"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ölkunskap i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Beer knowledge in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 2MR069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2020-09-10

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskap om öl, från råvarornas egenskaper, via tillverkningsprocesser till färdig produkt. I kursen behandlas teoretisk och praktisk kunskap om öl i allmänhet. Här ingår kännedom om olika ölstilar inklusive en översiktlig genomgång för hur olika typer av öl kan yttra sig i utseende, doft och smak i relation till dess framställning och ursprung.
Färdighet i ölprovningsmetodik tränas bland annat i form av jämförande provningar. 

Kursen består av följande moduler:

 1. Grundläggande ölkunskap (Basic Beer Knowledge) 4,5 hp
 2. Ölprovningsmetodik (Methodology of Beer Tasting) 3 hp 

Modul 1. Grundläggande ölkunskap, 4,5 hp
Modulen behandlar tillverkningsprocessen för öl och råvaror samt hur dessa påverkar ölens smak och doftaromer. Det ingår en översiktlig genomgång av ölstilar från olika delar av världen och deras utmärkande egenskaper och definitioner.
 
Modul 2. Ölprovningsmetodik, 3 hp
Modulen behandlar grundläggande provningsmetoder för öl med karaktärstypiska ölstilar.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Grundläggande ölkunskap
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Översiktligt beskriva utmärkande egenskaper hos olika typer av ölstilar
 • Redogöra för ölets råvaror samt dess egenskaper i tillverkningen av öl 
 • Redogöra för grunderna i tillverkningsprocessen för öl 

Modul 2. Ölprovningsmetodik
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • Översiktligt beskriva typiska egenskaper hos olika typer av öl 

Färdighet och förmåga

 • Tillämpa professionell provningsmetodik för öl

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Modul 1. Grundläggande ölkunskap
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Modul 2. Ölprovningsmetodik
Undervisningen bedrivs i form av praktiska provningar och föreläsningar.

Examination

Modul 1. Grundläggande ölkunskap
Examinationen sker genom individuell skriftlig salstentamen.

Modul 2. Ölprovningsmetodik
Examination sker genom individuell praktisk salstentamen där betyget U eller G sätts.

Helkurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända.
För VG på hel kurs krävs att man har VG på minst 4,5 hp.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på modul eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 1

  Ölkunskap i teori och praktik, 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Öl : upplevelser och kunskap genom teori, provningar och matkombinationer
  Scander Henrik, Dahlberg Victor, Bäckman Alexander
  Första upplagan : Kalmar : Grenadine : [2023] : 107 sidor :
  ISBN: 9789189722132
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.

  REFERENSLITTERATUR

  Svensson Jan-Erik
  Stora ölboken
  Andra upplagan : Kalmar : Grenadine : [2021] : 220 sidor :
  ISBN: 9789188397768
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

  The Oxford companion to beer
  Colicchio Tom, Garrett Oliver
  New York : Oxford University Press : c2012 : xxiii, 920 s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 9780195367133
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.

 • Giltig från: 2022 vecka 1

  Ölkunskap i teori och praktik, 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Svensson Jan-Erik
  Stora ölboken
  Andra upplagan : Kalmar : Grenadine : [2021] : 220 sidor :
  ISBN: 9789188397768
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  The Oxford companion to beer
  Colicchio Tom, Garrett Oliver
  New York : Oxford University Press : c2012 : xxiii, 920 s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 9780195367133
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 2

  Ölkunskap i teori och praktik, 7,5 hp

  REKOMMENDERAD LITTERATUR

  Svensson Jan-Erik
  Stora ölboken
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2013 : 220 s. :
  ISBN: 978-91-86287-24-5 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mat, vin, öl, sprit
  Jamais Michel, Emilsson Mathias
  1. uppl. : Stockholm : Grenadine : 2010 : 128 s. :
  ISBN: 9789186287092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  REFERENSLITTERATUR

  The Oxford companion to beer
  Colicchio Tom, Garrett Oliver
  New York : Oxford University Press : c2012 : xxiii, 920 s., [8] pl.-bl. :
  ISBN: 9780195367133
  Se Umeå UB:s söktjänst