"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Nutrition and meals from a nursing perspective

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 2KN051

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-09

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-20

Innehåll

I det dagliga arbetet som sjuksköterska möter du patienter som på olika sätt upplever svårigheter med maten. Kursen ger grundläggande kunskaper i att bedöma och följa upp nutritionsstatus och initiera olika nutritionsåtgärder som en del av omvårdnadsarbetet. Nutritionsproblemen kan även påverka psykosociala aspekter relaterade till mat och måltider som också är viktiga delar att ta hänsyn till i ett omvårdnadsperspektiv.

Kursen består av följande moduler:

 1. Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv, 4,5 hp (Food and nutritional care in nursing).
 2. Projektarbete, 3 hp (The Project).

Modul 1. Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv, 4,5 hp.
Modulen behandlar olika nutritionsinsatser som kan bli nödvändiga att använda till patienter med undernäringsproblematik. Olika sjukdomar ger olika nutritionsproblem och fokus ligger på att lyfta sjukdomar/problematik som påverkar patientens förmåga att tillgodogöra sig energi och näring. Vissa patienter behöver energiberika sin mat och andra behöver kosttillägg eller konsistensanpassning av kosten för att täcka energi- och näringsbehovet. För andra patienter kan det även bli aktuellt att ersätta hela eller delar av energibehovet med sondnäring (enteral nutrition) eller näring direkt i blodet (parenteral nutrition).  Psykosociala aspekter med fokus på nutrition som är viktiga att ta hänsyn till i ett omvårdnadsperspektiv behandlas också.

Modul 2. Projektarbete, 3 hp.
I modulen skriver studenten ett arbete i form av en vetenskapligt underbyggd litteraturstudie inom kursens område. Opponering av en annan students litteraturstudie ingår.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv, 4,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Diskutera kring olika typer av nutritionsstöd samt dess användningsområden.

Färdighet och förmåga

 • Sammanställa och redogöra för aktuella nutritionsbehandlingsprinciper för ett specifikt område eller sjukdomsdiagnos.
 • Redogöra för sjukdomar med undernäringsproblematik samt bedöma nutritionsstatus och föreslå och motivera lämpliga nutritionsrelaterade omvårdnadsinsatser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera och argumentera kring psykosociala aspekter relaterade till mat och måltider för äldre.

Modul 2. Projektarbete, 3 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Välja vetenskapligt underbyggd litteratur utifrån aktuell frågeställning.
 • Sammanställa insamlad fakta i form av en litteraturstudie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Analysera insamlad fakta i form av en litteraturstudie.
 • Granska och värdera en annan students litteraturstudie.

Behörighetskrav

Univ: Sjuksköterskeexamen eller motsvarande

Undervisningens upplägg

IKT används i undervisningen, varför tillgång till Internet krävs. Undervisningen bedrivs i form av webbaserade föreläsningar, enskilda uppgifter och gruppdiskussioner via en webbplattform. Samtliga uppgifter och gruppdiskussioner är obligatoriska. Kursen är upplagd med fördröjd studietakt (kvartsfart) i nätbaserad distansform. Modulerna läses till viss del parallellt under kursens gång.

Examination

Modul 1
Examinationen sker via ett individuellt skriftligt arbete där betygen U, G eller VG sätts. För att bli godkänd på modulen krävs också att samtliga obligatoriska uppgifter och gruppdiskussioner är genomförda och godkända. På dessa sätts betyget U eller G.

Modul 2.
Examinationen sker genom ett individuellt skriftligt arbete i form av en vetenskapligt underbyggd litteraturstudie. På litteraturstudien sätts betyget U, G eller VG. På opponering av ett annat studentarbete sätts betyget U eller G.

