"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statsvetenskap B, 30 hp

Engelskt namn: Political Science B

Denna kursplan gäller: 2022-02-21 och tillsvidare

Kurskod: 2SV014

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-09

Innehåll

Moment 1. Politisk organisation och rörelse, 7,5 hp.

 • Momentet handlar om politiskt deltagande och organisering inom moderna demokratier. 
 • Vi går igenom olika former av politiskt deltagande och olika typer av organisering (politiska partier, sociala rörelser, intresseorganisationer, aktionsgrupper och tillfälliga mobiliseringar). 
 • Vi diskuterar även hur politiskt deltagande, aktivitet och organisering förändras över tid och rum. Ämnet behandlas utifrån flera teoretiska perspektiv och med hjälp av olika empiriska exempel. 

Moment 2. Politik från idé till verklighet, 7,5 hp.

 • Momentet ger en introduktion till policyanalys, hur detta område inom statsvetenskapen har vuxit fram och vad det handlar om.
 • Vi går igenom grundläggande policyanalytiska begrepp och teorier, vi beskriver och problematiserar de olika faserna i policycykeln.
 • Vi utvidgar förståelsen av policyprocessen genom att tillämpa olika perspektiv. 

Moment 3. Environmental Governance, 7,5 hp.

 • Miljöproblem och globala miljöförändringar är komplexa, gränsöverskridande frågor som spänner över sektorer. De måste hanteras på alla politiskt-administrativa nivåer och integrera många olika policyområden.
 • Teorier om governance och styrning används för att diskutera de praktiska konsekvenserna av detta för utformning och implementering av miljöpolitik på olika nivåer.
 • Teoretiska nyckelkoncept introduceras för att förstå globala miljöförändringar som policyproblem och olika ideologiska perspektiv appliceras för att förklara och analysera de mekanismer som driver globala miljöförändringar och miljöpolitik.
 • Exempel på miljöproblem och hur de kan, respektive har hanterats, på olika styrningsnivåer diskuteras.

Moment 4. EU, makt och demokrati, 7,5 hp.

 • Momentet ger fördjupade och breddade kunskaper om den Europeiska Unionens historia, institutioner, policyarbete och demokratiska läge.
 • Frågor om demokrati och legitimitet är nyckelteman.
 • Att gå med i EU är ett är stort beslut med långtgående konsekvenser för medlemsstaterna. Detta väcker nya och viktiga frågor om ansvarsutkrävande och demokratiska processer - frågor som fortfarande behöver lösas. En sofistikerad förståelse av EU är därför en nödvändighet för att förstå den nationella politiken i dagens Europa.
 • Under kursens gång studerar vi EU:s struktur, former för beslutsfattande samt medlemsstaternas bidrag till unionens arbete. Vi kommer t.ex. att lära oss hur eurozonen är strukturerad, hur EU kan skicka trupper till Mali och varför den gemensamma jordbrukspolitiken är så svår att reformera.

Förväntade studieresultat

Moment 1. Politisk organisation och rörelse.
Förväntade studieresultat är att:

 • Muntligen och skriftligen kunna redogöra för ett antal centrala teorier om samtida demokrati, politiska partier och politiska rörelser. 
 • Kunna redogöra för den förändrade betydelsen av politiskt deltagande och politiska partier i moderna demokratier.
 • Ha förmåga att kritiskt granska dessa teorier om samtida demokrati, politiska partier och rörelser.
 • Ha förmåga att kritiskt och konstruktivt granska fallstudier av politiska partier och rörelser. 

Moment 2. Politik från idé till verklighet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • redogöra för de olika faserna i policyprocessen, dess centrala aktörer och institutioner
 • förstå och beskriva huvuddragen i centrala teorier för policyanalys
 • diskutera och med hjälp av teoretiska perspektiv problematisera hur och i vems intressen policy initieras, implementeras, utvärderas och förändras.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • ha förmåga att använda policyteorier och att kritiskt granska deras applicerbarhet inom olika politikområden
 • ha förmåga att analysera och diskutera fördelningen av makt och inflytande mellan aktörer och institutioner i policyprocessen.

