Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska/Nordiska språk C: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Swedish/Scandinavian Languages C: Bachelor's Degree Assignment

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1NS097

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska/nordiska språk: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Självständig undersökning av en väl avgränsad frågeställning inom ämnet svenska/nordiska språk. Redovisning av uppgiften sker i form av en uppsats med tillämpning av allmänt vedertagna principer för innehåll och formalia. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.
 
Kursen består av följande delar:
Del 1: Forskningsplan, 3 hp
I denna del ligger fokus på formulering av syfte och forskningsfrågor inom ämnet svenska/nordiska språk samt forskningsmetod och litteraturöversikt med relevans för den planerade studien.

Del 2: Färdigställt examensarbete, 12 hp
I denna del ligger fokus på presentation av uppsatsen i sin helhet. Här ingår också försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa för forskningsuppgiften ändamålsenliga kunskaper inom det valda ämnesområdet och grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp;
 • uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor;
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap;
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera syfte och undersökningsbara frågeställningar mot bakgrund av tidigare ämnesteoretisk forskning;
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet;
 • bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för denna process;
 • dra slutsatser utifrån egna resultat med referens till tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten;
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar;
 • kunna presentera och diskutera egna och andras forskningsfrågor och forskningsresultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat;
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv;
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien;
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna;
 • konstruktivt såväl ge som ta emot kritik.

Behörighetskrav

Univ: Minst 52,5 hp inom huvudområdet Svenska/Nordiska språk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av seminarier och handledning i grupp och individuellt.

Examination

Del 1 examineras genom bedömning av en genomförbar forskningsplan.
Del 2 examineras genom bedömning av det färdiga examensarbetet samt opposition på annans arbete och försvar av det egna arbetet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Del 1 (Forskningsplan) bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Del 2 (Färdigställt examensarbete) bedöms med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U), förutsatt att betyget G uppnåtts på del 1.

För betyget Väl godkänd på examensarbetet läggs vid bedömningen av det inlämnade arbetet särskild vikt vid den studerandes förmåga att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till relevant forskningslitteratur, relevanta teorier samt forskningsetiska principer. För Väl godkänd vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. För betyget Väl Godkänd på helkurs krävs betyg Väl godkänd på del 2.
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.