Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Undervisning och lärande (UVK), 15 hp

Engelskt namn: Teaching and Learning

Denna kursplan gäller: 2021-10-04 och tillsvidare

Kurskod: 6KP000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-04-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-01

Innehåll

Kursen Undervisning och lärande innehåller tre moduler som tillsammans skapar en grund för undervisning och lärande i skolmiljön. De tre modulerna med innehåll är som följer:

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp
Pedagogical leadership, special education, development psychology and conflicts, 7.5 credits

Under kursen diskuteras begreppen lärarprofession, pedagogiskt ledarskap och ledarskapets betydelse för elevers lärande. Centrala värdegrundsfrågor, exempelvis inkludering på individ-, grupp- och organisationsnivå problematiseras och analyseras med hjälp av aktuella pedagogiska och specialpedagogiska teorier. I kursen identifieras didaktiska utmaningar och lärmiljöns betydelse belyses och diskuteras, i syfte att främja alla elevers lärande. Grupper och grupprocessers betydelse i en heterogen skolkontext behandlas och vikten av att skapa goda sociala relationer uppmärksammas. Konflikters uppkomst och strategier för att hantera dessa introduceras och bearbetas. Utvecklingspsykologiska teorier med fokus på kognitiv utveckling och elevers olika förutsättningar för lärande belyses. 

Modul 2: Läroplansteori och didaktik, 4,5 hp
Curriculum theory and didactics, 4.5 credits

Med utgångspunkt i läroplansteori behandlas olika perspektiv på formulering, transformering och realisering av läroplaner. Teorier om lärande och undervisning studeras och deras inbördes relationer analyseras. Vidare introduceras centrala begrepp inom det didaktiska fältet av relevans för planering och analys av undervisning. Begreppet lärarkompetens problematiseras liksom förhållandet mellan undervisningsteori och undervisningspraktik.

Modul 3 Ämnesdidaktik, 3 hp
Subject didactics, 3 credits

Ämnesdidaktik definieras och problematiseras och lärares ämnesdidaktiska uppdrag diskuteras. I modulen behandlas också vad som karaktäriserar respektive skolämne och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. En tydlig anknytning görs till studentens eget undervisningsämne. Innehållet i styrdokument studeras och vilka motiv som ligger bakom utformningen av detta diskuteras. Därtill behandlas arbetsformer och arbetssätt där hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och konflikthantering, 7,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika perspektiv på lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • redogöra för teorier om sociala relationer, grupprocesser och konflikthantering i en skolkontext
 • redogöra för centrala utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska begrepp, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, relevanta för undervisning och lärande
Färdigheter och förmåga
 • reflektera över och diskutera lärarprofession och pedagogiskt ledarskap
 • analysera lärandesituationer och föreslå åtgärder för att bemöta och hantera elevers olikheter och utveckling i relation till verksamhetens mål
 • tillämpa strategier för konflikthantering och sociala relationer i utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och kritiskt granska ledarskapets olika former, i syfte att utveckla egna strategier och förhållningssätt som är hållbara
 • utifrån utvecklingspsykologiska och specialpedagogiska perspektiv, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, reflektera över elevers olika förutsättningar och behov i skolan och hur lärmiljön kan utformas i syfte att främja alla elevers lärande

Modul 2: Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik, 4,5 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och jämföra centrala läroplansteoretiska begrepp och olika teorier om lärande och undervisning
 • redogöra för didaktiska frågeställningar av relevans för lärares undervisningsuppdrag
Färdigheter och förmåga
 • med utgångspunkt i läroplansteori, lärandeteorier och didaktik identifiera styrdokumentens och andra faktorers betydelse för didaktiska överväganden
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och problematisera olika läroplansteoretiska perspektiv, lärandeteorier och didaktiska perspektiv.

Modul 3: Ämnesdidaktik, 3 hp

För betyget godkänd ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera möjligheter och svårigheter som elever kan ha inom respektive skolämne och kunna föreslå sätt att arbeta med dessa i undervisningen
Färdigheter och förmåga
 • tolka och omsätta innehållet i styrdokumenten till förslag till undervisning i respektive skolämne 
 • planera undervisning för en specifik elevgrupp i respektive skolämne
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska och reflektera kring det ämnesdidaktiska uppdraget.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 90 hp i ett undervisningsämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är examinerande och därmed obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Modul 1: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G)
Modul 2: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig hemtentamen (U/G/VG)
 • två examinerande seminarier (U/G)
Modul 3: examineras genom följande inslag:
 • en individuell skriftlig uppgift (U/G/VG)
 • ett examinerande seminarium (U/G)
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 1 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 2 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modul 3 krävs betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften. 

För betyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs minst G på alla moduler samt VG på minst 10,5 högskolepoäng 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) i enlighet med universitetets regelsystem. För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett andra omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.