Moment 3. Environmental Governance.
Förväntade studieresultat är att:

 • förstå och beskriva komplexiteten i dagens miljöproblem samt drivkrafter och samhällets svar på globala miljöförändringar,
 • förstå och beskriva centrala koncept och teorier för studier av global miljöpolitik, inklusive hållbar utveckling, flernivåstyrning och betydelsen av institutioner,
 • kunna diskutera olika ideologiska perspektiv för att förklara och föreslå lösningar till globala miljöproblem,
 • kunna diskutera utformning och implementering av miljöpolitik på olika politiska nivåer,
 • förmå att kritiskt diskutera genomförandet av miljöpolitik i relation till maktfrågor, med särskilt fokus på urfolk och jämställdhet. 

Moment 4. EU, makt och demokrati.
Förväntade studieresultat är att:

 • Kunna förklara EU:s övergripande struktur samt förklara hur förändringarna som har skett sedan EU:s grundande påverkar organisationens dagliga arbete
 • Kunna redogöra för EU:s viktigaste policyområden och för hur EU:s ökande inflytande påverkar demokrati och legitimitet i Europa.
 • Ha förmåga att använda europeiska integrationsteorier för att på ett övergripande plan förklara varför EU har utvecklats som det har gjort
 • Ha förmåga att utnyttja olika teorier och definitioner av demokrati för att bedöma kvaliteten på organisationens demokratiska situation.

Behörighetskrav

För tillträde till B-nivåns kurser krävs utöver de allmänna behörighetskraven att A-kursen i statsvetenskap eller motsvarande genomgåtts med godkänt resultat.

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och individuella litteraturstudier. Föreläsningarna syftar till att stödja studenternas lärande som ett komplement till de individuella litteraturstudierna. Seminarierna inkluderar muntliga studentpresentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. De ger möjlighet till mer ingående diskussioner om frågor och koncept som tas upp under kursen. Seminarierna är examinerande och obligatoriska.

Examination

Moment 1. Politisk organisation och rörelse.

 • Individuell skriftlig hemtentamen/rapportuppgift (U-VG)
 • Seminarier med muntliga redovisningar, diskussion och inlämning av skriftliga uppgifter (U/G)

Moment 2. Politik från idé till verklighet.
Momentet examineras genom seminarier och skriftliga rapportuppgifter. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för rapportuppgifterna är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG).

Moment 3. Environmental Governance.

 • Seminarier med muntliga redovisningar, diskussion och inlämning av skriftliga uppgifter (U/G)
 • Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

Moment 4. EU, makt och demokrati.

 • Deltagande i de obligatoriska seminarierna.
 • En presentationsuppgift skriven och framförd i grupp på seminarium 1 (går inte att skriftligt komplettera).
 • En individuell bokrapport.
 • En salstentamen (går inte att komplettera).

Deltagandet i de obligatoriska seminarierna betygsätts med godkänt eller underkänt. Presentationsuppgiften, bokrapporten och tentan betygsätts separat men poängen på dessa tre examinerande uppgifter äggs ihop och det totala resultatet kan sedan tilldelas ett av tre betyg: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt. 

Betyg på kurs sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan för hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 8

MOMENT 1: POLITISK ORGANISATION OCH RÖRELSE

Almeida Paul
Social movements : the structure of collective mobilization
Oakland, California : University of California Press : 2019 : x, 224 pages :
ISBN: 9780520290914
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Bengtsson Åsa
Politiskt deltagande
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 234 s. :
ISBN: 978-91-44-02811-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3

Who takes the parliamentary floor? : The role of gender in speech-making in the Swedish Riksdag
Bäck Hanna, Debus Marc, Müller Jochen
Ingår i:
Political research quarterly [electronic resource] [Elektronisk resurs]
1999- : 67 : sid. 504-518 :

Dalton Russell J.
Citizen politics : public opinion and political parties in advanced industrial democracies
Seventh edition. : Thousand Oaks, California : CQ Press, an imprint of SAGE Publications, Inc. : [2020] : xvii, 336 pages :
ISBN: 9781544351780
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 3-4

Goddard Dee
Entering the men's domain? Gender and portfolio allocation in European governments
ecpr : 2019 :
https://ejpr.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1475-6765.12305

Green-Pedersen Christoffer
The Growing Importance of Issue Competition: The Changing Nature of Party Competition in Western Europe.
Ingår i:
Political studies [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 1997- : sid. 607-628 :
Obligatorisk

