"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vårdens administration, organisation och politik, 15 hp

Engelskt namn: Health Care Administration, Organisation and Politics

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2SV043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen behandlar dels vårdområdets historiska utveckling med betoning på perioden fr.o.m. 1980-talet, dels den svenska hälso- och sjukvårdens politiska styrning och organisering. Hur styrs hälso- och sjukvården? Hur kan förändringar över tid förklaras utifrån både teorier och politiska ideologier? På vilka sätt påverkar politiska beslut det som sker på den operativa nivån, t.ex. på en vårdcentral eller en klinik? Vad är administration och vilken roll spelar den i en organisation? Viktiga inslag på kursen är relationerna mellan politik och förvaltning, mellan individen/arbetstagaren och vårdorganisationen, mellan olika yrkeskategorier samt mellan kvinnor och män. Kön, etnicitet, klass och ålder är genomgående perspektiv för att beskriva och problematisera samhällets politiska och ekonomiska organisering.
 
Kursen är uppdelad i följande två moment:
 
Moment 1. Hälso- och sjukvårdens organisation och administration, 7,5 hp
Under momentet behandlas och problematiseras vårdområdets organisatoriska förändring i ett samhällsperspektiv, med fokus på perioden från 1980-talet och fram till idag. Frågor om det administrativa arbetets förändring beskrivs och analyserar genom studier av arbetsdelning mellan vårdens olika yrkesgrupper och mellan kvinnor och män. Det administrativa arbetets innehåll och förändring över tid utgör en central del av momentet. Momentet ger verktyg för att förklara och förstå hur vårdorganisationen påverkats av omorganisering och hur detta påverkat det administrativa arbetet, samt relationen mellan olika yrkesgrupper inom den svenska hälso- och sjukvården.
 
Moment 2. Hälso- och sjukvårdens politik och förvaltning, 7,5 hp
Momentet ger kunskap om administrativt arbete i offentlig förvaltning eller liknande verksamheter som påverkas av politisk styrning. Inledningsvis behandlas och problematiseras Sveriges politiska system och förvaltning utifrån ett för vårdadministratörer relevant perspektiv. Det svenska statsskicket belyses och tonvikten läggs vid de mer framträdande politiska aktörerna och institutionerna samt deras funktioner. Särskilt fokus läggs på landstingens och kommunernas organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser liksom på den svenska sjukvårdens organisation och politiska styrning. Därefter behandlas relationen mellan politik och förvaltning, utvecklingstrender inom förvaltningen och konsekvenserna av dessa samt problematiken som hör till politikens genomförande: Implementeringen av politiska beslut. Här diskuteras bl.a. förvaltningsetik samt professioners roll i förvaltningen. En viktig del i momentet är de principer och regler som styr administrativt arbete inom offentlig förvaltning på olika nivåer. Under momentet presenteras feministiska teorier och analyser av svensk politik och förvaltning med internationella utblickar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Samtliga moment
1 Redovisa självständiga skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar.
2 Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter.
3 Känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

Moment 1. Hälso- och sjukvårdens organisation och administration

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
4 Förstå på vilket sätt vårdområdet förändrats och samverkat med övrig samhällsekonomisk förändring sedan 1980-talet i Sverige
5 Förstå hur det administrativa arbetet och arbetsfördelningen mellan vårdområdets olika yrken förändrats samt hur vårdorganisationen påverkats av olika omorganisationer

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
6 Förklara och diskutera vårdområdets struktur, interna processer och utveckling
7 Diskutera och analysera nya former av organisation, styrning, ledning och planering inom vårdområdet
8 Redovisa självständiga skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar.

Moment 2. Hälso- och sjukvårdens politik och förvaltning 7,5 hp

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
9 Beskriva det svenska systemet för politik och förvaltning på olika nivåer
10 Beskriva organisation och politisk styrning inom den svenska sjukvården
11 Beskriva huvuddragen i den vetenskapliga diskussionen om förvaltningens roll i politiska system
12 Känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
13 Diskutera och analysera förvaltningspolitiska teman och dess konsekvenser för vård och omsorg
14 Diskutera och analysera förvaltningsetik samt etiska dilemman i vård och omsorg
15 Diskutera och analysera betydelsen av kön inom politik och förvaltning

