236
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

The future of nature : documents of global change
Robin Libby, Sörlin Sverker, Warde Paul
New Haven : Yale University Press : 2013. : 564 s. :
ISBN: 9780300184617
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Urval av källor och texter/A selection of sources and commentaries Se bibliotekets söktjänst

Artiklar och annat material tillkommer. Additional resources and articles.