Hagevi Magnus
Partier och partisystem
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 305 sidor :
ISBN: 9789144128122
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Female political representation and substantive effects on policies: A literature review
Hessami Zohal, Lopes da Fonseca Mariana
European Journal of Political Economy : 2020 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268020300446
Obligatorisk

Does accommodation work? Mainstream party strategies and the success of radical right parties
Krause Werner, Cohen Denis, Abou-Chadi Tarik
Cambridge University : 2022 :
https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/does-accommodation-work-mainstream-party-strategies-and-the-success-of-radical-right-parties/5C3476FCD26B188C7399ADD920D71770
Obligatorisk

Meguid Bonnie
Competition between Unequals: The Role of Mainstream Party Strategy and Niche Party Success.
Ingår i:
The American political science review[Elektronisk resurs]
[Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 99 : sid. 347-360 :
Obligatorisk

O´Brien D.Z.
Rising to the top: Gender, political performance, and party leadership in parliamentary democracies.
Ingår i:
American journal of political science [Elektronisk resurs]
Oxford : Blackwell : 1973- : 59 : sid. 1022-1039 :
Obligatorisk

Political parties and legislators
Saalfeld Thomas, Strøm Kaare
Ingår i:
The Oxford handbook of legislative studies
New York, NY : Oxford University Press : 2014 : xiii, 761 pages : sid. 371-398 :
Obligatorisk

Taylor-Robinson Michelle
Gender and Legislatures
Ingår i:
The Oxford handbook of legislative studies
New York, NY : Oxford University Press : 2014 : xiii, 761 pages : sid. 250-266 :
Obligatorisk

Kvinnor i politiken och män vid makten?
Rickne Johanna, Folke Olle
Institutet för Näringslivsforskning : 2012 :
https://www.ifn.se/publikationer/artiklar-pa-svenska/2006-2013/2012/2012-06/

Women in cabinets: The role of party ideology and government turnover
Stockemer Daniel, Sundström Aksel
Party Politics : 2018 :
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068817689954

Studenten förväntas dessutom läsa ett urval av de referenser, som återfinns efter varje kapitel i ovannämnda böcker: bl.a. vetenskapliga artiklar elektroniskt tillgängliga via UB.

MOMENT 2: POLITIK FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Poststructural policy analysis : a guide to practice
Bacchi Carol Lee, Goodwin Susan
New York, NY : Palgrave Pivot : 2016. : viii, 149 pages :
ISBN: 978-1-137-52546-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Policy i teori och praktik
Olsson Jan, Berg Monika, Hysing Erik, Kristianssen Ann-Catrin, Petersén Anna
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur AB : 2019 : 369 sidor :
ISBN: 9789144128092
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

What is next for policy design and social construction theory?
Schneider Anne, Sidney Mara
Ingår i:
Policy studies journal
Urbana, Ill. : Univ. of Kansas : 1972- : 31 : sid. 103-119 :
Obligatorisk

Vedung Evert
Utvärdering i politik och förvaltning
3., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 315 s. :
ISBN: 978-91-44-00174-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Theories of the policy process
Weible Christopher M., Sabatier Paul A.
Fourth edition. : Boulder, CO : Westview Press : 2017. : 402 pages :
ISBN: 978-0-8133-5052-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

MOMENT 3: ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Arora-Jonsson Seema
Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change
Ingår i:
Global environmental change
Guildford, Surrey : Butterworth-Heinemann, publ. in cooperation with the United Nations University : 1990- : 21 : sid. 744-751 :
Obligatorisk

Paths to a green world : the political economy of the global environment
Clapp Jennifer, Dauvergne Peter
2nd ed. : Cambridge, Mass. : MIT Press : 2011 : xxiii, 354 p. :
ISBN: 978-0-262-51582-5 (pbk. : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Chapters: 1, 8 (2, 3, 4)

Emergence of polycentric climate governance and its future prospects
Jordan Andrew J., Huitema Dave, Hildén Mikael, van Asselt Harro, Rayner Tim J., Schoenefeldt Jonas J., Tosun Jale, Forster Johanna, Boasson Elin L.
Ingår i:
Nature Climate Change [Elektronisk resurs]
Nature Publishing Group : 5 : sid. 977-982 :
https://www.nature.com/articles/nclimate2725
Obligatorisk

