"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Project Management D, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Management D

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 2FE221

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-02-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen ansluter sig till den nuvarande trenden av "projektifiering" som sker inom både företag och offentliga organisationer. Det övergripande syftet med momentet är att skapa en förståelse för utmaningarna som följer av att arbeta med och i projekt. För att uppnå detta syfte tar momentet sin utgångspunkt i metoder och processer som traditionellt förknippas med projektledning, men fokus är konsekvenserna av temporalitet för mänskligt beteende (ex. ledarskap, gruppdynamik, organisatoriska rutiner). Momentets första del syftar till att skapa en gemensam grundförståelse för vad ett projekt är samt ett urval av vanliga metoder som används för att planera, kontrollera och styra projekt. Viss uppmärksamhet ges även projektets roll i den omkringliggande organisationen. I momentets andra del använder vi insikterna från den första delen för att på djupet utforska konsekvenserna av att jobba med och i projekt. Syftet är att förbereda studenten för de utmaningar som följer av att arbeta i projekt.

Förväntade studieresultat

Efter avklarat moment skall den studerande kunna:

  • förklara och diskutera projektets natur utifrån ett organisatoriskt kontext
  • förklara och applicera ett urval av vanligt använda metoder för projektledning
  • analysera och diskutera utmaningar och möjligheter associerade med att arbeta i en temporär kontext, från ett individuellt och organisatoriskt perspektiv
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, hälsopedagogik, farmaci, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning),relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde samt Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lärandet i kursens första del stöds av föreläsningar. Den första delen examineras dels via skriftlig tentamen, dels via en gruppuppgift. Lärandet för momentets andra del, vilken relaterar till beteendemässiga konsekvenser av att arbeta i en temporär miljö, ges genom föreläsningar, litteraturseminarier och workshops. Denna del examineras via korta individuella reflektionspapper på litteraturen, aktivt deltagande i litteraturseminarier och workshop, samt skriftlig tentamen. Gruppuppgiften består av att applicera traditionell projektledningsmetodik i planeringen av ett eget valt projekt. Projektet skall adressera en i samhället existerande utmaning och ha potential att vara av större betydelse.

Examination

Examinationen består av seminarium, skritfliga gruppuppgifter och skriftliga individuella uppgifter samt individuell skriftlig salstentamen. För en godkänd kurs krävs att varje uppgift har godkänts. Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

This is a course at the D-level in a MSc-degree at Umeå University. Kursen ingår som valbar kurs inom Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi [VAHEM] (120 hp).Denna kurs överlappar hel eller delvis kurserna 2fe047, 2fe201, 2fe194, 2fe122 och kan därför inte kan tas med (till sitt fulla poängtal) i examen tillsammans med denna kurs.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 34

Litteratur

Kurslitteratur

Project management : the managerial process
Larson Erik W., Gray Clifford F.
8. ed., International ed. : New York : McGraw-Hill Education : [2021] : xxii, 682 sidor :
ISBN: 9781260570434
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Scientific articles (approx. 100--200 pages) will be added at the start of the module.

Referenslitteratur till kursen

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/