"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning, 15 hp

Engelskt namn: Enterprise Risk Management

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5MA179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-12

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder som används inom finans och försäkring, såsom portföljval, investeringsstrategier och uppskattning av risk.

Kursen inleds med en introduktion till riskmodellering och reservsättning inom sakförsäkring där fördelningsanpassning och olika sätt att modellera beroenden behandlas. Vidare studeras statistiska egenskaper hos finansiella tidsserier samt en- och flerdimensionella modeller för sådana tidsserier och definition och beräkning av riskmått. Därefter studeras investeringsstrategiers betydelse och risker för ett livbolag med hjälp av simulering och stresstest. Här ingår att implementera en modell av livbolaget, där en av de tidigare studerade flerdimensionella modellerna används som stokastisk modell för marknadsvariablerna. I samband med detta behandlas även räntekänslighet och immunisering samt hur riskkapital beräknas i enlighet med riskregelverket Solvens 2. Slutligen behandlas portföljvalsmetoder där utgångspunkten är klassisk Markowitz teori men som sedan generaliseras i olika riktningar: inkludering av skuld/åtagande, andra fördelningar och andra riskmått.

 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • ingående redogöra för grundläggande risk management-metoder
 • definiera de olika komponenterna i en marknadskonsistent balansräkning för ett livbolag
 • redogöra för grunderna i riskmodellering och reservsättning inom sakförsäkring
 • ingående redogöra för centrala begrepp inom livslängdsteori

 Färdighet och förmåga

 • analysera finansiella tidsserier med avseende på fundamentala statistiska egenskaper
 • anpassa de vanligast förekommande fördelningarna inom sakförsäkring till skadedata
 • anpassa och simulera en- och flerdimensionella modeller för finansiella variabler
 • beräkna riskmått med hjälp av simulering och analytiska metoder
 • självständigt skatta dödsfallssannolikheter från data
 • beräkna riskkapital och utvärdera olika investeringsstrategier för ett livbolag med hjälp av simulering och stresstest
 • använda relevanta portföljvalsmetoder i tillämpningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • bedöma i vilka situationer som metoderna på kursen är olämpliga att använda.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera  kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Studenterna arbetar under kursens gång parvis, eller i små grupper, med laborationer.
 

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga laborationsrapporter, skriftliga prov samt ett obligatoriskt seminarium. På de skriftliga laborationsrapporterna och de skriftliga proven ges något av följande omdömen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På det obligatoriska seminariet ges omdömet Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultatet vid examinationens olika delar och sker enligt följande modell.

 • Laborationerna bedöms var för sig och ett snittomdöme beräknas
 • Av de fyra delprovsresultaten räknas de tre bästa. Dessa summeras och ett sammanfattande delprovsomdöme sätts 
 • Laborationsomdömet och delprovsomdömet vägs sedan samman med 70% vikt för laborationsbetyget och 30% vikt för delprovsbetyget och avrundas till närmaste heltal.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik och i huvudområdet matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Obligatorisk litteratur

Risk and portfolio analysis : principles and methods
Hult Henrik, Lindskog Filip, Hammarlid Ola, Rehn Carl Johan
New York : Springer : cop. 2012 : xiii, 335 p. :
ISBN: 9781461441021
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Quantitative risk management : concepts, techniques and tools
McNeil Alexander J., Frey Rüdiger, Embrechts Paul
Revised edition. : Princeton : Princeton University Press : [2015] : xix, 699 pages :
ISBN: 9780691166278
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Danielsson Jon
Financial Risk Forecasting
John Wiley & Sons : 2011 : 400 s. :
ISBN: 9780470669433 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Glasserman Paul
Monte Carlo methods in financial engineering
New York : Springer : cop. 2004 : 596 s. :
ISBN: 0-387-00451-3 (alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Meucci Attilio
Risk and asset allocation [Elektronisk resurs]
Dordrecht : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG : 2005. : 550 p. :
ISBN: 9783540279044
Se Umeå UB:s söktjänst

Diverse artiklar (tillhandahålles av inst.) Matematik och Matematisk statistik,
Matematik och Matematisk statistik :