Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistisk problemlösning med Excel och VBA, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical problem solving using Excel and VBA

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5MS064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Matematik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-12

Innehåll

Kursen ger en god grund i att använda Excel och VBA för att jobba med statistiska problem samt hantera, undersöka och visualisera data. Dessa färdigheter tränas genom att studenterna jobbar med några större, statistikinriktade, projektuppgifter i grupp. Grundträning i att använda typsättningsprogrammet LaTeX ingår också som en viktig del i kursen och används vid rapportskrivning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för Excels objektmodell
Färdighet och förmåga
  • hantera, undersöka och visualisera data med Excel
  • utföra beräkningar med hjälp av Excels inbyggda funktionalitet
  • simulera, statistiskt analysera och lösa problem med Excel och VBA
  • producera rapporter med matematisk text av hög kvalitet vad gäller typsättning och layout, med hjälp av typsättningsprogrammet LaTeX
  • planera och genomföra arbete rörande statistiska problem som innefattar hantering av stora datamängder, längre beräkningar, preciseringar av frågeställningar, metodval och val av begränsningar
  • redovisa slutresultatet av en genomförd statistisk projektuppgift såväl muntligt som skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera resultatet från en statistisk undersökning och dra relevanta slutsatser genom bedömningar, och med hänsyn till relevanta vetenskapliga och etiska aspekter, avgöra vilka statistiska metoder som är lämpliga för analys av befintliga data

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp inom ämnesområdet matematik och matematisk statistik eller minst två års sammanlagda studier. I båda fallen krävs kurser inom matematisk statistik om minst 15 hp, en kurs i linjär algebra om minst 7,5 hp, en kurs i flervariabelanalys och differentialekvationer om minst 7,5 hp och minst 7,5 hp programmeringsteknik eller motsvarande. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och genomgångar i datorsal samt handledning vid arbete med statistiska projektuppgifter och utformning av skriftliga rapporter med typsättningsprogrammet LaTeX.

Examination

Examinationen på kursen består av delarna
1) Skriftlig tentamen,
2) Skriftlig redovisning av statistiska projekt.
Delarna 1) och 2) bedöms med något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar, där 70% vikt läggs till resultatet på del 1) och 30% på del 2). Betyg sätts först när kursens alla delar är godkända.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräkning
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den
studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Excel 2016 power programming with VBA
Alexander Michael, Kusleika Dick
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons : cop. 2016 : 729 s. :
ISBN: 9781119067726
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Walkenbach John
Excel 2016 Bible
Indianapolis, IN : John Wiley & Sons : 2015 : xlv, 1106 p. :
ISBN: 9781119067511
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album