Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Digital Signal Processing

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 5EL281

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-02

Innehåll

Kursen behandlar tillämpningen av digitala signalbehandlingstekniker, med särskilt fokus på metoder som förbättrar egenskaperna och information av signaler som är insamlade i olika miljöer. Kursen behandlar ämnen som sampling och rekonstruktion av en digital signal, transformmetoder, fönstermetoder, filtrering, brusreducering, spektralanalys och systemidentifiering. Dessutom omfattar kursen också tillämpningar av wavelets. Kursen ges i form av en serie fristående projekt. Projekten omfattar en- och två-dimensionell signalbehandling samt analys av fysiologiska signaler. Minst ett av projekten baseras på data från ett aktuellt medicintekniskt forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Ingenjörer upptäcker ofta nya sätt att behandla digitala signaler med hjälp av olika matematiska formler och algoritmer. Biomedicinsk signalbehandling innebär tillämpning av dessa metoder för analys av t.ex. hjärtfrekvens, blodtryck, syremättnadsnivå, blodsockernivå, nervledning och hjärnans aktivitet för att få användbar information till kliniska bedömningar av den fysiologiska processen.

Kursen genomförs i samarbete med den medicintekniska avdelningen vid Norrlands universitetssjukhus.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    Ingående redogöra för principer för digital filtrering och signalmodellering
*    Ingående redogöra för typer av störningar som kan påverka mätresultaten samt metoder för att minimera dessa

Färdigheter och förmåga
*    På egen hand och i grupp planera och genomföra aktiviteter för att lösa kvalificerade uppgifter inom området signalbehandling och
     signalanalys enligt en projektbaserad metodik
*    Signalbehandla och analysera komplexa och brusiga mätsignaler
*    Konstruera ett system för signalanalys
*    Använda statistiska metoder för att skatta storheter och samband mellan storheter som inte är direkt mätbara
*    Bedöma olika metoders möjligheter och begränsningar för specifika praktiska problem inom området signalanalys och signalbehandling
*    Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper inom ramen för kursens projektarbete
*    Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultat, slutsatser och kunskap från projektarbete inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    Reflektera över möjligheter och utmaningar med digital signalbehandling av biomedicinska signaler såsom elektriska potentialer från hjärta
    eller muskulatur

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier som ska inkludera Transformmetoder 7.5 hp eller motsvarande, och minst en av kurserna Analog kretsteknik 6 hp, eller Fysikalisk mätteknik 7.5hp, eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av en serie fristående projektarbeten med grupper om minst tre deltagare. Handledning sker i samband med projektarbetena. Experimentellt arbete och projektarbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetena. Projektarbetena kopplar till aktuellt medicintekniskt forsknings- eller utvecklingsarbete och antalet arbeten kan därför variera (vanligtvis mellan 2 - 5 st.) beroende på innehåll och omfattning vid det aktuella kurstillfället. Efter genomgången kurs sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om flera studenter genomför projektarbetena tillsammans görs en individuell bedömning. För att erhålla betyget Godkänd (G) krävs att samtliga muntliga och skriftliga redovisningar är godkända.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare redovisningstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll.
Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Digital signal processing : system analysis and design
Diniz Paulo Sergio Ramirez, Da Silva Eduardo A. B., Netto Sergio L.
2nd ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2010. : xxi, 889 p. :
ISBN: 0521887755
Se bibliotekskatalogen Album

Digital signal processing : [principles, algorithms and applications]
Proakis John G., Manolakis Dimitris G.
4. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall : cop. 2007 : xix, 1084 s. :
ISBN: 0-13-187374-1
Se bibliotekskatalogen Album

Discrete-time signal processing
Oppenheim Alan V., Schafer Ronald W., Buck John R.
2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice-HallInternational : cop. 1999 : xxvi, 870 s. :
ISBN: 0-13-083443-2
Se bibliotekskatalogen Album