"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Prototyper för interaktion, 15 hp

Engelskt namn: Prototyping Interaction

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 2IN401

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-09-23

Innehåll

Denna kurs introducerar studenterna till aktuella frågor, koncept, metoder och verktyg för prototypskapande inom människa-datorinteraktion (HCI). Kursens centrala tema och frågeställning är hur olika interaktionssammanhang innebär olika förutsättningar för prototyping som ett led i designarbetet. Kursen omfattar både teori och praktiska metoder, samt verktyg för att skapa prototyper. Kursen berör områden såsom digital fabrikation, virtuell verklighet, grafiska användargränssnitt, interaktiva platser, och plattformar för att skapa prototyper av interaktiva objekt. Genom teoretiskt och tillämpat arbete tillhandahåller kursen perspektiv på prototypers roll inom både forskning och praktik.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva de huvudsakliga prototypteknikerna och verktygen inom HCI.
2. Förklara syften med att använda prototyper under ett interaktionsdesignprojekt.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Utveckla prototyper med olika metoder, material och verktyg.
4. Analysera utvecklade prototyper genom att värdera deras styrkor och begränsningar.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
5. Utvärdera lämpligheten av olika prototypmetoder och verktyg för specifika interaktionssammanhang.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråkig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter, ett grupprojekt, samt seminarier. Som betyg på kursen ges väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.
 
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

Koskinen Ilpo Kalevi
Design research through practice : from the lab, field, and showroom
Waltham, MA : Morgan Kaufmann : cop. 2011 : 204 s. :
ISBN: 9780123855022
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).