Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp

Engelskt namn: Design of Steel Structures

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5BY072

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Byggteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-21

Innehåll

Kursen behandlar dimensionering av bärande byggnadskonstruktioner i stål enligt gällande dimensioneringsregler. I kursen ingår dimensionering med hänsyn till buckling, vippning och knäckning. Utformning och dimensionering av skruv- och svetsförband ingår även i kursen. Vidare behandlar kursen dimensionering av konstruktioner där stål och betong samverkar. Datorstödda beräkningar samt dokumentation i form av ritningar och föreskrifter.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Teori:
- utforma och dimensionera stålkonstruktioner enlig Eurokod 3 och samverkanskonstruktioner mellan stål och betong enligt Eurokod 4,
- dimensionera och utforma bärande stålkonstruktioner med hjälp av datorstöd.
Projekt:
- dokumentera dimensionering och utformning av stålkonstruktioner i form av beräkningar, ritningar och byggbeskrivningar.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Byggteknik eller minst två års sammanlagda studier som ska innefatta Projektering, 7.5 hp och Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.
 

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av muntliga och skriftliga redovisningar. Examination av momentet Teori sker genom individuell muntlig redovisning vid fyra tillfällen. Examination av momentet Projekt sker genom individuell muntlig och skriftlig redovisning vid kursens slut. På de muntliga redovisningarna ges poäng 0, 1, 2, 3, där 0 poäng är underkänt. På den skriftliga redovisningen ges poäng 0, 1, 2, 3 där 0 poäng är underkänt. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga redovisningar och obligatoriska moment är godkända. Kursbetyget vägs ihop av poängen från redovisningarna enligt följande: 0 - 4 poäng ger betyget (U), 5 - 9 poäng ger betyget (3), 10 - 14 poäng ger betyget (4) och 15 -18 poäng ger betyget (5). Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  Johansson Bernt
  Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, Modul 4: Bärverksanalys
  Stålbyggnadsinstitutet : 2006 :
  Stålbyggnadsinstitutet
  Obligatorisk

  Johansson Bernt
  Modul 5, Tvärsnittsbärförmåga, Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, SBI.
  SBI-Stålbyggnadsinstitutet :
  Obligatorisk

  Höglund Torsten
  Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, Modul 6: Stabilitet för balkar och stänger
  Stålbyggnadsinstitutet : 2006 :
  Obligatorisk

  Norlin, mfl Bert
  Modul 10, Förband, Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, SBI
  SBI-Stålbyggnadsinstitutet :
  Obligatorisk

  Samverkanskonstruktioner stål - betong
  Utsi Sofia, Lagerqvist Ove
  Stålbyggnadsinstitutet : 2012 :
  Stålbyggnadsinstitutet
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Johansson Bernt
  Att konstruera med stål : läromedel för konstruktörer. Modul 4 Bärverksanalys
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2006 : vi, 28 s. :
  ISBN: 91-7127-049-3
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Bernt
  Modul 5, Tvärsnittsbärförmåga, Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, SBI.
  SBI-Stålbyggnadsinstitutet :

  Höglund Torsten
  Att konstruera med stål : läromedel för konstruktörer. Modul 6 Stabilitet för balkar och stänger
  Luleå : Luleå tekniska universitet : cop. 2006 : viii, 102 s. :

  Norlin, mfl Bert
  Modul 10, Förband, Att konstruera med stål – Läromedel för konstruktörer, SBI
  SBI-Stålbyggnadsinstitutet :

  Samverkanskonstruktioner : stål - betong
  Stark J.W.B., Stark R.J., Utsi Sofia, Lagerqvist Ove
  1. uppl. : Stockholm : Stålbyggnadsinstitutet : 2012 : 233 s. :
  ISBN: 917127053
  Se bibliotekets söktjänst