"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Operations Management D, 7,5 hp

Engelskt namn: Operations Management D

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE052

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-10-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Syftet med denna kurs är att hjälpa studenterna att förstå hur man ska styra verksamheter. Produkt- och tjänsteproduktion är företagets kärnverksamhet och måste planeras och kontrolleras för att utveckla konkurrenskraftiga mål. Därför är den första delen av kursen tillägnad åt hur företagets produktion är kopplad till affärsidé och strategi i syfte att skapa konkurrensfördelar. Därefter följer tillämpningar på hur företag designar, planerar och kontrollerar produkter eller tjänster, försörjningskedjor och produktionskapacitet, till exempel med hjälp av kösystem, materialplanering, kvalitetsstyrning  etc. I den andra delen, utvecklar studenterna sina kunskaper och färdigheter genom att skriva en individuell skriftlig rapport som diskuterar ett ämne inom produktionsstyrning i aktuell forskning, och en gruppuppgift.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och diskutera vilken påverkan olika konkurrensstrategier har på styrningen av produktionen,
  • tillämpa och värdera olika modeller som används för att utforma, planera och styra verksamheten,
  • analysera och kritiskt reflektera kring utformningen av verksamheten i en organisation
  • tillämpa teorier och begrepp på praktiska problem och diskutera praktiska lösningar baserade på teoretisk grund,
  • identifiera, värdera och presentera aktuella trender inom verksamhetsstyrning.
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav 75hp företagsekonomi varav kandidatnivå 15 hp eller motsvarande. Godkänt på minst 52,5 hp varav 7,5 hp på kandidatnivå. 
 
Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, räkneövningar och litteratur /fallseminarier. Den första delen av kursen kommer att fokusera på föreläsningar och räkneövningar, medan den andra delen av kursen består av mer individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Examination

Examinationen består av:

  • individuell skriftlig hemtentamen
  • individuell skriftlig rapport av ett valt ämne och ett seminarium
  • en skriftlig fallbeskrivning och seminarium

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer .
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödjastudenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Course literature

Barnes David
Operations Management : an international perspective
London : Macmillan Education UK : 2018 : xxxiii, 541 pages :
ISBN: 9781137525789
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Reference literature

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization
Crane Andrew, Matten Dirk
4th revised edition : Oxford : Oxford Univ Press : 2016 : xxv, 605 s. :
ISBN: 0-19-969731-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/