Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metodik, 4,5 hp

Engelskt namn: Scientific Methodology

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3BL230

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Under kursen studeras forskningsprocessen med fördjupning i vetenskaplig dokumentation, vilket inkluderar analys, tolkning och presentation av resultat på ett vetenskapligt sätt. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, sammanfattning och presentation av vetenskapliga publikationer, kritisk granskning, diskussion av mänskliga rättigheter och etiska aspekter inom biomedicinsk forskning och etiska prövningar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha kunskap om Helsingforsdeklarationen och etisk prövning inom biomedicinsk forskning.

Färdighet och förmåga
Den studerande ska
  • kunna tolka statistik och presentera resultat både muntligen och skriftligen,
  • kunna använda databaser för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar,
  • kunna sammanfatta och presentera en vetenskaplig studie.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • kunna kritiskt granska ett vetenskapligt arbete,
  • kunna diskutera etiska aspekter inom biomedicinsk forskning,
  • kunna beakta mänskliga rättigheter vid forskning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 poäng inom området biomedicinsk laboratorievetenskap, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examination sker med individuella skriftliga hemtentamina (betygsskala: VG/G/U). För godkänd kurs krävs godkända seminarieuppgifter och hemtentamina. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom VG på båda hemtentamina.

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.