Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Engelskt namn: Theories, Models and Methods for Career Counselling in Practice

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6SY037

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-26

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-10

Innehåll

Kursen innehåller två moduler som läses parallellt och examineras kontinuerligt under kursen.

Modul 1
Teorier, modeller och metoder för vägledning, 7,5 hp  
[Theories, Models and Methods in Counselling]

I modulen studeras modeller och metoder för vägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Modulen innebär en förberedelse inför det praktiska arbetet i skolväsendet och med utgångspunkt i styrdokument och aktuell forskning behandlas professionella förhållningssätt samt centrala etiska principer för vägledning. Utifrån olika modeller behandlas färdigheter i vägledningssamtal, såväl teoretiskt som praktiskt. I modulen ingår även ett inslag om lektionsplanering.  

Modul 2 
Vägledning och dess praktiska tillämning i skolan, 12,5 hp  
[Applied Counselling in School]

I kursens andra modul fokuseras teorier och modeller om vägledning i relation till studie- och yrkesvägledning i skolväsendet. Grundläggande kunskaper och färdigheter avseende studie- och yrkesvägledarens uppdrag bearbetas dels genom individuell vägledning i form av vägledningssamtal, dels genom undervisning utifrån teorier och metoder. Särskilt vikt läggs vid dokumentation av den egna lärandeprocessen samt förmågan att tillämpa teorier, modeller och metoder för vägledning. Vidare studeras skolans arbete för elever i behov av särskilt stöd samt studie- och yrkesvägledarens arbete för elever utifrån olika sociala kategorier. I modulen ingår även att undersöka hur studie- och yrkesvägledningsverksamheten organiseras på praktikplatsen samt studie- och yrkesvägledarens uppdrag att stödja den övriga personalens arbete med studie- och yrkesorienterande uppgifter.

Förväntade studieresultat

Modul 1

För godkänd modul ska den studerande kunnaKunskap och förståelse
 • utifrån aktuell forskning redogöra för olika modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund
 • beskriva centrala begrepp och färdigheter som är relaterade till modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning
Färdighet och förmåga
 • identifiera och diskutera innebörden av att tillämpa ett professionellt förhållningssätt
 • planera individuellt vägledningssamtal och lektion utifrån karriärteorier och metoder för vägledning
Modul 2

För godkänd modul ska den studerande kunnaKunskap och förståelse
 • beskriva och analysera praktikskolans arbete för elever i behov av särskilt stöd
 • utifrån aktuell forskning beskriva och analysera praktikskolans arbete för elever utifrån skilda sociala kategorier
Färdighet och förmåga
 • reflektera över och dokumentera den egna förmågan att tillämpa teorier, modeller och metoder för vägledning
 • genomföra lektion under praktikperioden utifrån karriärteorier och metoder för vägledning
 • genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp i olika vägledningsmodeller
 • ge feedback på andras vägledningssamtal
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • analysera och värdera eget och andras professionella förhållningssätt i vägledning
 • utifrån aktuell forskning diskutera och värdera praktikskolans arbete för elever i behov av särskilt stöd samt för elever utifrån skilda sociala kategorier 
 • utifrån styrdokument diskutera och värdera praktikskolans arbete med studie- och yrkesvägledning samt personalens syn på arbete med vägledning
 • diskutera och förhålla sig till studie- och yrkesvägledarens möjligheter och begränsningar att stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesorientering

Behörighetskrav

Studie- och yrkesvägledningens grunder, 15 hp och Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kan kräva fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets aktuella schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborativ färdighetsträning med individuell feedback, grupparbeten, seminarier och handledning på praktikplats. Laborativ färdighetsträning och genomförande av praktik utgör obligatoriska inslag i kursen. Modul 1 innehåller teoretisk genomgång och praktiska övningar som förberedelse inför vägledning under praktiken i modul 2.

Examination

Studenten examineras genom följande prov:

Modul 1
 1. En gruppuppgift som redovisas i seminarium (U/G)
 2. En individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)
 3. Ett vägledningssamtal som seminariebehandlas (U/G)
Modul 2
 1. Praktikperiod omfattande sex veckor (U/G) 
 2. Ett vägledningssamtal och skriftlig analys (U/G/VG)
 3. En individuell skriftlig uppgift i form av praktikrapport, som även seminariebehandlas (U/G/VG)
Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet Godkänd (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet Väl godkänd (VG) på minst två av följande tre uppgifterna: modul 1 uppgift 2, modul 2 uppgift 2 och 3.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. 

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:
Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Om student erhåller betyget underkänt i kursens övriga uppgifter gäller följande:
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Handledning av studerande på den verksamhetsförlagda delen ska utföras av en studie- och yrkesvägledare som uppfyller utbildningsvillkoret enligt skollagen 2 kap 30§ första stycket, samt har en anställning som studie- och yrkesvägledare på minst 50% av en heltidstjänst.

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Kurslitteratur

Amundson Norman E.
Active engagement : the being and doing of career counselling
Anniversary edition : [Richmond, Canada] : Ergon Communications : 2018 : 371 sidor :
ISBN: 9789198454000
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zunker Vernon G.
Career counseling : a holistic approach
Student edition. : Boston, MA : Cengage Learning : [2016] : 1 volume :
ISBN: 9781305087286
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Etiska riktlinjer
Sveriges vägledarförening : 2017 :
https://www.vagledarforeningen.se/deklaration/
Obligatorisk

Motiverande samtal i skolan : samtal som förbättrar lärande
Rollnick Stephen, Kaplan Sebastian G., Rutschman Rickard
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
ISBN: 9789144119175
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Egan Gerard
The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
ISBN: 9781285065786 (international ed.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Inför praktiken

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789175591162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan : för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Stockholm : Skolverket : 2012 : 32 s. :
Fritt tillgänglig i fulltext via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-73-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan [Elektronisk resurs]
2013-10-15T02:00:00+02:00 :
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Studie--och-yrkesvagledning-i-grundskolan
Obligatorisk

Särskilt stöd i grundskolan : en sammanställning av senare års forskning och utvärdering
Rev. [utg.] : Stockholm : Skolverket : 2011 : 96 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-86529-63-5 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vägledning för elevhälsan – Tredje upplagan [Elektronisk resurs]
Socialstyrelsen : 2016-11-17 :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20394/2016-11-4.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Arbete med studie- och yrkesvägledning
Stockholm : Skolverket : 2013 : 57 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
ISBN: 9789175590769
Se bibliotekskatalogen Album

Andergren Leif
Tolv teorier : att gå från teori till praktik : ett urval teorier med övningar och samtalsaktiviteter för dig som jobbar med människors möjligheter och väljande för framtiden
[Borås] : Tremedia : [2018] : 27 sidor :

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
ISBN: 9789197558488
Se bibliotekskatalogen Album

Övrigt

Artiklar tillkommer, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.