16 Redovisa självständiga skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar.
17 Ta ansvar för den egna inlärningsprocessen samt bidra till det gemensamma lärandet på ett konstruktivt sätt genom aktivt deltagande i gruppaktiviteter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Vårdadministrativa programmet.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätburen och förutsätter heltidsstudier. Självstudier är en mycket viktig del av kursen. Kursen baseras på egna litteraturstudier, inspelade föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter och prov samt obligatoriska gruppövningar. Kursen avslutas med en individuell skriftlig hemtentamen i respektive moment. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs följande:

Moment 1. Hälso- och sjukvårdens organisation och administration:
* Individuellt prov med flervalsfrågor (U-G)
* Individuella inlämningsuppgifter (U-G)
* Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på det individuella provet, de individuella inlämningsuppgifterna och hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på det individuella provet, de individuella inlämningsuppgifterna och gruppövningarna samt Väl godkänd på hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Moment 2. Hälso- och sjukvårdens politik och förvaltning:
* Individuellt prov med flervalsfrågor (U-G)
* Individuella inlämningsuppgifter (U-G)
* Gruppövningar på lärplattformen med individuella förberedelser (U-G)
* Individuell skriftlig hemtentamen (U-VG)

För att erhålla betyget Godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på det individuella provet, de individuella inlämningsuppgifterna, gruppövningarna och hemtentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela momentet krävs betyget Godkänd på det individuella provet, de individuella inlämningsuppgifterna och gruppövningarna samt Väl godkänd på hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på bägge momenten. För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på ett moment och minst betyget Godkänd på det andra momentet.

Student som inte blivit godkänd vid ordinarie tentamenstillfälle har rätt till förnyat provtillfälle, s.k. omprov senast tre månader efter att tentamensresultaten anslagits. Därefter erbjuds uppsamlingsprov i samband med ordinarie kurstillfälle.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov som vid ordinarie prov, med minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.  Student har rätt att delta i max fem provtillfällen. För att ett provtillfälle ska räknas som förbrukat måste studenten ha blivit formellt underkänd på provet. En students frånvaro från anmält provtillfälle får inte räknas som ett förbrukat provtillfälle. Medverkan vid prov utan att redovisa ett resultat, att "lämna blankt", räknas som ett provtillfälle.

Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.

Obligatoriska utbildningsmoment och uppgifter ingår i kursen. En student som inte genomfört eller uppfyllt målen för dessa kan efter beslut av ansvarig lärare ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Kompletteringen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska ha utförts innan kurstillfällets avslut. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras vid nästa examinationstillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en kursvärdering.Kursen avslutas med en kursvärdering.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Moment 1

Från en öm hand till kall elektronik? Om industrisamhällets vårdarbete under 1900-talet
Andersson-Skog Lena, Strömberg Helén
Umeå univ. : 2001 :
Elektronisk resurs
Obligatorisk
Läsanvisning: Reviderad 2012

Karlsson Tom S.
New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen?
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 282 sidor :
ISBN: 978-91-44-11244-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Anette
I moderniseringens skugga? [Elektronisk resurs] : om förändring och identitet i två administrativa serviceyrken
Göteborg : Department of Sociology, University of Gothenburg : 2010 : 312 s. :
http://hdl.handle.net/2077/21951
ISBN: 9789197540575 (korr.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Inga
Medicinsk dokumentation genom tiderna. : D. 4 En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld
Lund : Enheten för medicinens historia, Medicinska fakulteten, Lunds universitet : 2006 : 202 s. :
Obligatorisk

Genusperspektiv på vård och omvårdnad
Strömberg Helén, Eriksson Henrik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 222 sidor :
ISBN: 978-91-44-11578-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

Blomqvist Paula
Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård.
Stockholm : SNS förlag : 2007 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Lokalt beslutsfattande
Bolin Niklas, Nyhlén Sara, Olausson Pär M.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 179 s. :
ISBN: 9789144105154
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Gissur Ó. Erlingsson
Partidemokrati på landstingsnivå [Elektronisk resurs] : kunskapsinventering med empiriska illustrationer
Linköping : Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet : 2009 : 72 s. :
Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Politik och kön : feministiska perspektiv på statsvetenskap
Freidenvall Lenita, Jansson Maria
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
ISBN: 978-91-44-11776-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Karlsson Tom S.
New Public Management : ett nyliberalt 90-talsfenomen?
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 282 sidor :
ISBN: 978-91-44-11244-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Patientens pris : ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden
Zaremba Maciej, Lind Magnus, Ahlbäck Öberg Shirin, Widmalm Sten
Stockholm : Weyler : 2013 : 165 s. :
ISBN: 9789187347153 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album