"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistiska tillämpningar, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical Application Areas

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 2ST030

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Statistiska institutionens styrelse, 2008-02-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-06-22

Innehåll

I denna kurs lyfter vi olika aspekter av rollen som statistiker eller data scientist. Denna yrkesroll (nedan enbart benämnt som statistiker) är viktig i samhället. Statistiker återfinns inom många olika verksamheter och arbetet inkluderar ofta nära samarbete med andra ämnesområdesföreträdare.

I kursen ingår gästföreläsningar och studiebesök där verksamma inom olika ämnesområden beskriver sitt arbete och hur behovet av kunskap inom statistik och data science kommer in. Under kursen får studenterna göra ett fördjupningsarbete om statistikerns roll inom ett eget valt ämnesområde (så som medicin och hälsa, finans, idrott, miljö etc.). Vidare får studenten redogöra för såväl etiska aspekter som statistikerns roll för en hållbar utveckling. Studenten får övning i att kritiskt granska och bedöma rimligheten i statistiska resultat och slutsatser i arbeten med statistiskt innehåll. Kursen behandlar även olika aspekter av statistisk konsultation, däribland kommunikation med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik. Det exakta innehållet i gästföreläsningar och studiebesök kan variera mellan kurstillfällen.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:  

1.    redogöra, muntligt och skriftligt, för statistiska tillämpningar inom olika ämnesområden,
2.    reflektera över statistikerns roll inom olika ämnesområden,
3.    redogöra för statistikerns roll för en hållbar utveckling,
4.    kritiskt granska rimligheten av resultat och slutsatser i vetenskapliga artiklar där statistik tillämpas samt i motsvarande publikationer för allmänheten,
5.    reflektera över hur man kommunicerar statistiska frågeställningar och resultat med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik,
6.    formulera en frågeställning från något annat ämnesområde i statistiska termer och välja lämplig analysmetod,
7.    redogöra för etiska aspekter i samband med statistiskt arbete.

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök. På kursen förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter/seminarier. Undervisningen i vissa delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom individuella samt gruppvisa skriftliga redogörelser och muntliga presentationer av utförda arbeten. På minst ett skriftligt arbete ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På övriga skriftliga arbeten samt muntliga presentationer ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor med en sådan begäran senast två veckor innan nästa provtillfälle. 

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Anpassningar
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet
Svenska statistikfrämjandet : 2023 :
Svenska statistikfrämjandets etiska kod för statistiker och statistisk verksamhet
Obligatorisk

A Guide for Ethical Data Science – A collaboration between the Royal Statistical Society (RSS) and the Institute and Faculty of Acturaries (IFoA)
Royal Statistical Society (RSS) and the Institute and Faculty of Acturaies (IFoA) : 2019 :
https://www.actuaries.org.uk/documents/guide-ethical-data-science
Obligatorisk

Ethical Guidelines for Statistical Practice
The American Statistical Association (ASA) : 2022 :
Ethical Guidelines for Statistical Practice
Obligatorisk

Mathematics for Action: Supporting Science-Based Decision Making
UNESCO : 2022 :
Mathematics for Action: Supporting Science-Based Decision Making
Obligatorisk

Kompletterande litteratur i form av aktuella rapporter och vetenskapliga artiklar