"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektledning och arbete i IT-projekt, 15 hp

Engelskt namn: Project Management and Work in IT-projects

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 2IN126

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-28

Reviderad av: Prefekten, 2017-09-08

Innehåll

Moment 1. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng. Project Management and Project Methodology, 7,5 credits
Kursmomentet behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problem-formuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Kursen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål.

Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng. Project Work, 7,5 credits
Kursmomentet avser att ge den studerande tillfälle att självständigt genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar specifikation av ett givet projektuppdrag, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport. Den skriftliga rapporten försvaras i ett seminarium. Under projektarbetet ges den studerande kunskap om och insikt i aktuella frågor rörande projekthantering inom IT-området. Kursen behandlar även de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som aktualiseras i samband med processinriktat arbete, exempelvis gällande konflikter, individuella olikheter, ledarskap, olika inlärningsstilar och preferenser i arbetssätt. Under projektarbetet ges studenterna även möjlighet att tillämpa informationsteknik för att stödja processinriktat arbete i projektform.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva och förklara hela projektprocessen från initiering till utvärdering, inklusive hur projekt kan ledas och styras.
2. Identifiera situationer där projekt som organisationsform är lämplig att tillämpa. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Organisera och initiera ett projektarbete i samarbete med andra.
4. Genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektplan. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Föra en kritisk diskussion om för- och nackdelar hos projekt som organisationsform och olika projektorganiseringsdiskurser.

Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för de frågor av sociologisk, socialpsykologisk och pedagogisk karaktär som ofta aktualiseras i samband med processinriktat arbete.
2. Tillämpa informationsteknik för att stödja projektarbete. 

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
3. Självständigt genomföra ett IT-projekt i samverkan med andra.
4. Tillämpa en projektmodells olika faser.
5. Författa, presentera och diskutera en skriftlig projektrapport. 

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
6. Sjävständigt och kritisk granska, analysera och värdera det projektarbete som hen deltagit i.
 

Behörighetskrav

Univ: Informationssystem 15 hp, eller motsvarande samt Verksamhetsutveckling i digitala
organisationer, 15 hp eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.
 

Examination

Moment 1. Projektledning och projektmetodik, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker genom seminarier, individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Momentets examinationsformer: Examinationen sker i form av en individuell inlämningsuppgift och ett grupparbete. Som betyg på kursmomentet ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Examination
De examinationsformer som tillämpas anges vid respektive kursmoment. För studerande som inte
godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning
härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre
särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande
omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras
särskild dispens av studievägledare eller studierektor.
Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av
examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd
respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfordras minst betyget godkänd på bägge
ingående kursmoment. För betyget väl godkänt på kursen erfordras betyget väl godkänt på bägge
ingående kursmoment.
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har
rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av
examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.


 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för
tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande sker via ett
webbformulär på universitetets studentwebb.

Litteratur

 • Giltig från: 2024 vecka 6

  Moment 1. Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  Femte upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2024] : 245 sidor :
  ISBN: 9789152364635
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2020 vecka 28

  Moment 1. Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 295 sidor :
  ISBN: 9789144119588
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2018 vecka 1

  Moment 1. Projektledning och projektmetodik

  Blomberg Jesper
  Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik
  1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. :
  ISBN: 91-47-07234-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustavsson Tomas
  Agil projektledning
  2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. :
  ISBN: 978-91-523-2354-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

  Moment 2. Tillämpat IT-projektarbete

  Individer, grupper och ledarskap i projekt
  Jansson Tomas, Ljung Lennart
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 290 s. :
  ISBN: 9789144068077
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
  Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. :
  ISBN: 978-91-47-08982-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).