"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projektledning och organisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Project Management and Organizing

Denna kursplan gäller: 2022-08-01 och tillsvidare

Kurskod: 2FE175

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2022-05-12

Innehåll

Kursen består av studier i företagsekonomi med inriktning mot organisering och ledning av projekt. Under momentet förvärvas kunskaper rörande praktiskt projektarbete, organisering i en projektintensiv organisation samt konsekvenserna av temporär organisering på människa, grupp och organisation. Studenterna skall därigenom vara förberedda för att klara av en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), Dnivå (Certifierad i projektkunskap).

Förväntade studieresultat

Efter avklarat moment ska studenten kunna:

  • redogöra för, och praktiskt applicera grundläggande verktyg, modeller och begrepp i projektledning
  • analysera ett projekts beroende av sin omgivning, gällande såväl händelser som intressenters påverkan
  • identifiera och utvärdera de för- och nackdelar som det innebär att organisera och verka i projekt
  • verka för att utveckla projektteam samt förklara och identifiera mellanmänskliga problem som uppstår i ett projekt

Förutom ämnesspecifika kunskaper förväntas studenterna efter avslutat moment även ha utvecklat sin förmåga att:

  • arbeta i grupp, arbeta problemlösande samt kunna sammanfatta, diskutera och analysera och presentera material utifrån ett vetenskapligt perspektiv,
  • ta ansvar för den egna och gruppens utveckling och lärande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

I kursen ges grundläggande kunskaper rörande projekt och projektledning i dess organisatoriska sammanhang, vilket stöds genom föreläsningar och seminarier, samt fall-baserad undervisning. Inlärningen stöds ytterligare genom handledning.
 
Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen, en skriftlig gruppuppgift med muntlig presentation samt aktivitet vid seminarier. Seminarierna genomförs och examineras gruppvis.

Följande betygssystem används:
5 Med beröm godkänd, 4 Icke utan beröm godkänd, 3 Godkänd, U Underkänd
 
Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Kursen är p.g.a. sin specifika inriktning ej påbyggbar med eller utbytbar mot andra kurser/moment på grundnivå eller avancerad nivå i företagsekonomi.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 31

Litteratur

Projektledning
Hallin Anette, Karrbom Gustavsson Tina
Tredje upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 241 sidor :
ISBN: 9789147131068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar (ca. 50-100 sidor) tillkommer vid momentstart.

Referenslitteratur

Uppsatsskrivande i Företagsekonomi. Uppsatsmanual.
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/student/handelshogskolan/uppsatser-och-examensarbeten/

Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsättes utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.