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  NUTRITION OCH MÅLTIDER UR ETT OMVÅRDNADSPERSPEKTIV 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus
  Livsmedelsverket : 2021 :
  Länk
  Obligatorisk

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:49) om förebyggande av och behandling vid undernäring
  Socialstyrelsen, Stockholm : 2022 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-8-8078.pdf
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Sveriges kommuner och regioner :
  vårdhandboken.se/
  Obligatorisk

  Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Socialstyrelsen, Stockholm : 2023 :
  https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-kunskapsstod/publicerade-kunskapsstod/undernaring/ Obligatorisk
  Obligatorisk

  ESPEN guidelines
  European Society for Clinical Nutrition and Metabolism :
  https://www.espen.org/guidelines-home
  Obligatorisk

  GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community
  Cecerholm T, Jensen G, Correia M, Gonzalez M, Fukushima R, Higashiguchi T, Baptista G, Barazzoni R, Blaauw R, Coats A
  JPEN J Parenter Enteral Nutr : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 38, 1-9

  Artiklar ur vetenskapliga skrifter och facktidskrifter samt ev. ytterligare facklitteratur tillkommer. Ca 50 sid.

  Referenslitteratur

  Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
  Jarrick Arne, Josephson Olle
  2., [översedda]uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1996 : 133 s. :
  ISBN: 91-44-26842-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Schött Kristina
  Studentens skrivhandbok
  3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
  ISBN: 9789147114085
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  NUTRITION OCH MÅLTIDER UR ETT OMVÅRDNADSPERSPEKTIV 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Bra måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (ca 52 sid)

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ca: 16 sid

  SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring
  Stockholm: : 2014 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Socialstyrelsen : 2019 :
  Socialstyrelsen
  Obligatorisk

  ESPEN guidelines
  European Society for Clinical Nutrition and Metabolism :
  https://www.espen.org/guidelines-home
  Obligatorisk

  GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from the global clinical nutrition community
  Cecerholm T, Jensen G, Correia M, Gonzalez M, Fukushima R, Higashiguchi T, Baptista G, Barazzoni R, Blaauw R, Coats A
  JPEN J Parenter Enteral Nutr : 2019 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 38, 1-9

  Övrig litteratur består av artiklar (ca 40 sid) samt websidor (ca 5 sid) som studenten får besked om vid kursstart

  Referenslitteratur

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  NUTRITION OCH MÅLTIDER UR ETT OMVÅRDNADSPERSPEKTIV 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Bra måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (ca 52 sid)

  Näring för god vård och omsorg : en vägledning för att förebygga och behandla undernäring
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 179 s. :
  Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
  ISBN: 978-91-86885-39-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ca: 16 sid

  SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring
  Stockholm: : 2014 :
  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-10-12.pdf
  Obligatorisk

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/
  Obligatorisk

  Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Socialstyrelsen : 2019 :
  Socialstyrelsen
  Obligatorisk

  ESPEN guidelines
  European Society for Clinical Nutrition and Metabolism :
  https://www.espen.org/guidelines-home
  Obligatorisk

  Diagnostic criteria for malnutrition e an ESPEN consensus statement. Clin Nutr
  Cederholm T. , Bosaeus I. , Barazzoni R. , Bauer J. , Van Gossum A. , Klek S, et al.
  European Society for Clinical Nutrition and Metabolism;2015;34:335-40. :
  Obligatorisk

  Övrig litteratur består av artiklar (ca 40 sid) samt websidor (ca 5 sid) som studenten får besked om vid kursstart

  Referenslitteratur

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  3. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 219 s. :
  ISBN: 9789127134157
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  NUTRITION OCH MÅLTIDER UR ETT OMVÅRDNADSPERSPEKTIV 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Bra måltider i äldreomsorgen
  Livsmedelsverket (senaste versionen) :
  Livsmedelsverket
  Läsanvisning: (ca 52 sid)

  Näring för god vård och omsorg : en vägledning för att förebygga och behandla undernäring
  Stockholm : Socialstyrelsen : 2011 : 179 s. :
  Fritt tillgänglig via Socialstyrelsen
  ISBN: 978-91-86885-39-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården
  Livsmedelsverket (senaste version) :
  Livsmedelsverket
  Läsanvisning: Ca: 16 sid

  SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring
  Socialstyrelsen : 2014-10-14 :
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf

  Vårdhandboken
  Vårdhandboken-Inera AB :
  http://www.vardhandboken.se/

  Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Socialstyrelsen : 2019 :
  Socialstyrelsen

  Övrig litteratur består av artiklar (ca 40 sid) samt websidor (ca 5 sid) som studenten får besked om vid kursstart

  Referenslitteratur

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  3. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2013 : 219 s. :
  ISBN: 9789127134157
  Se Umeå UB:s söktjänst