Mocca Elisabetta
The Ubiquity of the Level : The Multi-Level Governance Approach to the Analysis of Transnational Municipal Networks
Ingår i:
Journal of Contemporary European Research [Elektronisk resurs]
2005- : 15 : sid. 269-283 :
https://doi.org/10.30950/jcer.v15i3.960
Obligatorisk

Scale-related governance challenges in the water–energy–food nexus : toward a diagnostic approach
Pahl-Wostl Claudia, Gorris Philipp, Jager Nicolas, Koch Larissa, Lebel Louis, Stein Christian, Venghaus Sandra, Withanachchi Sisira
Ingår i:
Sustainability science [Elektronisk resurs]
Japan : Springer : c2006- : 16 : sid. 615-629 :
https://doi.org/10.1007/s11625-020-00888-6
Obligatorisk

Schlosberg David
Theorising environmental justice : the expanding sphere of a discourse
Ingår i:
Environmental politics [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 37-55 :
https://doi.org/10.1080/09644016.2013.755387
Obligatorisk

Vatn Arild
Environmental governance : institutions, policies and actions
Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd : cop. 2015 : xv, 444 pages :
ISBN: 978-1-78100-724-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Chapters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 (13, 14)

Young Oran R.
Grand Challenges of Planetary Governance: Global Order in Turbulent Times
Edward Elgar Publishing : 2021 :
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/grand-challenges-of-planetary-governance-9781802200713.html
Obligatorisk

MOMENT 4: THE EU, POWER AND DEMOCRACY

Alter K. J.
Who are the "Masters of the Treaty"?: European Governments and the European Court of Justice
Ingår i:
International organization [Elektronisk resurs]
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 52 : sid. 121-147 :
Obligatorisk

Brack N.
The roles of Eurosceptic Members of the European Parliament and their implications for the EU
Ingår i:
International political science review [Elektronisk resurs]
London : Sage : 1999- : 36 : sid. 337-350 :
Obligatorisk

European Union politics
Cini Michelle, Pérez-Solórzano Borragán Nieves
Sixth edition. : New York, NY : Oxford University Press : [2019] : xxxv, 532 pages :
ISBN: 9780198806530
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Golub J.
How the European Union does not work: national bargaining success in the Council of Ministers
Ingår i:
Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
[London] : Routledgec 1997- : 1997- : 19 : sid. 1294-1315 :
Obligatorisk

Hobolt S. B.
A vote for the President? The role of Spitzenkandidaten in the 2014 European Parliament elections
Ingår i:
Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
[London] : Routledgec 1997- : 1997- : 21 : sid. 1528-1540 :
Obligatorisk

Hooghe L.
Several Roads Lead to International Norms, but Few Via International Socialization: A Case Study of the European Commission
Ingår i:
International organization [Elektronisk resurs]
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 59 : sid. 861-898 :

Invisible and unaccountable? National Representatives and Council Officials in EU foreign policy
Juncos A. E., Pomorska K.
Ingår i:
Journal of European public policy[Elektronisk resurs]
[London] : Routledgec 1997- : 1997- : 18 : sid. 1096-1114 :
Obligatorisk

Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Affects the Court of Justice of the EU
Larsson O., Naurin D.
Ingår i:
International organization [Elektronisk resurs]
Cambridge, Mass. : MIT Press : 2002- : 70 : sid. 377-408 :
Obligatorisk

Mattocks K.
Co-ordinating Co-ordination: The European Commission and the Culture Open Method of Co-ordination
Ingår i:
Journal of common market studies [Elektronisk resurs].
Oxford : Blackwell : 1997- : 56 : sid. 318-334 :
Obligatorisk

Politics in the European Union
Bache Ian, Bulmer Simon, George Stephen, Parker Owen
4th, [updated] edition : Oxford : Oxford University Press : [2015] : xxv, 604 pages :
ISBN: 9780199689668
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Rekommenderad

Dinan Desmond
Origins and evolution of the European Union
2. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2014 : xviii, 422 s. :
ISBN: 978-0-19-957082-9
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Rekommenderad