Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad journalistik, 30 hp

Engelskt namn: Applied Journalism

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1JO002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
Medie- och kommunikationvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Ett övergripande mål med kursen är att integrera teoretiska och praktiska kunskaper om journalistikbranschen. Under kursen får studenten på en praktikplats, under handledning, pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i journalistik. Vidare får studenten fördjupa sina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande, genom ett uppsatsarbete. Uppsatsarbetet kan genomföras i anslutning till och på uppdrag av praktikplatsen.
 
 
Modul 1: Praktik inom journalistik (15 hp)
Practical training in Journalism
Under denna modul gör de studerande praktik på en tidning, radio-, eller TV-redaktion, eller annan lämplig journalistisk/redaktionell arbetsplats. Här ges handledning av en journalist på plats och av lärare vid universitetet. Under praktiken får studenten arbeta med sådant som hör till redaktionens löpande uppgifter och ges möjlighet till att delta i det skiftande arbete som en journalist har att utföra, såsom till exempel nyheter, reportage och redigering.
 
Modul 2: Examensarbete/Uppsats (15 hp)
Graduate Thesis
Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs under handledning. Examensarbetet utgörs av en självständig vetenskaplig kandidatuppsats, eller rapport motsvarande kandidatnivå. Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs under handledning. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium, då den studerande dels försvarar sitt eget examensarbete, dels opponerar på ett annat arbete

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
  •  visa förmåga att identifiera journalistiska forskningsfrågor
  •  visa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
  • visa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter på ett konstruktivt sätt.

Efter avslutad modul 1 (Praktik inom journalistik) ska studenten:
  • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser
  • kunna tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete inom en journalistisk organisation i en praktikrapport visa förmåga att analysera, värdera och reflektera över de journalistiska arbetsuppgifter som ingår i ett professionellt redaktionsarbete

Efter avslutad modul 2 (Examensarbete/Uppsats) ska studenten:
  • visa färdighet att i en självständig forskningsuppgift, under en begränsad tidsram samla in, bearbeta och analysera material samt diskutera uppkomna resultat i förhållande till valt teoretiskt perspektiv och metod
  • uppvisa förmåga att adekvat genomföra en opposition på en annan uppsats samt muntligt försvara den egna forskningsuppgiftens genomförande och val av teoretiskt perspektiv och metod

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på Journalistprogrammet 180 hp (HGJRN). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisning består av skriftlig och muntlig handledning. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Praktikmodulen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med modulansvarig lärare vid institutionen. Praktiken förbereds genom en praktikplaneringsuppgift som innebär att studenten utformar ett personligt sökbrev och ett CV samt kartlägger och kontaktar möjliga praktikplatser - vid behov med stöd av institutionen. Under praktikperioden arbetar studenten i första hand med uppgifter som anvisas av praktikplatsen, men också med en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete. Praktiken följs upp med ett praktikseminarium.
 
Undervisningen på uppsatsmodulen ges i form av en kursintroduktion, ett PM-seminarium samt ett avslutande seminarium för examination av uppsatser. Närvaro vid dessa seminarium är obligatoriska. Under mellanperioderna sker handledning individuellt och i grupp. Val av forskningsfråga och relevanta vetenskapliga metoder och teorier görs av studenten i samråd med handledare.
 
Studenten har enbart rätt till handledning under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

För att bli godkänd på modul 1 krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, godkänd praktikplaneringsuppgift och praktikrapport, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, gör modulansvarig och examinator en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.
 
I samband med ett sådant beslut kommer en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. I utvecklingsplanen anges vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle erbjuds vid behov ett nytt prövningstillfälle inom ett år
 
För godkänt på modul 2 krävs seminariebehandlad och godkänd uppsats, deltagande i ett uppsatsseminarium samt opposition på ett annat examensarbete. För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på version som inlämnas till slutseminarium. Studenten ges därefter möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet. Om students uppsats därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste student på nytt behandla sin uppsats på slutseminarium. Komplettering sker alltid för att uppnå betyg satt på version inlämnad till slutseminarium. Komplettering till ett högre betyg är ej möjligt.
 
Uppsatsens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle inom två månader (inom tre månader om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
På modul 1 ges endast betygen Underkänd eller Godkänd. På modul 2 ges betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyget prövas individuellt och sätts av Humanistiska fakulteten utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla moduler  är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på sammanlagt 15 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Studerande som registrerats på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst två gånger på modul 1 respektive fem gånger på modul 2. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator. Vid önskemål om byte av handledare för examensarbete ska studenten kontakta studierektor för Institutionen för kultur- och medievetenskaper


Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Eget yrkesarbete tillgodoräknas inte som praktik, även om det gäller arbete inom journalistisk verksamhet.
 
Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 2: Examensarbete (15 hp)

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Referenslitteratur

Att skriva uppsats
Kompendium från institutionen :

Handbok i journalistikforskning
Karlsson Michael, Strömbäck Jesper
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 471 sidor :
ISBN: 9789144124636
Se bibliotekskatalogen Album