"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Seminariekurs 1b: Arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia, 5 hp

Engelskt namn: Seminar course 1b: Theory and History of Architecture and Urban Design

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5AR422

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-11

Innehåll

Kursen ger studenterna en orientering om den samtida debatten om arkitektur och stadsplanering samt utveckla en medvetenhet om de historiska, teoretiska politiska och professionella frågorna och agendorna som driver den. Utifrån den breda översikten ska studerna identifiera, utforska och undersöka en specifik fråga relaterad till deras arbete i syntesprojektet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • klart redogöra för den kulturella- och sociala historia, teorier, teknik, kreativa konstnärliga tillämpningar och praktik som påverkar arkitektur och stadsbyggnad.
  • kritiskt beskriva hur historia och teori, praxis och teknik inom den konstnärliga praktiken påverkar rumsliga, sociala och tekniska aspekter av arkitektur och stadsbyggnad.
  • kritiskt beskriva historia och teorier för arkitektur och stadsbyggnad och deras inflytande på planering, design och utveckling av historiska och samtida städer och byggnader.
  • skriftligt argumentera och beskriva en specifik fråga eller aspekt av arkitektonisk stadsbyggnad genom att analysera relevanta teorier, historia, processer och metoder och deras inflytande på den byggda miljön.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, handledning, individuellt/gruppprojektarbete och workshops.

Examination

Kursen examineras genom presentationer i seminarier och en individuell skriftlig inlämningsuppgift. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Kompletteringar
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten. Examinatorn bestämmer datum för när kompletteringen ska vara inlämnad
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan ej räknas i examen samtidigt som en annan kurs med liknande innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Arkitekthögskolan.Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Harvey David
Rebel cities : from the right to the city to the urban revolution
London : Verso : 2012 : xviii, 187 p. :
ISBN: 1844678822
Se Umeå UB:s söktjänst

Writings on cities
Lefebvre Henri, Kofman Eleonore, Lebas Elizabeth
Cambridge, Mass. : Blackwell : 1996 : vi, 250 s. :
ISBN: 0631191879
Se Umeå UB:s söktjänst

Mouffe Chantal
Agonistics : thinking the world politically
London : Verso : 2013 : xvii, 149 p. :
ISBN: 9781781681039
Se Umeå UB:s söktjänst

Petrescu Doina
Altering practices : feminist politics and poetics of space
London : Routledge : 2007 : 306 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip071/2006031233.html
ISBN: 0415357853
Se Umeå UB:s söktjänst

Sassen Saskia.
The Global City [electronic resource] : New York, London, Tokyo
Princeton : Princeton University Press : 2013 : 1 online resource (696 p.) :
ISBN: 9781400847488
Se Umeå UB:s söktjänst

Bollier David
Free, Fair, and Alive
NEW SOCIETY PUBLISHERS : 2019 : 448 s. :
ISBN: 9780865719217
Se Umeå UB:s söktjänst

Rancière Jacques
The ignorant schoolmaster : five lessons in intellectual emancipation
Stanford, Calif. : Stanford Univ. Press : 1991 : xxiii, 148 p. :
ISBN: 9780804719698
Se Umeå UB:s söktjänst