Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp

Engelskt namn: Social work and Public Administration

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2FO032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-08

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-17

Innehåll

Moment 1: Socialt arbete och offentlig förvaltning, 6 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för socialt arbete relevant perspektiv. Statens, regionernas och kommunernas organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser diskuteras, liksom dessa nivåers inbördes relationer. I kursen uppmärksammas särskilt relationen mellan politik och förvaltning samt problematiken som hör till politikens genomförande: Implementeringen av politiska beslut. Här diskuteras bl.a. förvaltningsetik och tjänstemäns handlingsutrymme. Vidare granskas förändringar i offentlig förvaltning och dess konsekvenser för det sociala arbetet. Under momentet stimuleras de studerande genomgående att analysera centrala aspekter och problem i den offentliga förvaltningen, liksom att kritiskt reflektera över hur denna skapar krav, begränsningar och möjligheter i den framtida yrkesrollen som socionom.

Moment 2: Socionomens yrkesutövning i offentliga organisationer, 1,5 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om socialarbetares yrkesutövning i offentliga politiskt styrda organisationer på lokal nivå. I momentet uppmärksammas den process genom vilken socialarbetares yrkesutövning påverkas av politik och förvaltning. Ett särskilt fokus i momentet återfinns på socialarbetares handlingsutrymme och dess betydelse för vad som formar socialarbetares yrkesutövning.

Förväntade studieresultat

Moment 1:

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

1.    översiktligt beskriva det svenska systemet för politik och förvaltning på olika nivåer
2.    återge huvuddragen i den vetenskapliga diskussionen om förvaltningens roll i politiska system och den problematik som hör till politikens genomförande
3.    visa förståelse för hur förvaltningspolitik påverkar det sociala arbetets förutsättningar


För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

4.    utföra grundläggande analyser av offentlig förvaltning och förvaltningspolitik
5.    kritiskt granska organisatoriska förutsättningar för socialt arbete i Sverige
6.    tillämpa kunskaper om socialt arbete och offentlig förvaltning på seminarier och övningar

Moment 2:

För godkänd kurs ska studerande avseende kunskap och förståelse kunna

7.    översiktligt beskriva hur professionellt socialt arbete påverkas av att vara bedrivas inom offentliga politiskt styrda organisationer.
8.    ge en grundläggande redogörelse för vad som formar socialarbetares yrkesutövning inom offentliga politiskt styrda organisationer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på föreläsningar, obligatoriska seminarier och en skriftlig salstentamina på samlingsorten. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen. Student som ej deltagit i obligatoriskt utbildningsmoment ges möjlighet att på annat sätt genomföra det obligatoriska utbildningsmomentet. På vilket sätt detta sker anpassas efter undervisningens upplägg.

1. Campusutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som traditionell campusutbildning. Inslag av nätburen undervisning kan förekomma.

2. Distansutbildning:
Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning. På distansutbildningen är kursen nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort för distansundervisningen, vilket innebär att alla examinationer (om undantag inte meddelas av kursansvarig) och vissa undervisningsinslag sker på samlingsorten.

Examination

Moment 1:

Studenternas kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten prövas inom ramen för en skriftlig individuell salstentamen samt genom obligatoriskt och aktivt deltagande vid seminarium med förberedelser såväl individuellt som i grupp. På den individuella skriftliga salstentamina sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På det aktiva seminariedeltagandet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på hela momentet krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget Väl godkänd (VG) på hela momentet krävs därutöver betyget VG på den individuella skriftliga salstentamina.

Moment 2:

Studenternas kunskaper i förhållande till de förväntade studieresultaten prövas inom ramen för en skriftlig gruppuppgift samt genom obligatoriskt och aktivt deltagande vid seminarium. På såväl den skriftliga uppgiften som det aktiva seminariedeltagandet sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Godkänd (G) på hela momentet krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda momenten är minst godkända. Betyget godkänd utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på moment 1.   

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg. Student som ej har godkänt resultat på den individuella skriftliga salstentamen eller på aktivt seminariedeltagande erbjuds omprov.

Student som ej uppnått godkänt resultat på den skriftliga gruppuppgiften kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av uppgiften ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom fyra veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet

Om studenten har ett beslut om särskilt pedagogiskt stöd, har examinator rätt att besluta om anpassad examination.

Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen på socialt arbete.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor på ansvarig institution senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Rekommenderad litteratur

Moment 1

Blomqvist Paula
NPM i välfärdsstaten: hotas universalismen?
Statsvetenskaplig tidskrift, Årgång 118 (1): 39-67 : 2016 :
Obligatorisk

Lundquist Lennart
Etik i offentlig förvaltning
Ingår i:
Politik som organisation
Studentlitteratur AB : 2014 : s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen.

Moderna kommuner
Montin Stig, Granberg Mikael
Upplaga 5 : Stockholm : Liber : [2021] : 148 sidor :
ISBN: 9789147125890
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Fjärde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 378 sidor :
ISBN: 9789144139524
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Policy i teori och praktik
Olsson Jan, Berg Monika, Hysing Erik, Kristianssen Ann-Catrin, Petersén Anna
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2019 : 369 sidor :
ISBN: 9789144128092
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

Teori för socialt arbete
Blom Björn, Morén Stefan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
ISBN: 9789144091655
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete
Svensson Kerstin, Johnsson Eva, Laanemets Leili
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 255 s. :
http://www.nok.se/BR/allmlitt/9789127115170.jpg
ISBN: 978-91-27-11517-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar